Hva skjer før, under og etter behandling?

Aktuelt fra Nordlandssykehuset

 • 04.07.2019 Helse Nord RHF
  Ny anbudskonkurranse på pasientreiser

  Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Nord RHF har kunngjort fire anbudskonkurranser på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 03.07.2019
  Jubileumskonferanse Lærings- og mestringssenteret

  Siden oppstarten i 1999 har Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset (LMS) blitt en verdifull møteplass mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. 20-års jubileet markeres med regional konferanse i 22. oktober.

 • 26.06.2019 Helse Nord RHF
  Hvem fortjener brukerprisen 2019?

  Regionalt brukerutvalg tildeler brukerprisen hvert andre år til en person som har gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter og pårørende i Nord-Norge. Nå kan du sende inn forslag til hvem som fortjener årets pris. 

 • 25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 24.06.2019
  Flere ringer 113 ved mistanke om hjerneslag

  Resultater fra Hjerneslagregisteret bekrefter med sikkerhet at "Prate, smile, løfte-kampanjen" har hatt effekt.

 • 14.06.2019 Helse Nord RHF
  Utlysing av helseforskningsmidler for 2020

  Helse Nord lyser ut midler til helseforskning for 2020, med søknadsfrist 1. september 2019.

 • 30.04.2019 Helse Nord RHF
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.

 • 26.04.2019
  Om flystreiken

  Pasientreiser: Streiken i SAS får konsekvenser for flere av våre pasienter. Her finner du informasjon om hvordan du som pasient skal forholde deg under de pågående konflikten.

 • 10.04.2019
  Når ambulansen er kjørt

  I løpet av våren vil alle ambulansestasjoner i Nordlandssykehuset få besøk av Remi Helland og Berit Lofthus. De har med seg materiell som skal bidra til at barn som pårørende får nødvendig informasjon og oppfølging – når ambulansen er kjørt...

 • 26.03.2019
  Redningshelikopteret får blod ombord

  Redningshelikopteret har fått blodprodukter som en del av sitt beredskaps oppsett. - Vi flytter nå muligheten for viktig behandling ut av sykehuset. Det utgjør en forskjell i den akuttmedisinske behandlingskjeden og kan i noen tilfeller red...

 • 06.03.2019
  Har du lyst til å bli med i Nordlandssykehusets ungdomsråd?

  «Det har vært fint å kunne få bruke våre erfaringer med sykdom på noe som gir mening. Det har vært kjempegøy, hyggelig og slitsomt og vi har lært masse på kort tid."

 • 25.02.2019
  Nytt avansert forskningsutstyr ved Nordlandssykehuset

  Nordlandssykehuset tar i bruk konfokalt mikroskop med superoppløsning i forskning på antibiotikaresistens, immunforsvar og kreft.

 • 11.02.2019
  Pasient- og pårørendetorget trenger flere frivillige

  Pasient- og pårørendetorget er et tilbud fra brukerorganisasjonene der frivillige gir informasjon om alle brukerorganisasjoner og pasientforeninger i Norge.

 • 29.01.2019 Helse Nord RHF
  Tre legemidler til eosinofil astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.

 • 12.12.2018 Helse Nord RHF
  Nytt anbud på pasientreier

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 07.12.2018
  Bedre pasientsikkerhet med farmasøyt i akuttmottak?

  Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Nordlandssykehuset, UNN Tromsø, UNN Harstad og Universitetet i Tromsø mottatt 20 millioner til forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Prosjektet skal se på om det blir bedre pasientsikkerhet o...

 • 05.12.2018
  Skal forske på spiseforstyrrelse og familien

  Nå skal stipendiatene Jannike Karlstad og Karin Hartviksen gjennomføre to phd-prosjekter ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (SPIS). – Dette betyr enormt mye for samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og Nord universitet og er selvsa...

 • 04.12.2018 Helse Nord RHF
  Tryggere cellegiftbehandling ved Nordlandssykehuset

  Cellegift er den medikasjonen hvor det gjøres flest feil. Det siste året har i kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset ikke hatt et eneste tilfelle av feilmedisinering. Nå får avdelingen Helse Nords forbedringspris.

 • 03.12.2018
  Storfornøyd med tildeling av forskningsmidler

  1. september i år var det som vanlig frist for å søke forskningsmidler fra Helse Nord, og fredag 30. november kom resultatet. Nordlandssykehuset hadde sendt inn 12 søknader, og fikk til sammen tilslag på sju prosjekter. 

 • 23.11.2018
  Nordlandssykehuset Bodø starter teamtrening på slagalarm

  Prosjekt slagalarm som ble opprettet i 2013 har ført til at mange pasienter ved Nordlandssykehuset har fått raskere akuttbehandling ved hjerneslag. - Vi er gode på slagbehandling, men vi kan bli enda bedre sier Team Slagalarm. 

 • 19.11.2018
  Vellykket ADHD-kurs for voksne

  17 personer deltok i forrige uke (uke 46) på det første LMS-kurs rette mot voksne som har diagnose ADHD og deres pårørende.

 • 14.11.2018 Finnmarkssykehuset
  Samisk nasjonalt brukerråd er opprettet

  Fellessamling av samiske brukerrepresentanter i Tromsø 2. november, førte til opprettelsen av samisk nasjonalt brukerråd.

 • 14.11.2018
  Doktordisputas for psykologspesialist Erling Kvig

  Psykolog Erling Inge Kvig ved Nordlandssykehuset PHR klinikken forsvarer sin doktorgradsavhandling fredag 23. november. Avhandlingen bygger på en studie gjennomført i Nordland der formålet var å finne ut om pasienter med førstegangspsykose...

 • 09.11.2018
  Tre studier ved fysioterapiavdelingen i Nordlandssykehuset presentert på internasjonale kongresser i Europa og Canada

  Forskningsresultatene fra tre forskjellige studier gjennomført ved fysioterapiavdelingen i Nordlandssykehuset har blitt presentert på tre forskjellige internasjonale kongresser i Europa og i Canada. 

 • 07.11.2018
  Kan du tenke deg å bli kollegastøtte?

  Har du erfaring med hvordan alvorlige hendelser påvirker arbeidstaker og arbeidsmiljø? Er du opptatt av pasientsikkerhet, men vet at et trygt og støttende kollegium er en forutsetning for å kunne snakke åpent om feil og forbedringspotensial...

 • 01.11.2018 Helse Nord RHF
  Nytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjon

  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lansert et oppdatert helseatlas om dagkirurgi tre år etter at det første kom. De geografiske forskjellene er fortsatt store, tross fokuset i årene etter. 

 • 01.11.2018 Helse Nord RHF
  Ekspertpanel for alvorlig syke pasienter etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 

 • 22.10.2018
  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Mandag 08.10.18 ble det arrangert en regional lanserings og implementeringskonferansen for pakkeforløp psykisk helse og rus. 

 • 18.10.2018 Helse Nord RHF
  Ny spesialistutdanning skal gi bedre pasientbehandling

  Et knapt halvår gjenstår før den nye spesialistutdanningen for leger innføres i alle helseforetakene. – Foretakene i nord er rimelig i rute, sier Elin Skog i regionalt utdanningssenter ved UNN.

 • 25.09.2018 Helse Nord RHF
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå setter helseministeren igang flere tiltak.

 • 18.09.2018 Finnmarkssykehuset
  "Hvordan bli en bedre helsepedagog" og rådgiverdagen

  4. - 5. september ble fagdagene for "Hvordan bli en bedre helsepedagog?" arrangert for 109 deltakere i Kirkenes. 6. september arrangerte fagnettverket for ansatte på Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord «rådgivermøte». Her kan du lese...

 • 13.09.2018 Helse Nord RHF
  Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

  – Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sa helseminister Bent Høie under lanseringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus. De første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019.

 • 05.09.2018 Helse Nord RHF
  Her går startskuddet for en historisk satsing på samiske helsetjenester

  Helse Nord RHF, i tett samarbeid med Sametinget, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

 • 24.08.2018
  Brukerutvalget i Rønvik

  Brukerutvalget i Nordlandssykehuset møttes tidligere denne uken, og dette møtet ble avholdt i Rønvik i Bodø hvor medlemmene både fikk sett seg rundt og ble informert om arbeidet i Psykisk helse og rus-klinikken.

 • 11.07.2018
  Spennende forskningsrapport for 2017

  Forskningen har viktige funksjoner for foretaket, og representerer et område som har vært i sterk vekst de siste årene. Når man leser forskningsrapporten for 2017, fremgår det at dette er en utvikling som ser ut til å fortsette.

 • 05.07.2018
  Penger til innovasjonsprosjekter tildelt Nordlandssykehuset

  I april var det frist for å søke Helse Nord om midler til innovasjonsprosjekter. Etter at komiteen hadde behandlet søknadene, ble det klart at Nordlandssykehuset mottok støtte til hele fem prosjekter. En fellesnevner for nesten alle prosjek...

 • 28.06.2018 Helse Nord RHF
  Snart kan denne sykdommen være utryddet i Norge

  Nye direktevirkende legemidler gjør at hepatitt C snart kan være en saga blott. Nå jobbes det med en nasjonal strategi for å nå målet så raskt som mulig.

 • 22.06.2018
  Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2018

  Fødestua ved NLSH Lofoten vil også i 2018 ha sommerdrift i 4 uker. I år blir perioden 09. juli til 6. august.

 • 18.06.2018 Helse Nord RHF
  Utlysning av helseforskningsmidler for 2019

  Helse Nord lyser ut midler til helseforskning for 2019. Søknadsfristen er 1. september 2018, kl. 16.00.

 • 08.06.2018
  Akuttmottaket i Lofoten feirer gode resultater!

  For sepsispasienter er tid til antibiotika et kritisk mål. Torsdag 7 juni feiret akuttmottaket i Lofoten de kjappeste sepsismottakene i forbedringsprosjektet «Stopp sepsis».

 • 31.05.2018
  Sykehusapoteket i Bodø tilbyr tjenesten Medisinstart – en oppstartveiledning for hjertepasienter

  I desember 2017 vedtok Stortinget at det skal innføres en treårig prøveordning med oppstartveiledning (Medisinstart) i apotekene i 2018. Tjenesten er offentlig finansiert og pasienten betaler ingen egenandel.  Fra 2.mai tilbyr Sykehusapotek...

 • 05.05.2018 Helse Nord RHF
  Ambulanseflyberedskapen i Helse Nord

  Våren 2018 opplevde vi ustabil drift i ambulanseflytjenesten i landet. Nå er ambulanseflyberedskapen slik den er til vanlig.

Arrangementer i Nordlandssykehuset

 • Parkinson

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og en av dine nærmeste pårørende

 • Smertemestring

  Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter

 • Epilepsi - kurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

 • Pårørendekurs, psykisk helse og rus

  Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

 • ICD

  Kurs for mennesker som har ICD og deres pårørende.

 • Diabetes Drop-in

  3- timers grunnleggende drop-in kurs for pasienter med Diabetes type -2 og deres pårørende.

 • ADHD/ADD hos barn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD Kurset går over 2 dager

 • Brystkreft

  To dagers Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

 • ICD- kurs

  Lærings- og mestringskurs for deg som har fått operert inn en implanterbar hjertestarter (implantable cardioverter-defibrillator = ICD) og en av dine nærmeste pårørende

 • Diabetes type 2, Vesterålen

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med diabetes type 2 og deres pårørende

 • Diabetes type 2, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og din nærmeste pårørende.

 • Folkeopplysning om døden

  4- timers undervisningstilbud om omsorg ved livets slutt.

 • Hjerteinfarkt Lofoten

  2-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og din nærmeste pårørende.

 • Hjerneslag Lofoten

  3-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som er hjerneslagrammet og din nærmeste pårørende.

 • Overvekt Lofoten

  Motivasjons- og mestringskurs for sykelig overvektige.

 • ADHD hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne med ADHD og en av dine nærmeste. Programmet er utarbeidet av Salten Distriktspsykiatriske senter, ADHD Norge og Lærings- og mestringssenteret.

 • Autismespekterforstyrrelse hos skolebarn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte som har barn i skolealder/ ungdom med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 • Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn

  Kurs for foreldre/foresatte som har førskolebarn med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 • Morbus crohn og ulcerøs kolitt, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for deg som har morbus crohn eller ulcerøs kolitt

 • Fatigue etter kreftbehandling, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Morbus Crohn- kurs for voksne, Bodø

  2 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne med Morbus Crohn og deres pårørende

 • Revmakurs, Bodø

  Tre dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt, Psoriasisartritt eller Ankyloserende Spondylitt/Spondylartritt og deres pårørende.

 • KOLS 3- dagers kurs, Bodø

  3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

 • Yrkesaktive høreapparatbrukere, Bodø

  Tre dagers lærings- og mestringskurs for deg som er yrkesaktiv høreapparatbruker og en av dine pårørende

 • Diabetes type 1, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 og deres pårørende

 • Fatigue etter kreftbehandling, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Astmakurs for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

 • Astmakurs for ungdom, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

 • Astmakurs for barn og deres foresatte, Bodø

  Dagskurs for barn med astma og deres foreldre. Astmakurset for barn 0 -7 år er beregnet for foresatte. Når barna har blitt 7 år får de anledning til å være med.

 • Eksemkurs for foreldre til små barn, Bodø

  Dagskurs for foreldre til barn med Eksem.

 • Epilepsikurs for foreldre til barn med epilepsi, Bodø

  2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

 • Hofteskole, Bodø

  Dagskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

 • Prostatakreftkurs, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

 • Multippel Sklerosekurs, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

 • Starthjelp, Bodø

  4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne.

 • Stomikurs for voksne, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringkurs for deg som har stomi og en av dine pårørende

 • Tinnituskurs, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

 • Ulcerøs kolitt-kurs for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Ulcerøs kolitt og din pårørende.

 • Marevanbehandling, Bodø

  Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

 • KOLS- kurs, Bodø

  Gruppeopplæring i et kursforløp med totalt 8 kursdager for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

 • Lungekreft, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

 • Karbohydratvurdering for voksne, Bodø

  4 timers gruppeopplæring for voksne med type 1-diabetes som bruker hurtigvirkende insulin til måltider, og som ønsker å dosere insulin på bakgrunn av karbohydratinntak.

 • Diabetes type 2, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende.

 • Nyreskolen for voksne, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

 • Hjerneslagkurs, Vesterålen

  3-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende. Kurset går over tre dager med en ukes mellomrom.

 • Hjerteskolen etter hjerteinfarkt Bodø

  To dagers Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

 • Artroseskole, Bodø

  Dagskurs for deg som har artrose i hofte eller kne.

 • KOLS-kurs, Vesterålen

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har KOLS; kronisk obstruktiv lungesykdom, og deres pårørende

 • Overvekt operasjon kurs, Bodø

  Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.