Sengepost og eget mottak for koronasyke etablert i Bodø

En egen sengepost for pasienter med Covid-19 er etablert i Bodø. Sengeposten kan utvides til å ta inntil 58 pasienter. Et eget mottakssenter for pasientene er etablert i tilknytning til denne.

Ansatte på R3 i Bodø

Leger og sykepleiere på koronaposten i Nordlandssykehuset Bodø. De foran glassveggen står i «ren sone», og kan bevege seg uten smittebekledning unntatt når de skal inn til pasientene. Bak glassveggen er det «uren sone». Der må personalet alltid bære smitteklær. Fra venstre: Overlege lungemedisin Terje Tollåli, LIS II-lege Johannes Endresen, enhetsleder koronaposten Birgitte Cetin i smittebekledning, sykepleier Solveig Brekkan og sykepleier Steffen Norum.

Sengeposten er etablert i R-fløya. Denne fløya var i bruk som medisinsk sengepost gjennom mange år inntil høyblokka var ferdig renovert og alle sengeposter ble samlet der.

– Dette gjorde at vi hadde en hel fløy i fire etasjer med etablerte isolater og infrastruktur som vi kunne ta i bruk til korona-pasienter med en gang. Dette sier Terje Tollåli, mangeårig lungelege i Nordlandssykehuset Bodø.

Han har vært sentral i oppbyggingen av sengeposten. De første pasientene ble tatt imot i uke 12.

Terje Tollåli

Terje Tollåli, overlege i lungemedisin, har vært sentral i oppbyggingen av koronaposten. Bak glassveggen enhetsleder på posten, Birgitte Cetin i smittebekledning.

Kan øke kapasiteten

– I dag, 5. april, har vi fem pasienter innlagt på sengeposten. Men dette bildet har endret seg flere ganger og kan fort snu. Vi er bemannet nå for inntil åtte pasienter, sier han.

– Dersom vi får en økning med flere pasienter, vil vi kunne bemanne sengeposten opp og ta i bruk en ny etasje. Vi har hatt et enestående samarbeid på tvers av klinikker og avdelinger i denne første fasen for å planlegge driften av sengeposten i denne nye situasjonen.
R3-fløya utenfra

I denne fløya (R-fløya) er det etablert sengepost for koronasyke pasienter. 3. etasje er så langt tatt i bruk og bemannet for inntil åtte pasienter. Dersom pandemien utvikler seg kan de øvrige etasjene også tas i bruk.

Intensiv og respiratorer

I tillegg til sengeposten, bygges det opp kapasitet på Intensivenheten for å kunne motta flere intensivpasienter som trenger respiratorbehandling. Til sammen har Nordlandssykehuset 48 respiratorer og anestesimaskiner med respiratorfunksjon. Det er bestilt 10 nye.

Nordlandssykehuset HF har i tillegg til sykehuset i Bodø, ansvar for sykehusene i Lofoten og Vesterålen. Ved begge disse sykehusene er det respiratorer tilgjengelig slik at pasienten kan få startet opp respiratorbehandling også der.

– Men vi er forberedt på at flere av disse pasientene vil ha behov for avansert intensivmedisin og vil måtte bli overført til Bodø for videre behandling. Dette skjer også uavhengig av koronapandemien, sier Tollåli.

Personell

Tonje Hansen er leder for pandemistaben som er etablert for å ivareta planlegging og beredskap under korona-utbruddet.

– Den største utfordringen vi står overfor er å ha nok personellressurser til å dekke pandemitoppen, sier hun og utdyper:

– Slik situasjonen er i dag, har vi tilstrekkelig personell for en ny normalsituasjon. Vi vil også med nedtak av planlagt drift og omrokeringer, ha tilfredsstillende personalressurser til det minst alvorlige pandemiscenariet. Vi står likevel overfor en større utfordring dersom det mest alvorlige pandemiscenariet slår til, sier Tonje Hansen.

  • Det er satt i gang flere opplæringsplaner for de ansatte. Eget personell læres opp, samtidig som det rekrutteres sykepleiere og hjelpepleiere utenfra.
  • Det vil bli størst knapphet på sykepleiere med intensivkompetanse. Derfor læres det nå opp sykepleiere som kan gå inn som sykepleier 2 og 3 ved Intensivenheten.
  • Til koronaposten trengs ikke intensivkompetanse. Men også her gjennomføres opplæring tilpasset de nye oppgavene personellet skal ivareta.

Smittevernutstyr

En viktig del av forberedelsene er å sikre nødvendig tilførsel og lager av smittevernutstyr. I dag har helseforetaket beredskapslager for inntil åtte uker. Det arbeides lokalt, regionalt og nasjonalt for å sikre helseforetakene nødvendig tilgang på utstyr slik at sykehusene er godt rustet til å møte et større tilfang av pasienter.

Også ved sykehusene i Lofoten og Vesterålen er det etablert egen områder for Covid-19 pasienter. Disse blir omtalt i egne saker på nlsh.no.