HELSENORGE
Tegning av person som løper gjennom en knust mur

Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse

Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykiske helse (KAPH) i Nordlandssykehuset har et regionalt mandat fra Helse Nord RHF og er eneste formelt oppnevnte kompetansetjeneste i Norge på arbeid og psykisk helse. 

Kompetansetjenesten skal utvikle, systematisere og formidle kompetanse relevant for å forebygge uførhet og trygd grunnet psykiske lidelser. 

Bakgr​​​​unn

En stor andel av Norges befolkning er på uføretrygd og Norge har verdens høyeste sykefravær. Psykiske lidelser er en av de vanligste årsakene til arbeidsfravær, og den dominerende diagnose for uføretrygd før 45 års alder. Arbeid og aktivitet vil i sum være mer kurativt enn skadelig. Likevel er samarbeidet mellom arbeids- og helsesektoren for tilfeldig. 

Kompetansetjenesten har forankring i forskning, rådgivning og formidling og har i hovedsak fire virkeområder:
Bidra med formidling av kunnskap om, og utvikling av, forskning på arbeid og psykisk helse i Helse Nord. Målet er å bidra til etablering av nye strukturelle løsninger for pasientgruppen.

Bidra til nye arbeidsmåter, direkte knyttet til rollen som jobbspesialister gjennom opplæring i individuell jobbstøtte (IPS), samt veiledning og registerbaserte løsninger. 
Bidra til å utvikle og drifte regionale nettverk.​ 
Fag og metodeutvikling for innføring av IPS i norsk helsetjeneste, kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling av tjenesten.

Kompetansetjenesten i Nordlands​​sykehuset
Tjenesten er direkte finansiert fra Helse Nord RHF, men Nordlandssykehuset drifter og delfinansierer tjenesten. Vi er en liten tjeneste med få fast ansatte (2,2 stilling) men 13-14 andre tilknyttet i eksternt finansierte stillinger i ulik prosenttilknytning. Ekstern forskningsfinansiering på om lag 30 mill. ​


Det er spesielt disse områdene innen helse og arbeid vi nå konkret jobber med. Dette innebærer både forskning, utvikling og implementering.

IPS (indivi​​​duell jobb​støtte)

Implementering av IPS i Bodø ble ledet fra sykehuset fra 2012, og er i dag et aktivt trepartsamarbeid i vanlig drift som et samarbeid mellom sykehuset, kommunen og NAV. IPS er en arbeidsrettet rehabilitering til mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og er en evidensbasert tilnærming. Kompetansetjenesten har et stort forskningsprosjekt på IPS (IPSNOR) med finansiering fra Norges forskningsråd på 23 mill. og ser blant annet på hvordan effekten av IPS påvirkes når det skaleres opp i ordinær drift i tjenestene og hvilke utfordringer vi møter når ulike sektorer skal samarbeide innen helse og arbeid. 
 

Helse i arbei​d (Hi​​A)

HIA retter seg mot store pasient/bruker gruppene som ifølge FHI rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013», utgjør store bidrag til den totale sykdomsbyrden i Norge. Målgruppen for bedriftstiltaket er alle ansatte og ledere på deltakende arbeidsplasser, mens målgruppen for individtiltaket er personer med muskel-skjelett – og psykiske helseproblemer som er sykmeldt, eller står i fare for å bli sykmeldt, og der en rask avklaring kan bidra til mestring og økt arbeidsdeltakelse. Selv om individtilbudet har et tydelig arbeids- og aktivitetsfokus, kan det også være aktuelt for mennesker som ikke har tilknytning til arbeidslivet. Poliklinikken har ansatte psykologer, fysioterapeuter og fysikalskmedisinere,  og i tillegg har NAV kontor i poliklinikken (NAV arbeidslivssenter, Nav lokal).
  
Vi har en stor randomisert multisenterstudie som inkluderer alle HIA klinikkene i Nord-Norge og er viktig ikke bare for spesialisthelsetjenesten og NAV, men også for videre tenkning om IA-samarbeidet i Norge fremover og hvilke tiltak man skal satse på innen helse og arbeid.   
 

Ungdom og foreb​​ygging ​av frafall i skolene

Vi har et tett samarbeid med Nordland Fylkeskommune om et prosjekt med formål å forebygge fravær og derigjennom frafall fra skolen. Samarbeidet involverer alle de 16 videregående skolene i Nordland og har også et tilknyttet forskningsprosjekt. Alle skolene i Nordland er fordelt til to ulike intervensjoner: 
Psykoedukative tiltak rettet mot lærere og elever (opplæring om psykisk helse, stress, søvn og mestring) med ambisjon å flytte grensen for fravær når livet butter imot. 
Forebyggende arbeid mellom videregående skoler og grunnskoler rettet mot elever grunnskolen har identifisert som i risiko for å falle fra videregående opplæring. 
Alle aktiviteter i regional kompetansetjeneste er en blanding av forskning og direkte samarbeid med tjenestene i nord både innen IPS, helse i arbeid og ungdom. Tjenesten vår har også erfaringskonsulenter med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og fravær fra arbeidslivet. 

Som tidligere nevnt er vi samlokalisert i et senter sammen med en Helse i arbeid poliklinikk og Rask psykisk helsehjelp Bodø kommune. I tillegg har NAV flere ansatte lokalisert i senteret. 


​​​
Erfaringsk​onsulent

En erfaringskonsulent er en person som er ansatt i en tjeneste på bakgrunn av vedkommendes egenerfaring innenfor ett eller flere av disse områdene: psykisk helsevern, rus, barnevern, opplevd utenforskap eller erfaringer som pårørende.  ​Publika​​sjoner

2022​

Disability pension dynamics in early adulthood: A two-decade longitudinal study of educational, work and welfare-state trajectories in Norway. SSM – population health, 17, 101062.  Wittlund, S., Mykletun, A., & Lorentzen, T. (2022)


Kapittel i bok: Arbeid som arena for bedring og samfunnsdeltakelse. In Almvik, A, Moe, C & Grav, S. (eds.) Samfunnsdeltakelse i første rekke. Psykisk helse i hverdagslivet. Moe, C. (2021). Fagbokforlaget


2021


st

​​​
Fant du det du lette etter?