Toppbilde NLSH for fremtiden

Nordlandssykehuset for fremtiden

Nordlandssykehuset forbereder seg for fremtiden. 

Vi har svart på utfordringene som kom med Stortingsmeldingen
«Nasjonal helse- og sykehusplan». 

Nå skal vi jobbe fram vår egen strategiske utviklingsplan for årene som kommer.

​Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere på alle nivåer velkommen til å si sin mening, komme med forslag til hvordan Nordlandssykehuset skal utvikle seg de kommende årene. Det er akkurat dette denne nettsiden handler om. 

Under her finner du informasjon om pågående arbeid, bakgrunnsinformasjon og grunnlagsdokumenter, informasjon om høringer og om hvordan dere kan komme med innspill i prosessene.

OBS: Disse sidene utvikles stadig med både ny informasjon fra oss og lenker til bakgrunnsdokumenter.

30. juni 2017: Klikk her for å laste ned drøftingsutkast til toppdokument - Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017 - 2035


 

Nordlandssykehuse​ts strategiske utviklingsplan

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan skal etablere premissene for arbeidet med fagutviklingsplanene. Det skal lages en kortversjon som gir oss en retning for fagutviklingen, og en større versjon som tar fagutviklingsplanene inn i seg.

Her er Drøftingsutkast til toppdokument

Andre arbeidsdokumenter

Her er styrets vedtak i sak 046-2017:

1. Med henvisning til den strategiske figur som var lagt til grunn ved styrets drøfting gir styret tilslutning til at viljeserklæringen «Pasienten først», skal stå øverst i fremstillingen. På nivå under denne erklæringen skal visjonen til NLSH HF uttrykkes. Styret ønsker at administrasjonen skal arbeide videre med formulering av slik og komme tilbake med forslag til styremøtet 19.06.17. På nivå 3 og 4 i den visuelle fremstillingen skal de overordnede målene «Rett behandling, til rett tid, på rett sted» og «Et faglig sterkt, åpent og lærende sykehus» formidles.

2. Styret ønsker at administrasjonen nå fram til styremøtet 19.06 bearbeider de tilhørende tekster til de fire øverste nivå, som definert i vedtakspunkt 1. 

3. Styret mener det nå kan igangsettes arbeider med utvikling av kandidater til hovedstrategier for å møte de overordnede mål for foretaket. Slike kandidater til hovedstrategier kan utvikles innen tema: «faglig sterkt», «åpent og lærende» «samhandling» «pasientsikkerhet», «teknologi og innovasjon», «forskning og undervisning».Bakgrunnsdokumenter​:

Nordlandssykehuset og Nas​jonal helse- og sykehusplan

​Her er hjemmesiden for Nasjonal helse- og sykehusplan​


 

Oppdraget vårt er delt i to:

Utrede kirurgisk a​kuttberedskap og elektiv (planlagt) kirurgi med berørte fagområder

​​Fra mandatet:

1. Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder
  1. innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap
  2. innhold og organisering av fødetilbudet
  3. innhold og organ​isering av elektiv kirurgi

Prosjektgruppe og møter

Denne gruppen har fått i oppdrag å se på den delen av prosjektmandatet som omhandler:

 
Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder (side 3 i prosjektmandatet).
A – Innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap
B – Innhold og organisering av fødetilbudet
C – Innhold og organisering av elektiv kirurgi

 
Det er planlagt fire møter i arbeidsgruppen. MERK alle møtene finner sted ved Lofoten sykehus. Møtested – Gulbygget.
De av dere som er med i gruppen for å diskutere fødetilbudet, skal kun møte den 21. september og 7. november. De resterende møter på alle fire oppsatte møter. 

 
23. august kl 11.00 – 14.00:  Oppstartsmøte
  
Agenda
Presentasjon av deltakere
Gjennomgang av mandat
Gjennomgang av bakgrunnsdata
Framdriftsplan 
Spørsmål og avklaringer

 
21. september kl 10.00-14.00 

 
27. oktober kl 10.00 – 14.00

 
7. november kl 10.00 – 14.00   

 
Deltakere  (kan bli erstattet av stedfortredere ved fravær):
Beate Sørslett, med.dir, leder av prosjektgruppen
Gro-Marith Villadsen, rådgiver, sekretær prosjektgruppen
Øystein Reksen Johansen, klinikksjef kirurgisk ortopedisk klinikk
Sissel Juliussen, avd.leder Lofoten, kirurgisk ortopedisk klinikk
Geir Brokstad, avd.leder Vesterålen, kirurgisk ortopedisk klinikk
Peter Glesk, avd.overlege Lofoten, kirurgisk ortopedisk klinikk
Torunn Nestvold, klinikkoverlege kirurgisk ortopedisk klinikk
Merete Hjertø, enhetsleder Lofoten, akuttmedisinsk klinikk
Harald Stordahl, klinikksjef prehospital klinikk
Barbara Priesmann, brukerutvalget
Johan G Ahlbäch, YLF Lofoten
Jeanette Mikalsen, HVO
Kari Marie Sandnes Konserntillitsvalgt​
Remi Solberg, ordfører Vestvågøy
Jan Haakon Juul, kommuneoverlege Vågan
Kjellaug Jensen, pleie og omsorgstjenesten Moskenes
(De tre siste er oppnevnt av Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) ved leder)

 
Arbeidet med organisering av fødetilbudet vil bli lagt til to av de fire planlagte møtene, med følgende deltakere:
Nina Jamissen, klinikksjef Kvinne barn klinikk
May Vollnes Johansen, avdelingsleder Lofoten
Miriam Hudecova, avd.overlege Lofoten
Heidi Frostad Sivertsen, avd.overlege Bodø

​​​Møtereferat:

Bakgrunnsdokume​nter:

Stedlig ledelse​​


​Fra mandatet:

 
2. Stedlig ledelse
Alle helseforetak skal utrede/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan stedlig ledelse ivaretas, jf. foretaksmøtets rammer og kravet om en leder på alle nivå, jf. spesialisthelsetjenestelovens §3,9.​​

 

Fra protokollen fra foretaksmøtet:

(...)  I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse. Foretaksmøtet minnet samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten på en måte som sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle ansatte i sykehuset skal vite hvem som er deres nærmeste leder, ref. rundskriv 1-2/2013 om Lederansvaret i sykehus. Uavhengig av organisering skal det sikres god kommunikasjon og nærhet til nærmeste leder. Omstillingsprosesser og endring av organisasjonsmodell skal skje i samarbeid og i god dialog med ansatte og deres organisasjoner.

Bakgrunnsdokumenter:

Høringsuttalelser til sluttrapporten

Nordlandssykehuset ber om synspunkter/tilbakemeldinger på rapporten, og spesielt prosjektgruppens anbefalinger.

Høringsuttalelse fra Nasjonal kompetansesenter for traumatologi

Høringsuttalelse fra Aksjonsgruppa ved Lofoten sykehus

Høringsuttalelse fra Lofotrådet