Korttidsenhet rus

Rusavhengighet, døgnbehandling

Når du har behov for rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, skal du henvises til vurderingsinstans for TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk), som vil vurdere om du fyller kriteriene for rusbehandling, og hvilken behandling som regnes som best egnet for din problematikk. Her settes også frist for oppstart av behandling. Du vil motta skriftlig informasjon om vedtaket.

Innledning

Søknader om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal også sendes til vurderingsinstansen.

Helseforetakene har avtaler om bruk av plasser ved en del private institusjoner.

Det er ulike behandlingstilbud i helseforetakenes enheter og avtaleinstitusjonene, du vil kunne finne informasjon om disse tilbudene på deres nettsider.

Henvisning og vurdering

Henvisningen bør inneholde en så grundig som mulig kartlegging av ditt rusmiddelbruk, slik at du og legen kan være godt forberedt på forløpet og planlegge behandlingen ut fra din forventede tilstand.

Her er Helsedirektoratets retningslinjer for avrusing fra rusmidler og vanedannende legemidler!

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) ved Nordlandssykehuset omfatter tilbud om døgnbehandling og polikliniske tjenester.

Hvem kan henvise?

Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) kan komme fra:

 • Sosialtjenesten / NAV
 • Barneverntjenesten
 • Fastlege / allmennpraktiserende lege
 • Privatpraktiserende legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Lege i fengselshelsetjenesten
 • Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

Hva skal henvisningen inneholde?

Henvisningen skal danne grunnlaget for vurderingene som skal gjøres. Det er derfor viktig at den inneholder mest mulig komplett informasjon om pasienten og forhold rundt denne.

Henvisningen skal inneholde følgende informasjon:

 • Personopplysninger  (navn, adresse, fødselsnummer, telefon)
 • Familieforhold / sosial status
 • Sysselsetting / trygdestatus
 • Utestående dommer / planlagt soning
 • Historikk rusproblematikk, inkludert tidligere behandling og beskrivelse av dagens situasjon
 • Historikk og vurdering av psykisk- og somatisk helse
 • Medisinering
 • Mål for iverksatt / planlagt habilitering / rehabilitering
 • Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjoner
 • Vurdering av rett til Individuell Plan
 • Samtykke til innhenting av relevante opplysninger
 • Relevante epikriser
 • Forslag til type tiltak
 • Vurdering av om det er behov for avrusing for å kunne gjennomføre behandling

Hvor sende henvisningen?

Henvisningen skal sendes til Nordlandssykehusets vurderingsinstans for tverrfaglig spesialisert rusbehandling:
 
Nordlandssykehuset
Vurderingsinstans TSB
pb. 1480, 8092 Bodø
Telefon 75 50 16 00

Nærhet til behandlingssted er viktig i forhold til pårørende og samhandling med andre relevante tjenesteytere (for eksempel kommune og NAV). Det er derfor ønskelig at henvisningen sendes til nærmeste vurderingsinstans. Pasienten har dog rett til å velge vurderingsinstans jamfør bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven. Det finnes vurderingsinstanser ved hvert av de fire helseforetakene i nord.

Les mer:

Rusbehandling (TSB) i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Utredning

All skadelig bruk og avhengighetstilstander  av legale og illegale rusmidler gir rett til behandling, og alle følge- eller tilleggslidelser skal tas med i vurdering av alvorlighetsgrad. Spillelidenskap og bruk av dopingmidler er også inkludert i prioriteringsveilederen.

Hvilken type behandling, hvor behandlingen skal skje og hvor lenge den skal vare vurderes individuelt i hver sak. Har du erfaring fra tidligere behandling, er det viktig at dette kommer med i henvisningen.

Behandlingen kan skje poliklinisk (samtaletimer hos rusterapeut) eller ved innleggelse i døgnavdeling.
Noen behandlingssteder tilbyr avrusning, enten som en del av oppholdet  eller avrusning før overføring til annet behandlingssted. Dette vil du få informasjon om fra vurderingsinstansen.

Behandling

Rusbehandling vil ofte i den første fasen dreie seg om avrusning der det er behov for det, kartlegging av rusmiddelbruk og eventuelle skadevirkninger og så stabilisering.

Les om avrusning på institusjon her!

Neste steg er å ta tak i selve avhengigheten, og å jobbe med å endre tankesett, rusmønster og levesett; en prosess som vil kreve et lengre behandlingsforløp. Det er ulike behandlingsmetoder og terapiformer som har vist seg å være virkningsfulle i denne delen av behandlingen, og de ulike behandlingsstedene vil kunne gi mer informasjon om sine spesifikke tilbud.

Det er store individuelle forskjeller i hvilken behandlingsmetode eller hvilken institusjon som er rett for hver enkelt pasient, og dette vil kunne kartlegges sammen med din henviser og etter hvert din behandler i TSB. For mange er det aktuelt å starte med poliklinisk behandling ved sitt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS).

De psykososiale aspektene i behandlingen er også viktig, og du vil under forløpet få tilbud om hjelp til å håndtere de ulike problemene du måtte ha, familiesamtaler/ oppfølging av pårørende, oversikt over økonomi, bosituasjon og liknende.

Mange med langvarig rusmiddelproblematikk sliter med sykdom og smerter. Lege, fysioterapeut og sykepleiere ved behandlingsstedet vil kunne hjelpe deg med å sette i gang behandling, henvise til sykehus, samarbeide med fastlege/ kommunale tjenester og å iverksette tiltak for å redusere fysisk ubehag i framtiden.

Enkeltbehandlinger/undersøkelser som inngår i behandlingen:

Les mer om Helsesjekk for rusavhengige i institusjon

Helsesjekk for rusavhengige i institusjon

Mange med langvarig rusproblematikk sliter med svekket helse inkludert tannhelse og feil eller mangelfull ernæring. Kroppslige plager kan være til hinder for god rusbehandling og må utredes og behandles som et ledd i rusbehandlingen.

 1. Før

  Før du kommer til rusbehandling skal du ha vært innom fastlegen for en generell fysisk helsesjekk, og eventuelt undersøke spesifikke plager. Resultatene av dette bør du be om å få med i henvisningen. Er det problemer du ønsker å få tatt tak i under innleggelsen er det en fordel om dette beskrives, slik at vi kan forberede oppstart av utredning og/ eller behandling og komme raskt i gang.

 2. Under

  I starten av oppholdet vil du ta blodprøver å bli undersøkt av lege. Du får i tillegg tilbud om undersøkelse av fysioterapeut og kostholdskartlegging der dette er tilgjengelig.

  Lege vil starte en kartlegging av din fysiske status basert på dine opplysninger og svar på blodprøver og undersøkelser. VI vil sørge for at du får rett behandling for dine fysiske (somatiske) plager så raskt som mulig. Noe vil kunne behandles på avdelingen mens andre tilstander igjen gjør at du trenger undersøkelser og/ eller behandling på somatisk sykehus, og vi vil da henvise deg til rett avdeling der.   

  Du får tilbud om å få sjekket status på Hepatitt og HIV, dette gjøres kun med ditt samtykke.Er du i behov for tannlegetjenester, kan vi være behjelpelig med å få satt i gang dette.

  Pasienter i LAR, og pasienter med mer enn tre måneders behandlingstid har i dag i de fleste tilfeller krav på gratis tannbehandling. Søknadsskjema er tilgjengelig på avdelingen.

 3. Etter

  Noe av behandlingen må i enkelte tilfeller fortsette etter innleggelsen, både på sykehus og hos tannlege, vi vil i så fall hjelpe deg med å få avklart timebestilling, resepter og annet du vil trenge for å fullføre behandlingen du har startet på.

Gå til Helsesjekk for rusavhengige i institusjon

Les mer om Miljøterapi ved avrusing

Miljøterapi ved avrusing

Miljøterapi i avrusningsfasen er et viktig psykososialt støttetiltak i vår tverrfaglige jobbing for å fremme mestring og læring i behandlingen. Miljøterapeutiske tiltak kan bidra til å lindre smerter og ubehag, stimulere til utholdenhet og motivasjon og bidra til at du bedre kan stå i behandlingen.

 1. Før

  I begynnelsen av oppholdet vil du og teamet ditt sette opp behandlingsmål sammen, og dere planlegger hvilke aktiviteter du skal delta på, slik at behandlingen blir forutsigbar og strukturert for deg. 

 2. Under

  Vi har søkelys på kroppslige, psykologiske, økonomiske og sosiale problemer rusbruk kan medføre.

  Du får tilbud om tilpasset fysisk aktivitet alene eller i grupper og støttesamtaler når som helst på døgnet når du har behov for det hvis avrusningen/  behandlingen blir vanskelig for deg.

  Personalet har opplæring i og erfaring med ulike samtaleteknikker og kan veilede deg gjennom utforskning av egne følelser i ulike situasjoner, og slik sikre at du ikke føler deg alene og utrygg når det røyner på.

 3. Etter

  De utforskende samtaleteknikkene vi bruker vil du kunne ta med deg videre etter oppholdet, og i disse vil du kunne finne god hjelp til å håndtere utfordrende situasjoner i forhold til rus etter innleggelsen.  Har du behov for videre oppfølging, vil din behandler i enheten kunne henvise deg videre til Rusteamet for samtaler der etter utskrivelsen.

   

Gå til Miljøterapi ved avrusing


 

Les mer om Mindfulness i rusbehandlingen

Mindfulness i rusbehandlingen

Mange pasienter har problemer med å være tilstede i det som skjer her og nå. Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) er en metode som er utviklet for å hjelpe mennesker som lider av gjentatte depresjoner og kronisk nedstemthet. Metoden kombinerer kognitiv terapi med meditasjon og annen oppmerksomhetstrening.

 1. Før

  Det kan være lurt å begynne å tenke over mål for behandling og hva du ønsker hjelp til allerede når du søkes inn til behandling. Klarer du å gjøre noen små endringer i ventetiden er det verdifullt. 

 2. Under

  Ved bruk av mindfulness i rusbehandling vil du bli gitt hjemmeoppgaver som du blir oppfordret til å gjøre til neste time.

 3. Etter

  Det er viktig at du bruker det du har lært i behandling. Strategier for å hindre tilbakefall vil også være tema i slutten av en terapi.

Gå til Mindfulness i rusbehandlingen

Les mer om

 


 


 

Oppfølging

I forkant eller i løpet av behandlingen vil du i samarbeid med henviser eller behandler få sett på om du trenger videre oppfølging eller behandling etter det planlagte oppholdet, og hva dette eventuelt skal inneholde.
Alle som avslutter behandling i spesialisthelsetjenesten skal ha ”time i handa”, det vil si at vi skal forsikre oss om at du har en eller annen form for oppfølging utenfor sykehuset når du forlater.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøk og utgang

​Besøk og utgang avtales med teamet ditt.

Dyr ikke tillatt

​På grunn av allergi er det ikke lov med dyr på enheten. 

Eventuelle kostnader til kennelopphold dekkes dessverre ikke av det offentlige.

Hvem jobber her?

​Vi som jobber her er psykiater, leger, psykolog, sosionom, fysioterapeut, kokk, spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere. I tillegg er Nordlandssykehuset et utdanningssykehus, så du må påberegne at det kan være studenter fra ulike utdanninger ved universitetet i praksis hos oss.​

PC

​Enheten har tilgjengelig stasjonære PCer med nettilgang til lån for pasientene. Du må gjerne ta med egen bærbar PC eller liknende.​

Prest

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle arbeidet i  helsesektoren. De er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Nordlandssykehuset i Bodø sentrum og Rønvik har to prester tilgjengelig som står til disposisjon som et fortrolig menneske å snakke med enten du er pasient, pårørende eller personell. Prestene har taushetsplikt.

Presten er tilgjengelig hverdager 08.00 - 15:30. 
Tlf. 75 53 40 00


Samtykkeskjema

​Ved innleggelse ber vi om at du signerer et samtykkeskjema ift opplysninger til fastlege, kommunale tjenester og andre du kan ha behov for bistand fra, og at du oppgir nærmeste pårørende. Diskuter gjerne dette på forhånd med den du ønsker skal stå oppført.​

Utetøy - turklær

​Ta gjerne med utetøy/ turklær etter sesong, vi er mye på tur i all slags vær. Har du ikke eget så kan vi låne hos aktivitetsseksjonen på sykehuset.​

Fant du det du lette etter?