Tjenesteavtaler

Partene skal i tjenesteavtaler og retningslinjer gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons og veiledningsansvar, finansiering, organisering, og om eventuelt behov for avklaring av arbeidsgiveransvar.

Tjenesteavtalene er vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale, og er på samme måte som Overordnet samarbeidsavtale rettslig bindende mellom partene med mindre annet fremgår.

I tilfelle motstrid mellom Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale(r) skal Overordnet samarbeidsavtale ha forrang.

Tjenesteavtale 1:

Om Helse-og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, og felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre

Tjenesteavtale 2:

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabiliterings- og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 3+5:

Samhandling for gode pasientforløp (henvisning, innleggelse, behandling, oppfølging og utskriving).

Tjenesteavtale 4:

Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd

Tjenesteavtale 6:

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring, faglige nettverk, utdanning og praksis

Tjenesteavtale 7:

Samarbeid om forskning, innovasjon og forbedringsarbeid

Tjenesteavtale 8:

Samarbeid om svangerskap, fødsel og barselomsorgstjenester

Tjenesteavtale 9:

Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Vedlegg 1 til tjenesteavtale 9: Flytskjema for elektronisk meldingsutveksling

Vedlegg 2 til tjenesteavtale 9: Krav til elektronisk meldingsutveksling

Tjenesteavtale 10:

Samarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeid

Tjenesteavtale 11: 

Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 12:

Tilsetting av LIS 1 leger

Tjenesteavtale 13:

Avtale om samarbeidet ved bruk av ledsager

Tilleggsavtale om ledsager vurderingstjeneste for fødende (Hamarøy og Steigen)

Fant du det du lette etter?