Tjenesteavtaler

Partene skal i tjenesteavtaler og retningslinjer gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons og veiledningsansvar, finansiering, organisering, og om eventuelt behov for avklaring av arbeidsgiveransvar.

Tjenest​eavtalene 

​Tjenesteavtaler vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale, og er på samme måte som Overordnet samarbeidsavtale rettslig bindende mellom partene med mindre annet fremgår.

I tilfelle motstrid mellom Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale(r) skal Overordnet samarbeidsavtale ha forrang.

​Retningslin​​​je for kommunalt ansatt ledsager for pasienter i sykehuset

Hovedregelen er at sykehuset ivaretar pasientens behov for omsorg, bistand, mat, medisiner med mer i forbindelse med innleggelse.

I særskilte tilfeller har pasienter behov for bistand fra for eksempel kommunale tjenester under opphold i sykehus. Dette kan skyldes kommunikasjonsvansker, kognitive vansker, og/eller der det ikke er aktuelt at pårørende bistår. I slike tilfeller skal det inngås avtale mellom helseforetaket og kommunen.

Dokumenter og skjemaer til nedl​asting

Skjemaer for avtale, fakturering og timeføring kan lastes ned her og skal brukes i forbindelse med krav om dekning av kostnader knyttet til ledsager ved innleggelser i Nordlandssykehuset. Sist oppdaterte versjon finnes til en hver tid i Nordlandssykehusets kvalitetssystem Docmap. Dokumentene her er gyldig fra og med 24. september 2021. Ledere i Nordlandssykehuset bes være oppmerksom på at alle kostnader til kommunal ledsager skal konteres på Art. 4592 slik at sykehuset får en samlet oversikt over utgiftene.

  • Avtaleskjema for beskrivelse av omfang og organisering av ledsagelse i det enkelte tilfelle (nødvendig som grunnlag for at kommunen kan fakturere Nordlandssykehuset for sine kostnader).
  • Løpende føring og signering av timeliste for kommunale ledsagere mens de følger pasienten i sykehuset (grunnlag for godkjenning av kommunens faktura).
  • Skjema for fakturering der kommunen gjør rede for lønn og andre kostnader som forventes dekket av helseforetaket.
  • Ansvarlig behandler skal dokumentere behovet for ledsager i DIPS. Slik dokumentasjon gjøres i et vanlig journalnotat (Notat SO eller Notat PS).  


Mal for avtale om s​​pesialisthelsetjenesteoppgaver i kommunen

Når spesialisthelsetjenester skal utføres utenfor sykehuset skal det utarbeides avtaler mellom kommunen og Nordlandssykehuset som klargjør oppgavedeling, faglige-, økonomiske- og juridiske forhold. Vedlagte avtalemal, AV0946 spesialisthelsetjeneste i kommunene, er et nyttig verktøy i arbeidet med slike avtaler. 
Fant du det du lette etter?