Byggeprosjektet i Bodø
Siste etappe: Sykehusblokka i Bodø sentrum renoveres og bygges ut

Utbyggingsprosjektet i Bodø

Arbeidet med å bygge ut og renovere AB-blokka fra 1972 pågår for fullt i Bodø sentrum.
Allerede i juni 2018 skal den nye A-fløya være ferdig og klar for innflytting.
Siste del av byggeprosjektet (B-fløya) skal være fullført i november 2019.

Nordlandssykehuset er ferdig med betydelige deler av det omfattende byggeprosjektet i Bodø.  Nå er vi inne i siste etappe som skal pågå fram til 2020.
 
Utbygging og renovering av AB-blokka startet i januar 2017. Alle sengerommene skal bygges om fra 3-sengsrom til 1- og 2-sengsrom.

Utvendig vil blokka fremstå som et nytt bygg med nye vinduer og granittbelagt fasade.

Fakta om byggeprosjektet: 

Byggetrinn 1:
2007: Nytt laboratoriebygg, varemottak og sentrallager.
Byggetrinn 2:
2014: Ny behandlingsfløy (K-fløy) for poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer.
2016: Den eldste delen av sykehuset fra 1927 (HN-fløyene) er bygd ut og totalrenovert.
2016: Nytt bygg for apotek og kontorer (G-fløy).
2018: Fløy A – ferdigstilles i juni 2018.
2019: Fløy B – ferdigstilles i november 2019.
2020: Avslutning byggetrinn 2.

Skisse av Nordlandssykehuset i Bodø
Fløyskisse av Nordlandssykehuset: Ratio Arkitekter AS


Byggefaser


Utbyggingsprosjektet i Bodø skal gjennomføres mens sykehuset er i full drift, og arbeidet er derfor inndelt i flere faser og byggetrinn. Første byggetrinn var ferdigstilt i 2007, og ferdigstillelse av hele prosjektet er planlagt ferdig ved årsskiftet 2019/2020.

Fra midten av november 2014 var det full drift i den nye behandlingsblokken (K-fløy). 18.142 kvadratmeter med nybygg samler det meste av poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Byggefasene etterpå omfatter totalrenovering av øvrig bygningsmasse (HN-fløyene), nytt bygg for apotek og kontorer, ny hovedinngang samt utbygging og modernisering av dagens høyblokk (AB). Når disse fasene er ferdig er sykehusets areal økt med 21.000 kvadratmeter til totalt 72.770 kvadratmeter bygg.

Byggetrinn 1

Byggetrinn 1 ble ferdigstilt på nyåret 2007, og omfatter nye arealer til laboratorier, varemottak og sentrallager. Dette frigjorde plass i sykehusets kjerneområde slik at videre utbygging kan foregå parallelt med full drift. 

I tillegg til å frigjøre arealer, ble det etablert stråleterapi i Nordlandssykehuset. Deler av ny infrastruktur ble også etablert i dette byggetrinnet.

Byggetrinn 2

Forberedende arbeider ble utført i  perioden 2008 - 2011. Her ble det benyttet midlertidige lokaler for de funksjonene som ble husløse eller på annen måte berøres av at gamle bygninger måtte rives for å få plass til nye. Teknisk infrastruktur - vann, strøm, luft, kjøling, gass mv - ble lagt om og forberedt for videre utbygging.

Ny behandlingsfløy  (K-fløy)  2011 - 2014 

16.000 kvadratmeter med nybygg fordelt på ti etasjer.  Nye K-fløy ble tatt i bruk andre halvdel av november 2014. Nybygget samler det meste av sykehusets aktiviteter knyttet til poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Behandlingsfløyen gir en vesentlig fornyelse av sykehusets utstyrspark.

Modernisering av bygg fra 1927 (H/N-fløyene):

Arbeidet med å modernisere og bygge ut den eldste delen av Nordlandssykehuset i Bodø sentrum. Innflytting i H-fløy ble gjennomført i mars 2016, mens N-fløy ble tatt i bruk i september 2016.

Ny hovedinngang:

I byggetrinn 2  er det bygd ny hovedinngang mot Parkveien.  Offisielt åpnet 28. september 2016.

Fløy G: Bygg for nytt apotek og kontorarbeidsplasser

26.november 2014 ga styret i Helse Nord RHF klarsignal for byggestart av G-fløyen, det vil si bygg for nytt apotek og kliniske kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset, Bodø. Dette prosjektet har en brutto arealramme på 3650m2 og en økonomisk ramme på 134 mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Herav legges 125 mill kroner (p50) til Nordlandssykehuset HFs rammer. Byggestart våren 2015. Ferdig og innflyttet i våren 2016. 

AB-blokka bygges ut og renoveres

Siste del av byggetrinn 2 gjelder utbygging og totalrenovering  av blokka fra 1972 (AB-fløyene), samt bygging av ny helikopterplattform på taket av blokka. Byggestart i januar 2017.

Blokka bygges ut i hver ende i alle etasjer og skal i hovedsak brukes til sengeområder.  3 -sengsrom ombygges til 1- eller 2-sengsrom. Fasaden skal renoveres og samtlige vinduer byttes ut. Det er beregnet ca. 18 måneders byggetid for hver av  fløyene. A-fløyen skal være klar til innflytting i juni 2018, mens B-siden tas i bruk i november 2019.

Totale kostnader ved ferdigstillelse inklusive prisstigning og finanskostnader:

Byggetrinn 1:   452 mill. kroner

Byggetrinn 2: 3.614 mill. kroner



Fant du det du lette etter?