Om oss

Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner.

​​Mer o​m Nordlandssykehuset:

Nordlandssykehuset dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykiatri og rus. Helseforetaket har lokalsykehusfunksjoner for Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen, fylkesdekkende funksjoner innen flere subspesialiteter innen medisin, kirurgi og psykiatri. Det samme gjelder flere andre kliniske fag og laboratoriespesialiteter.

Regionalt senter for spiseforstyrrelser for voksne og Regionalt senter for sykelig overvekt mottar pasienter fra hele Nord-Norge.

Regional enhet for psykoser.

Nordlandssykehusets primærområde er regionene Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen med ca 136 000 innbyggere. De største sykehusene innefor både somatikk og psykiatri, ligger i Bodø. Her ligger også Salten distriktspsykiatriske senter (DPS). Lokalsykehus og distriktspsykiatriske sentre finnes også i Lofoten og Vesterålen.

Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon og har tilbud om utdanning og praksis innen de fleste sykehusrelaterte yrkesgrupper. I samarbeid med Universitetet i Tromsø, tilbyr Nordlandssykehuset komplett studium for femte og sjette års medisinerstudenter. Forskningsaktiviteten er stor, både innenfor somatikk og psykiatri. Virksomheten er organisert i to forskningssenter.​

Strategisk utviklingsplan

Les mer her

Kontaktinfo​rmasjon

Se kontakt-siden her

Styret

Her er styret i Nordlandssykehuset

Ledelsen​

Administrerende direktør​

Paul Martin Strand
Telefon: 75 53 41 10
e-post: paul.martin.strand@nlsh.no

Medisinsk direktør

Beate Sørslett
Telefon: 75 57 81 00
e-post: Beate.Sorslett@nlsh.no  

Fagsjef:

Tonje Elisabeth Hansen
Telefon: 75 57 08 93
e-post: tonje.elisabeth.hansen@nordlandssykehuset.no

Klinikksjefer:

Diagnostisk klinikk

Lill Angelsen
Telefon: 75 57 83 43
e-post: Lill.Angelsen@nordlandssykehuset.no

Hode- og bevegelsesklinikk

Tove Beyer
Telefon: 938 14 899
e-post: tove.kaspersen.beyer@nordlandssykehuset.no 

Kirurgisk klinikk

Tony Bakkejord
Tlf. 75 50 17 06
e-post: tony.bakkejord@nordlandssykehuset.no

Barneklinikk

Anita Kvarsnes
Telefon: 990 35 498
e-post: anita.kvarsnes@nordlandssykehuset.no

Medisinsk klinikk

Olaug Kråkmo
Telefon: 75 53 46 85
e-post: olaug.krakmo@nordlandssykehuset.no

Prehospital klinikk

Harald Stordahl
Telefon:75 53 46 46
e-post: harald.stordahl@nordlandssykehuset.no

Psykisk helse- og rusklinikk

Hedda Soløy-Nilsen
Telefon: 75 50 15 28
e-post: hedda.beate.soloy-nilsen@nordlandssykehuset.no

Stabsledere:

Administrasjonen

Gro Ankill
Administrasjonssjef
Telefon: 75 53 45 03
e-post: gro.ankill@nlsh.no

Økonomiavdeling

Marit Barosen
Økonomisjef
Telefon: 75 53 40 35
e-post: marit.barosen@nlsh.no

HR avdeling

Liss Janne Eberg
HR sjef
Telefon: 958 79 490
e-post: liss.janne.eberg@nordlandssykehuset.no

Kommunikasjonsavdeling

Randi Angelsen
Kommunikasjonssjef
Telefon: 75 53 47 30
e-post: randi.angelsen@nlsh.no

Senter for drift og eiendom

Bernt Toldnes
Driftssjef
Telefon: 75 53 45 06
e-post: bernt.toldnes@nlsh.no

Senter for utbygging

Terje A. Olsen
Utbyggingssjef
Telefon: 75 53 49 44
e-post: terje.olsen@nlsh.no

Avdeling for nye sykehusbygg

Eivind Solheim
Avdelingsleder
Telefon: 75 57 8 244
e-post: eso@nlsh.no

Samhandlingsavdeling

Steinar Pleym Pedersen
Avdelingsleder
Telefon: 76 06 01 10
e-post: steinar.pleym.pedersen@nlsh.no

Avdeling for kvalitet og e-helse

Asbjørn Jørgensen
Avdelingssjef
Telefon: 75 57 13 47
e-post: Asbjorn.Jorgensen@nordlandssykehuset.no  

​Brukerutvalget​

Her er brukerutvalgets side

Offentlig postjournal​

Her er offentlig postjournal​

Klage på behandling i psykisk helsevern - Kontrollkommisjonen​​

Pasienten og pasientens nærmeste kan klage til Kontrollkommisjonen på forhold de mener er uriktige. Den som har begjært innleggelsen kan også i enkelte saker ha klagerett.

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Kommisjonene skal derfor føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes. De skal også behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal prøve om alle vilkårene for tvungent vern er oppfylt.

Kontrollkommisjonen ved Psykisk helse og rusklinikken i Nordlandssykehuset, har fra 26.09.12 følgende sammensetning:

Leder: Bjørn Kristian Storli, vaktmobil 95 79 62 24

Vara: Jens Kristian Hansen, vaktmobil 95 73 72 68

Postadresse:

Kontrollkommisjonen ved Nlsh Psykiatri

Postboks 134

8001 Bodø​

Nordlandssyk​ehusets miljøpolitikk - grønt sykehus


Sykehus er komplekse organisasjoner med god pasientbehandling som det selvfølgelige mål for arbeidet. Vi i Nordlandsykehuset ønsker å gi god behandling og pleie med minst mulig påvirkning av klima og miljø.
Vår målsetning er å redusere foretakets påvirkning på det ytre miljø.

Vi praktiserer derfor miljøledelse som en systematisk del av vårt HMS-arbeid med oppfølging gjennom linjeledelsen i samarbeid med vernetjenesten.

NLSH er miljøsertifisert
I 2014 ble Nordlandssykehuset miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden.

Miljømålene bygger på Nordlandssykehusets miljøpolitikk. Målene er utarbeidet ut fra de områder hvor sykehuset har vesentlig miljøpåvirkning og som gir miljøforbedringer.

Vår miljøpolitikk
Vår miljøpolitikk danner grunnlaget for hvilke overordnede miljømessige mål vi skal styre etter.

Nordlandssykehuset HF skal alltid drives lovlig med hensyn på ytre miljø, men vi skal i tillegg etterstrebe og sette oss strengere miljøkrav enn det myndighetene har vedtatt i lovverket der det er økonomisk og teknisk mulig for å bidra til et bedre klima og miljø.

Vi skal kontinuerlig jobbe for å redusere og forebygge skadelige utslipp til jord, vann og luft.

Vi skal sette oss miljømål og utarbeide handlingsplaner som støtter opp om Nordlandssykehusets miljøpolitikk.
Det skal gjennomføres interne revisjoner for å vurdere hvordan Nordlandssykehusets miljøpolitikk blir etterlevd og om en kommer i mål med de miljømål som blir satt.

På bakgrunn av Nordlandssykehusets miljøkartlegging og fastsettelse av vesentlige miljøaspekter, ønsker vårt foretak å ha hovedfokus på å redusere utslipp av klimagasser.

Alle ansatte skal motiveres til å utføre sine oppgaver på en mest mulig miljøvennlig måte. Denne miljøpolitikken og de miljømål vi setter skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte og interessenter.​

Sommerfuglen - vår logo​​

En gul sommerfugl med et hjerte inni ble i 2002 valgt som Nordlandssykehusets logo. Et utradisjonelt valg til helseinstitusjon å være. Men et sterkt og tydelig valg for det fokus vi som sykehus vil ha: livet og omsorgen for det enkelte menneske.

sommerfuglen_til_om_oss-siden.jpg

Sommerfuglen er, til tross for sin skjørhet, et sterkt symbol på den styrke og livsvilje som ligger i selv det minste liv.

Inni sommerfuglen er det et hjerte. I det ligger vårt fokus på den omsorg vi har både for pasienter og pårørende.

Fargen gul er en parallell til solens farge, som kilde til alt liv.

Vi møter sykehuset i mange av livets faser. Det kan være ved fødselen, livets begynnelse eller ved døden, livets avslutning Og det kan være i alle de mindre eller større forhold som gjør at sykehuset blir stedet for behandling og hjelp.

Nordlandssykehuset ble til 1. januar 2002 som et resultat av at staten overtok sykehusene. De tre tidligere sykehusene Nordland sentralsykehus, Nordland psykiatriske sykehus og Lofoten sykehus ble til én ny enhet, ikke bare på papiret, men også i det praktiske arbeid. Etter hvert ble også sykehuset i Vesterålen en del av Nordlandssykehuset. 

Vi er et helseforetak som med pasienten i sentrum vektlegger høy medisinsk kvalitet, trygghet og respekt for våre pasienter. På denne måten ønsker vi å skape et sykehus der det enkelte menneske blir ivaretatt på beste måte.

Og i dette arbeidet er den gule sommerfuglen med sitt hjerte vårt merke.​

Presentasjonsfi​​lm av Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset HF er stolte av å kunne presentere resultatet av vårt samarbeidsprosjekt med medielinja ved Hadsel videregående skole. Elevbedriften ”Clockwork Studios UB ” har på oppdrag, og i nært samarbeid med Nordlandssykehuset, produsert en presentasjonsfilm av helsefore​taket.​

​ ​Bli kjent med noen av våre ansatte

Livet i Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?