HELSENORGE

Dialogmeldinger bør brukes mer

Nordlandssykehuset innførte fastlegedialog (også kalt dialogmeldinger) fra september i år. Vi ønsker at disse tas i bruk i større grad enn til nå.

Illustrasjon av sykehus og legekontor
Ordningen med dialogmeldinger skal sikre at meldinger mellom leger/behandlere i helseforetak og primærhelsetjenesten sendes korrekt. Den skal bidra til informasjonsutveksling og god samhandling for pasienter i behandlingsforløp. 

Dialogmeldingene skal brukes når pasienten er i et behandlingsforløp og det skal kunne erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisinger. Meldingene blir også et dokument i pasientens journal. 

Eksempler på bruk​ av dialogmeldinger i spesialisthelsetjenesten

  • Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og prioritet. Start da dialogmeldingen med å opplyse hvilken henvisning det dreier seg om.
  • Behov for informasjon eller dialog knyttet til inneliggende pasient eller poliklinisk forløp, herunder om legemiddelbehandling.
  • Etterspørre tilleggsopplysninger.

Dialogmelding skal ikke benyttes ved

  • Øyeblikkelig-hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter. I slike tilfeller må telefonkontakt benyttes.
  • Lengre faglige utredninger. Bruk da heller vanlig notat, henvisning eller epikrise.
  • Generelle råd som ikke er aktuelle for behandling av aktuell pasient.
  • Administrative diskusjoner som arbeidsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.


Se også nyheten "Dialogmeldinger mellom legekontor og Nordlandssykehuset er innført"