Tjenesteavtaler

Tjenesteavtale 1: Om Helse-og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, og felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre

Tjenesteavtale 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabiliterings- og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 3+5: Samhandling for gode pasientforløp (henvisning, innleggelse, behandling, oppfølging og utskriving).


Tjenesteavtale 4: Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd


Tjenesteavtale 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring, faglige nettverk, utdanning og praksis

 

Tjenesteavtale 7: Samarbeid om forskning, innovasjon og forbedringsarbeid

 

Tjenesteavtale 8: Samarbeid om svangerskap, fødsel og barselomsorgstjenester

 

Tjenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Vedlegg 1 til tjenesteavtale 9: Flytskjema for elektronisk meldingsutveksling

Vedlegg 2 til tjenesteavtale 9: Krav til elektronisk meldingsutveksling

Tjenesteavtale 10: Samarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeid


Tjenesteavtale 11: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden


Tjenesteavtale 12: Tilsetting av LIS 1 leger


Tjenesteavtale 13: Avtale om samarbeidet ved bruk av ledsager


Tilleggsavtale om ledsager vurderingstjeneste for fødende (Hamarøy og Steigen)

Fant du det du lette etter?