Helsenorge

Strategisk utviklingsplan

Nordlandssykehuset HF skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt. Alle våre tjenester og alle våre valg skal ha pasientenes beste som målsetting og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre våre tjenester. Disse kjerneverdiene ligger til grunn for vår strategiske utviklingsplan fram mot 2035.  


Planen ble vedtatt av Nordlandssykehusets styre i april 2018 og rulleres hver fjerde år. Da tar vi stilling til om våre satsningsområdene skal beholdes, revideres eller erstattes av nye.


Hvert år styrebehandles statusen på arbeidet i Nordlandssykehuset, sett opp mot satsningsområdene. Dette skjer i desembermøtet hvert år.


Se også Helse Nords utviklingsplan:

Veien fram til Nordlandssykehusets utviklingsplan

Utarbeidelsen av utviklingsplanen var en toårig prosess som startet i mai 2016.

Under her finner du informasjon om arbeidet som ble gjort underveis, bakgrunnsinformasjon, grunnlagsdokumenter, høringer og innspill.

Høring

I mai 2016 fikk Nordlandssykehuset HF i oppdrag fra Helse Nord RHF om å utarbeide en strategisk utviklingsplan fram mot 2035. Oppdraget ble gitt med bakgrunn i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-19), og har leveransefrist 1. mai 2018.

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan består av to deler; et toppdokument og et strategisk hoveddokument. Toppdokumentet gir en kortfattet innføring i hovedområdene i planen, mens hoveddokumentet går i dybden både i forhold til dagens situasjon og retningen framover. Utviklingsplanen skal rulleres hvert 4. år.

Utkast til Utviklingsplan 2035 ble sendt på høring 22. februar med høringsfrist 19. mars 2018. Det var åpent for alle å avgi høringsuttalelse. Høringsbrev og selve strategidokumentet ble sendt ut til kommuner, fylke, universitet og helse-instanser. Det er kommet inn totalt 42 høringsuttalelser per 4. april 2018. Det er kommet inn totalt 42 høringsuttalelser per 4. april 2018 internt og eksternt.

Endelig Utviklingsplan 2035 legges fram til styrebehandling i Nordlandssykehuset, i møte 24. april 2018.

Høringsuttalelser:

Her er alle eksterne høringsuttalelsene samlet i én fil

Disse har levert høringsuttalelser:

 • Nordland fylkeskommunes Fylkesråd for kultur. miljø og folkehelse
 • Vesterålen regionråd
 • Aksjonsgruppa til Lofoten Sykehus
 • Helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune
 • Meløy kommune
 • Trine Karlsen, medlem i ekstern referansegruppe, Strategisk utviklingsplan
 • Nord Universitet
 • Nordland fylkeskommune, seksjonsleder folkehelse
 • UiT Norges Arktiske Universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
 • Vestvågøy kommune, legetjenesten
 • Vågan kommune, Vågan lokalmedisinske senter
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
 • Barne- og undomsrevmatikergruppe, Nordland fylkeslag
 • NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage-og tarmkreft
 • Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Kvalitets og utviklingssenter

Høringsdokumenter:

Høringsbrevet - Nordlandssykehuset HF strategiske utviklingsplan 2018-2035 Nordlandssykehuset for fremtiden Høringsutkast Toppdokument Høringsutkast Toppdokument - utskriftsvennlig versjon Høringsutkast Hoveddokument Liste over høringsinstanser

Styringsgruppe og referansegruppeReferater 

Her legges det ut referater etter møter i styringsgruppen og referansegruppen

Presentasjon i forbindelse med konsoliderende møte referansegruppen

Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdfReferat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdfpdf210196
Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdfReferat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdfpdf432767
Referat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdfReferat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdfpdf214330


Andre arbeidsdokumenter

Bakgrunnsdokumenter​:

Referanser kronikeromsorgen:


Interne samlinger

Presentasjoner fra ledersamlinger i 2017 - del 1

Presentasjoner fra ledersamlinger i 2017 - del 2

Sluttrapport Fra Nordlandssykehuset Nasjonal helse- og sykehusplan
Fant du det du lette etter?