Sikkerhetsenheten

Enhet for sikkerhetspsykiatri er en fylkesdekkende sikkerhetsavdeling med 15 behandlingsplasser og er et tilbud til pasienter med sammensatte utfordringer og behov for strukturerte trygge omgivelser. Enheten er organisert under Spesialpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset HF.

Les mer om Sikkerhetsenheten

Sikkerhetsenheten

Ved Sikkerhetsenheten er behandlingen individuelt tilpasset hver enkelt pasient og organisert av primærgrupper bestående av en behandler og 2-3 miljøpersonell. Primærgruppene er gjerne tverrfaglig sammensatt og har regelmessige møter med pasientene.

Behandlingsløpene er ofte lange. Den første tiden brukes til kartlegging av kognitivt funksjonsnivå, ADL-funksjoner, diagnosefastsettelse og generelle sårbarhetsområder. Ut fra kartleggingen lages en behandlingsplan med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og behandlingsmålsettinger.

Sikkerhetsenheten er preget av en høy grad av struktur. Dette kommer til syne i den generelle organiseringen i enheten, men også ved at den enkelte pasienten har ukeplan og retningslinjer som sier noe om utgangsnivå, aktivitetstilbud, med mer.


Aktivitet er en viktig del av behandlingen ved Sikkerhetsenheten og det er en målsetning om at alle pasientene skal være i daglig aktivitet. Dette kan være alt fra trening av basisferdigheter til turer, vedarbeid, gårdsarbeid, eksternt arbeidsopplegg, med mer.

I utskrivningsfasen jobber vi tett med hjelpeapparatet våre pasienter skal overføres til. Dette kan ta lang tid for noen og kan innebære at de i en periode pendler mellom Sikkerhetsenheten og bolig i hjemkommunen, DPS eller annet tilbud de skrives ut til.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 50 15 90

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?