HELSENORGE

Bli vår nye kollega - mai 2021

Hver måned vil vi presentere et utvalg spennende stillinger ved Nordlandssykehuset.

Sykehusbygg i Lofoten

Psykiatrisk sykepleier/ klinisk sosionom/ vernepleier med relevant videreutdanning – LOVE DPS Voksenpsykiatrisk enhet (Lofoten)


Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset. Avdelingen yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på ca. 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen.

Voksenpsykiatrisk enhet Lofoten er lokalisert på Gravdal, og har utekontor i Svolvær, med til sammen 17 behandlerstillinger. Enheten er samlokalisert med BUP, Ambulant akutteam og FACT. LOVE DPS har egen døgnenhet lokalisert på Stokmarknes, ellers benyttes døgnenheter i Bodø.

Søknadsfrist 17.05.21Oransje bygning med sykehusets logo og navn på

Psykolog – Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (Ørnes)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) har ca. 150 stillinger fordelt på ledelse, 2 døgnenheter, 5 poliklinikker og flere fagenheter. Poliklinikkene er spredt i hele Nordland, mens fagenhetene, døgnenhetene og ledelse er lokalisert i Bodø. Vi har ledig fast stilling ved vår poliklinikk, med kontorsted Ørnes.

Enheten består av tre faste stillinger, hvorav en av disse er psykologspesialist. Enheten er tilknyttet BUP Ytre Salten og har støttefunksjoner knyttet opp mot BUP Bodø i form av ambulerende leger og klinisk personell.

Tilbud ved poliklinikk omfatter undersøkelse, utredning, råd og behandling til barn og unge samt deres foresatte. Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jf. Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).  Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg!

Søknadsfrist 16.05.21Petriskåler med ulike farger

Fagansvarlig bioingeniør automasjon – Sentrallaboratoriet (Bodø)

Vil du jobbe på lag med oss i moderne lokaler med morgendagens metoder og instrumenter?

Avdeling for laboratoriemedisin har moderne og godt utstyrte laboratorier i flotte lokaler. Til sammen jobber 130 ansatte i avdelingen, fordelt på blodbankenheten, sentrallaboratoriet, preanalytisk enhet, molekylærbiologisk enhet og bakteriologisk enhet. Sentrallaboratoriet har en ny og moderne automasjonslinje som ble tatt i bruk vinteren 2021. Vår fagansvarlig for automasjonslinjen går ut i foreldrepermisjon til høsten og vi søker etter en vikar. 

Startdato 1. september eller etter avtale.

Søknadsfrist 23.05.21Sykehusbygg i Vesterålen

Fysioterapeut – Kliniske servicefunksjoner, habilitering og rehabilitering (Vesterålen)

Vi søker fysioterapeut ved sykehuset i Vesterålen til enhet for kliniske servicefunksjoner (KSF), habilitering og rehabilitering. Fysioterapitjenesten ved Nordlandssykehuset Vesterålen består i dag av tre stillinger og en turnuskandidat. Tjenesten yter service til sykehusets sengeposter, herunder rehabilitering og akutt slag, medisinsk og kirurgisk/ ortopedisk avdeling. 

Vi søker nå etter fysioterapeut til nyopprettet stilling for poliklinisk virksomhet, primært rettet mot pasienter med ortopediske problemstillinger. Også andre polikliniske oppgaver, samt oppgaver ved sengepost kan bli aktuelle.

Søknadsfrist 30.05.21Hygienesykepleier – Seksjon for smittevern (Bodø)

Seksjon for smittevern utvider vår stab og søker etter ny kollega. Vi leter etter deg som er sykepleier og ønsker å jobbe med fagfeltet smittevern. Seksjon for smittevern er organisert i Fagavdelingen i Nordlandssykehuset HF sammen med seksjon for forskning, kunnskapsbygging og pasientsikkerhet, og har koordinerende ansvar for smittevernarbeid til alle fire sykehusene i foretaket.

Seksjonen består av seksjonsleder/hygienesykepleier, smittevernoverlege, tre hygienesykepleiere og en sykepleier i smittevern for kommunehelsetjenesten.

Søknadsfrist 16.05.21


To renholdere som smiler

Renholder – Renholdsseksjon (Bodø)

Seksjon har ansvaret for renhold ved alle Nordlandssykehusets lokasjoner i Bodø. Den er delt i enheter ved operasjonsenheten, øvrige enheter somatikken og Rønvik (Psykiatri)

1 x 100% stilling fast arbeid hver sjette helg
1 x 100% stilling permisjon fra høsten (somatikken)
1 x 60% stilling permisjon fra juli, turnus (operasjon)
1 x 51% stilling permisjon fra august/september, nattevakt (operasjon)

Vi søker også etter faste tilkallingsvikarer.

Søknadsfrist 17.05.21To sykepleier som sitter å ser på røntgenbilder på skjerm

Overlege onkologi – Avdeling for kreft og lindrende behandling (Bodø)

Det kommer stadig nye muligheter for kreftbehandling, som også medfører behov for flere onkologer. Vi ønsker derfor å forsterke vårt team med en fast 100 % overlegestilling ved Avdeling for kreft og lindrende behandling. Vi oppfordrer også leger i spesialisering som i løpet av året vil være ferdig spesialist i onkologi til å søke.  
Avdeling for kreft og lindrende behandling er organisert i Medisinsk klinikk og består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (poliklinikk/dagpost), Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. Vårt team består av 8 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. Tre leger hos oss har bi-stilling ved Universitetet i Tromsø. Vi har et nært samarbeid med Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt andre avdelingene ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Avdelingen tilbyr onkologisk behandling og oppfølging til kreftpasienter i hele Nordland. Avdelingens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. 

Søknadsfrist 01.06.21


Lege i spesialisering – LOVE DPS Voksenpsykiatrisk enhet (Lofoten)

Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset.  Voksenpsykiatrisk enhet Lofoten har ledig 2 faste stillinger for lege i spesialisering.

Avdelingen yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på ca. 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen.

Voksenpsykiatrisk enhet Lofoten er lokalisert på Gravdal og Svolvær, med til sammen 17 behandlerstillinger. Enheten er samlokalisert med BUP, Ambulant akutteam og FACT. Egen døgnenhet er lokalisert på Stokmarknes, ellers benyttes døgnenheter hovedsakelig i Bodø.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. For mer informasjon om utdanningsløpet, se utdanningsplan her.

Søknadsfrist 17.05.21To damer som ser på skjerm


Operasjonssykepleier – Enhet for operasjon/anestesi (Vesterålen)

Ønsker du å jobbe i et allsidig fagmiljø som er opptatt av faglig utvikling og å levere god faglig kvalitet og samtidig være omringet av fjell og hav? Nordlandssykehuset Vesterålen har ledig 100% fast stilling som operasjonssykepleier i enhet for operasjon / anestesi og sterilsentral. Tiltredelse snarlig og etter avtale.

Vi er en del av Kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset HF som består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. 

Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø, Lofoten og her i Vesterålen. Klinikken har ca. 800 ansatte for delt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere/ hjelpepleier og merkantilt personell.

Søknadsfrist 17.05.21Sykehusbygget Bodø, sentrum

Avdelingsoverlege/enhetsleder leger – Avdeling for kreft og lindrende behandling (Bodø)

Vil du være med på å forme vår avdeling framover?  Vi trenger en ny leder-/legekollega! 
Avdeling for kreft og lindrende behandling har ledig fast stilling som avdelingsoverlege; 50% som leder og 50% som onkolog. 

Avdeling for kreft og lindrende behandling er organisert i Medisinsk klinikk og består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (poliklinikk/dagpost), Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. Vårt legeteam består av 8 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. Tre leger hos oss har bi-stilling ved Universitetet i Tromsø. Vi har et nært samarbeid med Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt andre avdelingene ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Avdelingen tilbyr onkologisk behandling og oppfølging til kreftpasienter i hele Nordland. Avdelingens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. 
Stillingen som avdelingsoverlege er plassert i linjen under avdelingsleder.  

Søknadsfrist 01.06.21