Helse i arbeid

Helse i arbeid, Bodø

Helse i arbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelaterte avklaringer. Helse i arbeid tilbyr øvelseshjelp for muskel-/skjelettplager samt behandling av depresjon og angstlidelse for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier. Ved behov henviser vi videre til øvrig behandlingstilbud.

Innledning

Henvisning og vurdering

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning
Det er ønskelig med henvisning i en tidlig fase.

Alle henvisninger skal inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk, eventuelt stønadsstatus

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I tillegg:

 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Sivilstatus, omsorg for barn, familiær og sosial fungering
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

Husk

 • For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov

Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Utredning

HelseIArbeid-senteret har et tverrfaglig team som tilbyr utredning og vurdering av behandlings- og oppfølgingsbehovet for pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykisk helseplager som påvirker funksjon i jobb eller studier.

Utredninger gjøres i tverrfaglig poliklinikk, og tar sikte på å avklare årsak til plagene og foreslå egnet oppfølging. Ut fra ditt behov kan du under eller etter utredning møte ulike faggrupper, for eksempel lege, fysioterapeut, psykolog, og/eller veileder fra NAV. Utredning av muskel-/skjelettplager ledes av legespesialist. Utredning av psykiske helseplager ledes av psykologspesialist.

Samtale og oppfølging fra NAV gjøres kun etter ditt samtykke.

For mange er en utredning i tverrfaglig poliklinikk tilstrekkelig, uten videre behandling og oppfølging.

Behandling

Vi tilbyr avgrenset psykologisk oppfølging, samt øvelsesbehandling av spesifikke tilstander i muskel-/skjelettapparatet. Ved behov kan vi sette opp kontroll for blant annet å evaluere og justere egeninnsats.

Hvis du har lang reisevei kan vi gjennomføre avtalt oppfølging med bruk av telefon eller video/Skype. Dette er en sikker løsning som er godkjent for pasientbehandling.

Psykolog
HelseIArbeid-senteret tilbyr behandling av milde til moderate depresjonsplager og avgrensede angstlidelser for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier, hovedsakelig i form av jobbfokusert kognitiv terapi.

Behandlingen er et aktivt samarbeid mellom deg som er pasienten og behandleren, der fokus rettes mot hvordan problemene fremtrer i hverdagen din.  Målet er ofte å få kontroll over problemene, forstå hva som kan bidra til å opprettholde dem og finne frem til metoder og strategier som kan være nyttig for å takle plagene på en gunstig måte.

Behandlingen kan gå over 8-12 timer, og fordrer at du er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene. Du vil også jevnlig bli bedt om å fylle ut selv-evalueringsskjema, som vi bruker i terapien.  

Ved lang reisevei tilbyr vi behandling over Skype. Dette er en sikker løsning godkjent for pasientbehandling.

HelseIArbeid poliklinikken kan på indikasjon også henvise deg til psykolog eller psykiater med driftsavtale med Helse Nord RHF

Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten.

Behandling ved spesifikke tilstander i muskel-/skjelettapparatet:
Der det forskningsmessig er støtte for å anbefale øvelsesbehandling, gir vi instruksjon i hvordan du utfører øvelsene. Du får også skriftlige beskrivelser av øvelsene.
 
Ved oppstart av øvelsesbehandling kan vi følge opp med kontroller, enten på telefon, Skype eller ved oppmøte dersom vi sammen kommer fram til at det er nødvendig.

HelseIArbeid poliklinikk kan på indikasjon også henvise deg til fem dagers mestringsopphold ved institusjon som har avtale med Helse Nord RHF.

Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten

Oppfølging

Ut fra ditt behov tilbyr vi: 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Hvordan komme seg til Plassmyra

Buss

Du kan ta buss som går til Stormyra / City Nord. Så går du av ved bussholdeplass der og vil da se bygningen hvor HelseIArbeid poliklinikken holder til. Fra bussholdeplass til poliklinikken vil det være ca 300 meter å gå.

 

Drosje

Adresse som oppgis til drosje er Gidsken Jakobsens vei 32. Refusjon av drosjeutgifter gis kun ved medisinsk årsak. Drosje bestilles via Pasientreiser

 

Egen bil og parkering

Poliklinikken disponerer 20 parkeringsplasser. Når du ankommer må du henvende deg i resepsjonen til poliklinikken. Du vil da få et parkeringsbevis som du legger i bilen godt synlig fra utsiden.

Inngang til poliklinikken

Inngang til poliklinikken er midt på bygningens langside. Du går inn døra og kan benytte deg av heis eller trapperom til 2. etasje.

Fant du det du lette etter?