HELSENORGE

Espen Waage Skjeflo disputerer

28.november skal Espen Waage Skjeflo, LIS1 ved Nordlandssykehuset i Bodø, forsvare sin avhandling for PhD-graden i medisin utgående fra Avdeling for forskning og pasientsikkerhet (AFFP) ved Nordlandssykehuset HF, og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Cand med Espen Waage Skjeflo gjennomfører disputas i Bodø 28. november. Foto: Børre Arntzen.

Title of PhD dissertation: "Harnessing Innate Immunity; Complement and TLR inhibition in experimental models of Gram-positive and polymicrobial bacteremia and sepsis.

Sepsis er en alvorlig, hyppig forekommende og ressurskrevende sykdom. Det aktuelle prosjektet undersøker det medfødte immunsystems reaksjon ved grampositiv bakteriemi og polymikrobiell sepsis, og hvorvidt denne reaksjonen kan reduseres ved å hemme nøkkelmolekylene C3/C5 og CD14 i komplement- og TLR-systemene, henholdsvis. Problemstillingene er testet i både en egenutviklet, unik human fullblodsmodell ved immunologisk forskningslaboratorium ved Nordlandssykehuset i Bodø og i en klinisk relevant dyremodell i samarbeid med Nord Universitet.

Gjennom avhandlingens fire arbeider tar vi sikte på samlet å vise

  1. Den medfødte immunreaksjon i humant blod og gris ved bakteriemi og sepsis samt
  2. Hva som skjer når vi blokkerer de nevnte sentrale komponentene i det medfødte immunforsvaret med mål om å redusere den påfølgende immunreaksjonen.

På sikt skal arbeidet inngå i gruppens øvrige forsøk som samlet utforsker om det er mulig og gunstig å intervenere på dette punktet av immunreaksjonen, før den blir overaktivert. Dyreforsøkene vil vise hvordan den aktuelle behandlingen påvirker både sykdomsforløpet og utfallet med overlevelse som primært endepunkt. Resultatene vil vise om kombinert hemming av komplement og TLR fungerer som et antiinflammatorisk konsept og videre om det kan være en aktuell behandlingsstrategi i humanmedisin.

Hovedveileder: Tom-Eirik Mollnes, professor ved Universitetet i Tromsø og Nordlandssykehuset.

Biveileder: Terje Espevik, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Kort om Espen:

Espen er 28 år gammel, oppvokst i Bodø (bodødialekten gikk tapt i Oslo -92-94). Studert i Tromsø, nå i LIS1-løp ved Nordlandssykehuset i Bodø etter to år som stipendiat ved AFFP. Gift, 1 barn. Liker å løpe.

Disputasen foregår i Auditoriet i 9. etasje i A/B-blokka i Bodø sentrum. Den starter 1215. Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 1015, samme sted: “Sensing danger – how do complement and the coagulation system work together?»