HELSENORGE

Bli vår nye kollega - mars 2021

Hver måned vil vi presentere et utvalg spennende stillinger ved Nordlandssykehuset. I mars har vi blant annet ledig stilling for LIS ortopedi, LIS 2/3 barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, sekretær, sosionom, logoped og administrerende direktør. Arbeidssted varierer fra Salten, Lofoten og Vesterålen.

Dronebilde av Nordlandssykehuset i Vesterålen

1. Lege i spesialisering ortopedi, Vesterålen

Nordlandssykehuset har ortopedisk kirurgi på tre steder. Bodø, Lofoten og Vesterålen. 
I Vesterålen gjøres et bredt utvalg av ortopedisk utredning og behandling. Sykehuset er et lokalsykehus og henviser videre høyspesialiserte oppgaver. Vi tilbyr utdanning etter ny utdanningsmodell der man har søkt om å dekke de fleste læringsmål unntatt akademisk kompetanse og høyspesialisert tjeneste. Dette avklares når søknadsprosess er ferdig. 
  
Avdelingen har 4 overleger og 1 LIS, og skal nå øke til 2 LIS. Det er gode muligheter til å få god veiledning og tett oppfølging i utdanning i ortopedisk kirurgi. Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i ortopedi og du kan oppnå 80/83 læringsmål hos oss. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes noe rotasjon ved Nordlandssykehuset avd Bodø. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Vi har per i dag samarbeidsavtale med OUS, UNN og St.Olavs.  
  
Vi ønsker oss en LIS til - er du den rette for oss?  

Søknadsfrist: 31.03.2021


Gutt som peker på terninger med bokstaver


2. Lege i spesialisering 2/3 - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Vi har ledig fast stilling som Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Nordlandssykehuset.

BUPA er organisert i to seksjoner, seksjon poliklinikk og seksjon døgn/fag-enheter. Den aktuelle stillingen er poliklinikk, med arbeidssted BUP i Bodø. Det er totalt 24 årsverk med ulike fag-profesjoner ved enheten.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i barne- og ungdomspsykiatri, med planlagt rotasjon til barneavdeling og voksenpsykiatri. LIS får ukentlig veiledning, og deltar i lokalt og regionalt undervisningsprogram, i tråd med godkjent utdanningsplan. LIS deltar også i Helse Nords utdanningsløp for leger i barne- og ungdomspsykiatri, slik at man følger utdanningsplanen for spesialiteten. Utdanningsplanen vår finner du her.

Leger ved BUP har for tiden ikke vakt.

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jf. Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).
Stillingen er i utgangspunktet fast, men vi oppfordrer også allmennleger som ønsker 1 års sykehustjeneste til å søke.

Søkere er velkomne til å ta kontakt med enhetsleder eller utdanningsansvarlig overlege ved spørsmål om stillingene. Søknader vil vurderes fortløpende.  

Søknadsfrist: 25.04.2021


Dronebilde på vinteren av Nordlandssykehuset Bodø.

3. Administrerende direktør

Nordlandssykehusets direktør går av med pensjon i august 2021. Nordlandssykehuset søker nå en strategisk og engasjert administrerende direktør med hjerte for Nordland. Stillingen har stor spennvidde i oppgaver. Administrerende direktør vil lede en svært kompetent organisasjon med en godt etablert strategisk plan, ha fokus på både internt og eksternt samarbeid, og lede de strategiske og operative prosessene som skal sikre at Nordlandssykehuset når sine målsettinger og ambisjoner.

Den personen vi søker er tillitsskapende, robust og trygg, og trives godt i en kompleks lederrolle. Du er opptatt av å skape gode team, gode prosesser og høy kvalitet i arbeidet, og ser at god pasientbehandling er et resultat av nettopp dette.

Som leder er du omgjengelig og skaper gode relasjoner til menneskene rundt deg. Du er samtidig en tilstedeværende og synlig leder som kommuniserer godt. Med din entusiasme og inkluderende væremåte skaper du eierfølelse i organisasjonen og får med deg dine medarbeidere på den videre utviklingen av Nordlandssykehuset.

Søknadsfrist 26.04.2021


4. Sekretær/helsesekretær SKSD Bodø, psykiatri

Senter for klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD) er et senter i Nordlandssykehuset HF og består av avdeling for post og dokumentasjon, og avdeling for klinisk støtte, herunder somatikk og psykiatri. Avdeling for klinisk støtte Bodø psykiatri består av cirka 24 ansatte og ledes av seksjonsleder. Senterets visjon er å etablere klinisk støtte i foretaket som ivaretar pasientflyt, bidrar i pasientforløp og sørger for dokumentasjon på en helhetlig måte. Vi skal effektivisere og optimalisere prosess og organisasjon, og dermed skape et av Norges beste senter for klinisk støtte.

I avdeling for klinisk støtte Bodø psykiatri er det nå et ledig vikariat som helsesekretær/sekretær i 100 % stilling.

Søknadsfrist: 06.04.2021


To sykepleiere i fullt smittevernutstyr


5. Spesialsykepleier – KIR Felles intensiv, Vesterålen

Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen og samtidig få en solid og bred erfaring hvor du får jobbe innenfor flere ulike fagfelt?

Hos oss kommer sykepleierne på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, setter pasienten i fokus og spør -hva er viktig for deg?

Vi jobber tatt sammen med andre yrkesgrupper og avdelinger. Det er høyt under taket, vi tar vare på hverandre og er opptatt av at alle skal bli sett og nye skal få bli kjent og inkludert!

Vi er en del av Kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset HF som består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og her i Vesterålen. Klinikken har ca 800 ansatte for delt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell.  

Vårt sykehuset i Vesterålen er nytt og moderne. Vi er akkurat "passe stort" slik at du som sykepleier vil få en bred og god erfaring som vi er stolte av å kunne gi deg. Vi får ofte tilbakemeldinger fra større sykehus om at "våre" sykepleiere kan mye og har vært innom det meste innenfor kirurgisegmentet. I tillegg ligger vi sentralt plassert i vakre Vesterålen omringet av naturperler som gir et hav av tur og fritidsmuligheter, og med flyplassen nært er det god samferdsel og forbindelse til resten av landet.

Søknadsfrist: 12.04.2021


6. Sosionom, Sosionomtjenesten, medisinsk klinikk avd for habilitering og rehabilitering

Sosionomtjenesten er organisert i medisinsk klinikk- avdeling for habilitering og rehabilitering. Sosionomtjenesten bidrar, sammen med de andre kliniske servicefunksjonene, til å oppfylle sykehusets målsetting om et helhetlig behandlingstilbud overfor pasientene. Tilbudet om sosionomtjenester gjelder både innlagte og polikliniske pasienter samt deres pårørende i Nordlandssykehuset - somatisk del. 

Søknadsfrist: 25.04.2021


Inngangspartiet til Nordlandssykehuset i Bodø7. Logoped - Logopedtjenesten, Medisinsk klinikk avd for habilitering og rehabilitering

100% fast stilling som logoped. Stillingen innebærer varierte arbeidsdager og med fast pendling mellom Lofoten og Bodø. Du vil også ha tett kontakt med nevrologisk og medisinsk fagmiljø både for barn og voksne. Inneliggende og polikliniske pasienter blir behandlet etter henvisning fra sykehusets ulike avdelinger. 

Primære oppgaver i avdelingen: utredning og behandling av pasienter med språk- og ernæringsvansker. Logopedtjenesten ved Nordlandssykehuset (somatikk) har 3 stillinger. I tillegg jobber det en logoped ved avdeling i Vesterålen.  

Tiltredelse: Etter avtale. 


Park med blomst og sykehusbygg i bakgrunnen

8. Konsulent – Psykisk helse- og rusklinikken, Aktivitetsenheten 

Aktivitetsenheten er organisert i Spesialpsykiatrisk avdeling i Psykisk helse og Rus Klinikken (PHR), og er en serviceenhet for andre enheter i klinikken.

Av praktiske årsaker gis primært tilbud til enheter lokalisert i Bodø. Aktivitetsenheten organiserer og understøtter aktivitets- og velferdstiltak for inneliggende pasienter ved Psykisk helse- og rusklinikken i Bodø. Tiltakene initieres delvis av enheten selv og delvis i samarbeid med andre enheter. Enheten benytter en bred definisjon av aktivitetsbegrepet, og er i en stadig utviklingsprosess i forhold til type tiltak og organisasjonsform. Enheten har pr. tiden 2 stillinger.

Du er genuint interessert i vår pasientgruppe samtidig som du liker å "få ting til å skje". Du vil sammen med aktivitetsenhetens erfarne rådgiver være medansvarlig for utvikling av klinikkens aktivitets- og velferdstilbud. Du har et blikk for å se muligheter innenfor våre rammer og liker forbedringsarbeid.

Vi gleder oss til nye krefter som kan inspirere vår utvikling.

Søknadsfrist: 31.03.2021


9. Sykepleier 100% stilling

Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen, da bør du søke jobb hos oss på Kirurgen i Bodø. Vi trenger din kunnskap og ditt pågangsmot!

Ortopedisk og Øre-Nese-Hals sengeenhet A9 er en sengepost med 28 senger i Kirurgisk klinikk. Her behandler vi pasienter innen ortopedi og øre-nese-hals-kjeve-øye tilknyttet Kirurgisk klinikk Bodø.  Hos oss kommer sykepleierne på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, setter pasienten i fokus og spør – hva er viktig for deg?

Søknadsfrist: 11.04.2021


Sykehusbygg med trær i forgrunnen


10. Assisterende enhetsleder ved PHR Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ytre Salten

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er 1 av 6 hovedavdelinger ved Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF. Avdelingen er en sentral del av psykisk helsevern for barn og ungdom i Nordland.

BUP Ytre Salten er den største av våre 5 poliklinikker med ca. 25 behandlerstillinger. Enheten har kontorsted i Bodø. Behandlerstaben består av ulike profesjoner, herunder barne- og ungdomspsykiatere, psykologspesialister, psykologer, LIS-leger og andre helse- og sosialfaglige profesjoner.

Enheten skal gi et utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i avdelingens opptaksområde, og legger vekt på tett samarbeid med pasientens nærmeste pårørende og nettverk. Assisterende enhetsleder har enhetsleder som nærmeste overordnede og har stedfortrederfunksjon for enhetsleder.

Den som får tilbud om stillingen må fremlegge politiattest etter Lov om helsepersonell §20a.

Søknadsfrist: 21.02.2021


11. Fagutviklingssykepleier KIR Anestesi Bodø

Anestesienheten er organisert i kirurgisk klinikk og vi gir anestesi i hovedoperasjon (K8), dagkirurgi (K2) samt utposter ved NLSH. Anestesienheten deltar i akutteamet hospitalt og prehospitalt. Vi flyttet inn i topp moderne operasjonssentraler i 2014.
Enheten har et nært samarbeid med operasjon, intensiv samt brukeravdelinger ved Nordlandssykehuset.

I Kirurgisk klinikk har våre medarbeidere kunnskap og holdninger som gjør at vi skaper gode, trygge og tilgjengelige helsetjenester. Vi sikrer høy standard på tjenestene ved kontinuerlig kvalitetsforbedring. Derfor legger vi til rette for at ansatte med interesse og engasjement for forbedringsarbeid gis opplæring, ansvar og støtte. I kirurgisk klinikk deler vi gode erfaringer, bidrar til forbedring og lærer av våre feil.  Vi planlegger og samhandler på tvers av avdelinger, klinikker og lokasjoner til det beste for pasienten, og møter alle pasienter og medarbeidere med høflighet og respekt og spør: "Hva er viktigst for deg?"

Klinikk har 13 medisinske spesialiteter med pasientbehandling på tre lokasjoner; Bodø. Lofoten og Vesterålen. Klinikken legger til rette for fagutvikling og samarbeid på tvers av lokasjonene for å sikre god kvalitet, og det er gode muligheter for ambulering

Søknadsfrist: 07.04.2021