HELSENORGE

Uønskede pasienthendelser

Stortinget vedtok i mai 2019 å endre spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Endringene medførte at ordningen med å sende anonymiserte meldinger om uønskede pasienthendelser til Helsedirektoratet opphørte. Alvorlige pasienthendelser skal fortsatt varsles Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. 

Endringene i meldeordningen har medført at vi ikke lenger publiserer anonymiserte 3-3-meldinger på denne nettsiden.

Nordlandssykehuset ønsker åpenhet om uønskede pasienthendelser. Vi mener åpenhet er viktig for å lære av feil og hindre at uønskede hendelser skjer igjen. Vårt styre får derfor jevnlig presentert en oversikt over antall pasientrelaterte hendelser og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset. Nedenfor gjengis siste rapport til styret.

Som et arkiv, beholder vi pasienthendelser vi tidligere har omtalt på nettsiden.

​Styresak 102-2021: Kvalitetsstyringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2021

Kvalitets-/ styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset i 2020


​​Pasienten falt

En eldre pasient stod opp av sengen, falt og pådro seg lårhalsbrudd. Etter ønske fra pasientens pårørende var sengehest nede da hendelsen skjedde. Pasienten var ikke screenet for fallrisiko.

Vurdering og tiltak

Nordlandssykehuset har tatt i bruk elektroniske tavler som viser oversikt over alle pasienter på den enkelte avdeling. Tavlen viser blant annet status over sykdommer, diagnostikk, og om ulike pasientsikkerhetstiltak er iverksatt, inkludert er screening for fallrisiko. Ved løpende sjekk mot tavlene, kan personalet få en umiddelbar oversikt over om pasienten har vært gjennom forebyggende tiltak for uønskede hendelser. Avdelingen har etter hendelsen hatt økt fokus på bruken av tavlene og har innført tavlemøter hver dag etter legevisitt. Denne endringen vil bidra til økt fokus på pasientsikkerhetstiltak ovenfor pasientene for å forebygge uønskede hendelser.

Publisert 10. april 2019

Pasienten får hjerteinfarkt etter operasjon 

Pasienten var innlagt for en planlagt operasjon. På trede postoperative dag tilkommer det en akutt forverring av pasientens kliniske tilstand som skyldes et akutt hjerteinfarkt.  Det viser seg i ettertid at EKG ved innkomst hadde vist tydelige forandringer med risiko for utvikling av hjerteinfarkt. Disse forandringene var beskrevet i pasientens innkomstjournal, men det var ikke bestilt hjertemedisinsk tilsyn til pasienten. Hendelsen medførte en betydelig pasientskade.

Vurdering og tiltak

Hendelsen er nøye gjennomgått, og tilskrives kommunikasjonssvikt mellom ulike leger. Muntlige overleveringer skal ikke alene legges til grunn ved planlegging av pasientbehandlingen. Informasjonen gitt må bekreftes i den skriftlige dokumentasjonen i pasientjournalen. En endring i pasientadministrative systemer, kan forhindre lignende hendelser, og Nordlandssykehuset jobber med få på plass en slik løsning. Saken er under behandling hos Norsk pasientskadeerstatning.

Publisert 1. april 2019

Tok røntgen i stedet for ultralyd

Lege hadde rekvirert ultralyd for å undersøke hoftene til et spedbarn ved et lokalsykehus. I stedet for ultralyd, ble det tatt røntgen til tross for at røntgen er en lite egnet undersøkelser hos spedbarn med denne problemstillingen. Undersøkelsen konkluderte med at barnet trengte behandling, og pasienten blir deretter henvist til sykehuset i Bodø for putebehandling av hoftene. Her gjennomføres det en ultralyd av hoftene som viser at barnet ikke trenger behandling likevel.  Hendelsen kunne medført at barnet fikk unødvendig behandling.

Vurdering og tiltak

Hendelsen er gjennomgått i personellgruppen, og det er presisert at den radiologiske undersøkelsen ikke skal endres uten at dette er diskutert med henvisende lege. Alle leger i klinikken er informert om dette.

Publisert 22. mars 2019

Pasienten fikk medisin vedkommende ikke skulle ha

Pasienten skulle opereres, men tidspunktet for operasjonen var ikke bestemt.  Pasienten stod på blodfortynnende medisin, som ikke skal tas i forbindelse med kirurgiske inngrep da det kan føre uønsket blødning. Ved en misforståelse fikk likevel pasienten sin blodfortynnende medisin om morgenen. Dette medførte at operasjonen måtte utsettes til litt senere på dagen og at pasienten måtte få et annet medikament for å forhindre blødning. Hendelsen kunne ført til moderat skade hos pasienten.

Vurdering og tiltak

Hendelsen er gjennomgått med alle involverte. Når tidspunktet for operasjonen er usikkert, må sykepleier påse at pasienten ikke får medisiner som kan resultere i uønskede hendelser som f. eks blødning, selv om disse medikamentene er anført på medisinkurven.

Publisert 28. januar 2019

Pasienten fikk ikke nødvendig medisin

Da pasienten ble innlagt brukte vedkommende en medisin som pasienten angivelig skulle ta selv under innleggelsen. Dette ble ikke kontrollert på sengeposten av personalet. Da pasienten etter et par døgn ble i klinisk dårlig form, ble det avdekket at pasienten ikke hadde tatt medisinen sin, og måtte få forordnet medisin intravenøst som et strakstiltak. Dette er en uønsket hendelse kunne ført til betydelig skade for pasienten.

Vurdering og tiltak

Pasienter skal ikke administrere egne medisiner etter innleggelse i sykehus. Ansvaret skal overtas av avdelingen ved at medisin forordnes av lege og administreres av pleiepersonell. Etter hendelsen er disse rutinene innskjerpet og gjennomgått i personellgruppen og blant leger som skriver inn pasienter, for å unngå at lignende hendelser skjer igjen.

Publisert 24. januar 2019

Manglende svar på vakttelefon

En pasient var innlagt i sykehuset for ulike undersøkelse, der pasienten i forkant hadde fått smertelindring i form av opiater. Tilbake på sengeposten etter undersøkelsene oppdager pleiepersonellet at pasienten puster dårlig med lav pustefrekvens. Pleieren ringer derfor etter vakthavende lege (forvakt) for assistanse. Forvakten er opptatt med en annen alvorlig syk pasient og kan derfor ikke bidra. Pleieren forsøker da å kalle opp mobilt akutteam, som ikke besvarer anropet på grunn av samtidighetskonflikt. Til slutt blir vakthavende overlege (bakvakt) kontaktet, men vedkommende svarer ikke vakttelefonen. Til slutt oppnås kontakt med vakthavende anestesilege som forordner medikamenter til å motvirke de smertelindrende opitatene og pasientens respirasjon bedres umiddelbart. Hendelsen fikk ingen konsekvenser for pasienten i ettertid.

Vurdering og tiltak

Hendelsen beskriver en samtidighetskonflikt, for vakthavende lege helst skal være to steder på en gang. Den beskriver også brudd på rutinen som sier at lege i bakvakt alltid skal besvare vakttelefonen. Hendelsen er derfor tatt opp internt i klinikken for å belyse disse problemstillingen og forhindre lignende hendelser. Samtidig presiseres det, at det i situasjoner hvor pasienter har redusert pust/pustestans, skal slås stansalarm, slik at uttrykningsteamet for hjertestans kan bidra. Mobilt akutteam skal ikke påkalles i de situasjoner hvor man har akutt truende respirasjon eller sirkulasjon.

Publisert 28. november 2018

Pasienten døde etter akutt forsnevring av øvre luftvei

Pasienten kom til sykehuset med en akutt og alvorlig øvre luftveisinfeksjon på grunn av betennelse i halsen. Ved ankomst sykehuset hadde pasienten problemer med å puste fritt.  Pasienten ble derfor umiddelbart overført til en operasjonsstue for intubasjon (det vil si å få en tube i halsen for å holde luftveiene åpne. Intubasjon lykkes ikke på grunn av sterk forsnevring og redusert innsyn. Trakeotomi (kirurgisk åpning av luftveiene) ble deretter gjennomført, men pga. de vanskelige forholdene tok operasjonen lengre tid enn normalt.  Pasienten går i hjertestans under inngrepet pga. av ufri luftvei over lengre tid.  Uttrykningsteamet for hjertestans klarer gjennom hjerte- lunge redning å få hjertet i gang igjen, men pasienten dør likevel noen timer senere. 

Vurdering og tiltak

Hendelsen har slike en alvorlig karakter at den umiddelbart ble meldt til Helsetilsynet. Etter innledende undersøkelser konkluderte Helsetilsynet med at hendelsen ikke er meldepliktig. Helsepersonellet vårt fulgte gjeldende rutiner og prosedyrer, alt nødvendig utstyr var tilgjengelig under hendelsen og pårørende ble riktig ivaretatt. En slik alvorlig hendelse kan raskt prege en avdeling og et kollegium. Hendelsen er derfor nøye gjennomgått internt og brukt i undervisning for håndtering av vanskelig luftvei.

Publisert 28. november 2018

Rutinesvikt ved innleggelse av kronisk smitteførende pasient

En kvinne ble innlagt sykehuset i forbindelse med et svangerskap. Kvinnen var kronisk bærer av multiresistente bakterier (MRSA). Denne opplysningen var tilgjengelig i henvisningen til sykehuset, men informasjonen ble ikke notert i den elektroniske pasientjournalen (DIPS) ved ankomst. Først etter flere timer i avdelingene ble det avdekket av pasienten var bærer av MRSA og smittereduserende tiltak etter prosedyre ble umiddelbart iverksatt.

Vurdering og tiltak

Den som tar imot pasienten ved ankomst sykehuset (skriver innkomstjournal) er ansvarlig for at kritisk informasjon, som blant annet kroniske bærertilstander av multiresistente bakterier, blir registret den elektroniske pasientjournalen. Det er også viktig at disse opplysningene legges inn kjernejournal, slik at helsepersonell utenfor foretaket har denne typen informasjon tilgjengelig. For å unngå at slike hendelser skjer på nytt, tas hendelsen opp i klinikken og i foretaket for øvrig som noe å lære av. Rutiner knyttet til innlegging av data i kritisk informasjon og kjernejournal blir også gjennomgått. Hendelsen fikk ingen uheldige konsekvenser for andre pasienter eller våre medarbeidere denne gangen.

Publisert 28. november 2018

Feilblanding av medikament

En innlagt pasient skulle ha et medikament intravenøst. Legen som foreskriver dette angir at medikamentet skal blandes ut i en bestemt væske, som viser seg å være feil. Sykepleieren som utfører utblandingen av medikamentet sjekker ikke om det benyttes riktig væske for utblanding Felleskatalog og pakningsvedlegg. Rutinen for utblanding tilsier at slik sjekk skal gjøres ved usikkerhet. Feilen oppdages da infusjonen som pasienten får, etter en tid får annen farge og «skiller seg».

Vurdering og tiltak

Hendelsen kunne gitt moderate konsekvenser for pasienten. Ansvaret for ordinering av medisin ligger hos legen. Utblanding av medikamenter utføres av sykepleier. Både lege og sykepleier har et selvstendig ansvar for å sjekke i Felleskatalog og ev. blandingskort ved usikkerhet rundt hvilken væske medikamenter skal blandes ut i. Hendelsen er tatt opp i personellgruppen og viktigheten av å selvstendig sjekke ut hvordan medikamenter blandes ut er presisert.

Publisert 24. januar 2018

Samtidighetskonflikt ambulanse

Begge ambulanser på vakt blir kalt ut til to ulike pasienter samtidig, hvor det viser seg at begge pasientene hadde hjertestans med behov for livreddende hjerte-lungeredning. Når utkallingen skjer, er begge ambulansene opptatt med andre oppdrag, som fører til forsinkelser og ventetid i aktuelle oppdrag. Om den ekstra ventetiden hadde betydning for ivaretakelsen av pasientene, er vanskelig å bedømme.

Vurdering og tiltak

Beregninger viser at det er nok med 2 ambulanser i Bodø by for å ta unna oppdragene som kommer. Likevel vil det kunne oppstå situasjoner med behov for akutt respons, hvor en eller begge ambulansene er opptatt i mindre akutte oppdrag. Disse skal i så fall avbrytes for å ivareta det akutte oppdraget. Det vurderes fortløpende om annen pasienttransport bør benyttes på noen av ambulanseoppdragene hvor pasientene ikke trenger medisinsk overvåkning og/eller behandling på turen til eller fra Nordlandssykehuset. 

Publisert 24. januar 2018

Røntgen ble avglemt

Pasient kom til akuttmottaket med mistanke om punktert lunge. Ved innkomst ble derfor pasienten henvist til røntgen av lungene. I påvente av dette og på grunn av stor aktivitet i akuttmottaket, ble pasienten lagt på OBS-posten. Første tre dager etterpå, når pasientens helsetilstand er blitt forverret, oppdages at røntgen ikke er gjennomført.

Vurdering og tiltak

Hendelsen kunne ført til betydelig skade for pasienten. Rutiner er gjennomgått både for medisinske leger, som skal følge opp at henviste pasienter har fått de foreskrevne undersøkelser, og med røntgenavdelingen, som skal gjennomgå alle henvisninger før vaktskifte, for å forsikre at ingen pasienter er blitt avglemt. 

Publisert 5. mai 2017

Manglende oppfølging av kreftfunn

Pasient hadde sår under øyet og det var mistanke om hudkreft. Biopsi (vevsprøve) ble tatt og viste at dette var tilfelle. Da prøvesvaret forelå, skulle pasienten vært innkalt til ny time. Dette skjedde ikke. Rutinesvikten ble oppdaget da fastlegen purret på oppfølging.

Vurdering og tiltak:

Hendelsen kunne ført til betydelig skade for pasienten. Aktuell avdeling har gjennomgått saken nøye og har endret praksis som skal sikre at alle prøvesvar som viser kreft, blir fulgt opp med notat for videre oppfølging av pasient.

Publisert 3. mai 2017

Henvisning ble borte

Pasienten var innlagt på grunn av diabetes i 2013. Det oppdages da sår på brystet. Pasienten henvises til kirurgisk poliklinikk, som henviser videre til brystdiagnostisk senter for undersøkelse. I 2016 oppdages at henvisningen ikke er kommet fram. Pasienten har ikke etterspurt undersøkelsen.

Vurdering og tiltak

Hendelsen har ført til alvorlige konsekvenser for pasienten. Siden dette skjedde har det vært gjort endringer i Dips (det pasientadministrative systemet), som gjør at en henvisning ikke kan bli borte slik denne ble.

Publisert 3. mai 2017

Barnet fikk for mye medisin

Et barn var innlagt til operasjon og fikk for mye avslappende medisin under innledningen til operasjon. Overdoseringen ble oppdaget av anestesisykepleier. Barnet ble ikke påvirket av den forhøyede dosen, så det ble ikke nødvendig med ekstra tiltak.

Vurdering og tiltak

Hendelsen kunne ført til betydelig skade. Den forklares med at det var tatt i bruk nye sprøyter. Rutinene er gjennomgått med de ansatte i tillegg til at det presiseres at ansatte må informeres dersom nye sprøyter tas i bruk.

Publisert 3. mai 2017

Forsinket oppstart av antibiotikabehandling

Pasient ble akutt innlagt for behandling av alvorlig infeksjon. Pasienten ble lagt direkte på sengepost, og ikke via akuttmottaket. På grunn av stor arbeidsmengde ble antibiotikabehandling ikke startet før etter drøye tre timer etter ankomst. Personalet mener hendelsen skyldes uklare ansvarsforhold mellom akuttmottak og sengepost for pasientgruppen.

Vurdering og tiltak

Hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser for pasienten. Kvalitetsutvalget mener avdelingen har iverksatt tiltak som vil redusere risikoen for at tilsvarende hendelser skjer på nytt. Ny rutine for denne pasientgruppen er utarbeidet og tatt i bruk.

Publisert 3. mai 2017

Pasienten ble liggende uavklart i akuttmottak

Pasient med komplisert sykehistorie kommer til akuttmottaket kl 11. Sykepleier tar nødvendige prøver og målinger og vurderer pasienten til «rød» – det vil si at pasienten skal tilses av lege raskt. Turnuslege ser raskt til pasienten og søker beslutningsbistand angående videre forløp fra lege i bakvakt. Denne svarer ikke på telefon, og det søkes heller ikke råd fra annen lege. Pasienten blir dermed liggende til ut på ettermiddagen før beslutning om videre forløp gjøres.

Vurdering og tiltak

Dersom turnusleger ikke får tak i lege i bakvakt, skal vedkommende ringe annen lege i aktuell spesialitet for å få beslutningsstøtte. Dersom dette ikke skjer, har også sykepleier fullmakt til å handle for å få tak i lege med beslutningskompetanse. Denne instruksen formidles sykepleiere i akuttmottaket. Kvalitetsutvalget lukker saken etter behandling.

Publisert 22. februar 2017

Nyfødt fikk for mye antibiotika

Nyfødt barn trengte antibiotika. Fødeavdelingen kontaktet barnelege pr telefon og fikk foreskrevet medikament. Barnelegen ga ikke instruks om hvor mye medisin barnet skulle ha, med den følge at avdelingen ga for mye medisin. Feilen ble oppdaget da barnet ble overført nyfødtintensiv.

Vurdering og tiltak

Hendelsen kunne ført til alvorlig skade. Medikament som foreskrives av lege, skal også følges av foreskrevet dose. For å unngå at tilsvarende skjer igjen, har Kvinne/barn-klinikken utarbeidet ny prosedyre «Ordinering og opptrekking av medikament til nyfødte før overflytting nyfødtintensiv. Kvalitetsutvalget har behandlet saken og lukker den etter gjennomgang av ny prosedyre.

Publisert: 01.02.2017

Manglende screening etter utenlandsopphold

Pasienten hadde falt og pådratt seg lårhalsbrudd under ferieopphold i utlandet. Ved ankomst ble ikke alle nødvendige screening-prøver tatt for å sikre at pasienten ikke var smittebærende. Pasienten ble derfor feilaktig lagt på tresengsrom. Da dette ble oppdaget, ble pasienten lagt på ensengsrom.

Vurdering og tiltak

Manglende screening er brudd på gjeldende prosedyre. Avdelingen har gjennomgått prosedyren på nytt og hengt den til oppslag. Kvalitetsutvalget lukker saken etter at avdelingen har iverksatt disse tiltakene som skal sikre at tilsvarende ikke skjer på nytt.

Publisert: 01.02.2017

Manglende samstemming av legemiddelliste

Sykehjemspasient ble innlagt på sykehuset etter å ha vært i kontakt med legevakt. Når pasienten kommer tilbake til sykehjemmet oppdages av pasienten har fått medisiner på sykehuset som pasienten hadde sluttet med for flere måneder siden. Årsaken til feilen er at pasienten ikke hadde med legemiddelliste ved innleggelse.

Vurdering og tiltak

Avdelingen og kvalitetsutvalget har gjennomgått hendelsen og presiserer at dersom pasient fra sykehjem ikke har med legemiddelliste, må sykehjemmet kontaktes direkte for samstemming av legemidler. Sykehjem skal sende dette med pasient til legevakt og sykehus. 

Publisert: 01.02.2017

Antibiotika ikke​ gitt

Pasienten fikk ikke foreskrevet antibiotika på sengepost. Hendelsen ble oppdaget da personell oppdaget at det ikke var kvittert for at pasienten hadde mottatt medisinen. Medisinering igangsatt umiddelbart da feilen ble oppdaget.

Vurdering og tiltak

Prosedyre ikke fulgt. Det settes inn ekstra tiltak i form av oppfølging fra ledelse og fagsykepleier.

Publisert: 18.02.2016

Utilfredsstille​​nde behandling av brannskade

Pasient fikk ikke tilfredsstillende behandling etter brannskade på hånd. Dette medførte et forlenget behandlingsforløp og dårligere helbredelse av brannskaden.

Vurdering og tiltak

Nye rutiner for håndtering av brannskader utarbeidet.

Publisert: 18.02.2016

Pasienten fo​​rsvant i systemet

Pasient var henvist Nordlandssykehuset fra annet helseforetak. Ved mottak vurderer lege henvisningen, og behandler den på samme måte som for henvisninger direkte fra fastleger. Henvisningen havner dermed feil og pasienten forsvant fra listene. Feilen oppdages da pasienten ringer for å etterlyse time.

Vurdering og tiltak

Legene må få bedre opplæring i hvordan henvisninger fra annet helseforetak skal behandles. Klinikken må overvåke og gå gjennom alle lister regelmessig for å sjekke at ingen pasienter er falt ut. Egen prosedyre gir retningslinjer for dette.

Publisert: 18.02.2016

MR og kunstig ​hjerteklaff

Pasient var henvist til MR-undersøkelse. Ved ankomst MR gjennomgås sjekkliste med pasienten som da informerer om at han har kunstig hjerteklaff. Journalen blir gjennomgått og navn på hjerteklaff ble identifisert. MR kunne ikke gjennomføres.

Vurdering og tiltak

Rutine/prosedyre ikke fulgt. Dette oppdages ved interne kontrollrutiner. Sjekklisten skal gjennomgås med pasient før rekvisisjon sendes til røntgen/MR.

Publisert: 18.02.2016

Pasienten fikk feil me​disin

Pasient med forhøyet stoffskifte fikk feil medisin mot sin sykdom ved innleggelse. Medisineringen var initiert av fastlege. Feilen ble oppdaget da det på morgenmøte dagen etter ble referert hvilken medisin pasienten hadde fått. Feilmedisineringen stoppet umiddelbart.

Vurdering og tiltak

Presisert viktigheten av tydelige medikamentnavn og medikamentforordning. Personell må ha lav terskel for å diskutere uvanlige medikamentnavn. Legemiddelsamstemming innført (mellom primærhelsetjeneste og sykehus).

Publisert: 18.02.2016

Brukte feil sprø​yte

Sykepleier skulle skylle gjennom infusjonsslange med saltvannsoppløsning slik at pasienten skulle få med all medisin. Det ble brukt en sprøyte man trodde inneholdt saltvann, men som viste seg å inneholde annen medisin. Sprøyten var umerket. Hendelsen fikk ikke uheldige konsekvenser for pasienten.

Vurdering og tiltak

Prosedyre ikke fulgt. Sprøyter uten merking og kjent innhold skal ikke brukes. Sprøyter skal alltid kontrolleres mot pasientens navn.

Publisert: 17.02.2016

Blodprøve var merket feil

Blodbanken mottok forliksprøve på en pasient som skulle til operasjon. Ved analysering oppdages det at blodtypen ikke stemmer med tidligere blodtype på samme pasient. Det oppdages da at det er satt ny lapp med annen identitet enn orginallappen på prøveglasset.

Vurdering og tiltak

Hendelsen vurderes som alvorlig. Involverte i hendelsen innkalt til møte med gjennomgang av hendelsen. Laboratoriet har endret på arbeidsflyt og -rutiner for å unngå slike hendelser.

Publisert: 17.02.2016

Uklar rekvisisj​on

En pasient med mistenkt tuberkulose var innlagt til utredning og behandling. Ulike prøver ble tatt. Behandling var igangsatt og ble videreført uten sikker diagnose. Uklarhet knyttet til rekvirering, gjorde at tuberkulinprøven ble forsinket. Ved endelig analyse viser det seg at pasienten ikke hadde tuberkulose.

Vurdering og tiltak

Kvalitetsutvalget anser det som kritikkverdig at uklarhet vedrørende rekvirering medførte forlenget medisinering av pasienten. Rutiner er gjennomgått og presisert.

Publisert: 0​5.10.2015

Mangelfull​ diagnostisering

Pasient kommer til sykehuset etter fall fra stige. Han har truffet bakken med hodet. Pasienten går selv. Han har smerter i høyre arm. Brudd blir påvist, behandlet og gipset. Nakken blir undersøkt, men er ikke smertefull ved trykk (palpalasjonsøm) og det er god bevegelse og kraft i nakken. Pasienten beskriver litt nummenhet i fingrene på venstre hånd. På grunn av vedvarende smerter i brudd-armen, blir det besluttet operasjon av bruddstedet noen dager senere. Pasienten klager da i tillegg over vedvarende smerter i nakken. Det besluttes CT av denne. Det blir da påvist to brudd i nakken. Pasienten blir lagt inn for behandling.

Vurdering og tiltak

Triagering av pasienten skulle vært gjennomført (klassifisering som grunnlag for å beslutte videre behandling av pasienten). Hendelsen og beskrevne symptomer burde ført til CT, innleggelse og observasjon. Klinikken har hatt samtale med pasient og beklaget hendelsen. Kvalitetsutvalget lukker saken etter nøye gjennomgang av hendelsen og rutiner.
Publisert: 18.08.2015

Fikk feil del i hof​​teprotese

Pasienten hadde hofteprotese og skulle skifte denne. Det ble da satt inn nye komponenter i hofteleddet. Ved en feil ble det ikke brukt samme merke som det som var brukt tidligere, og som fortsatt var festet til lårbenet. Feilen fikk ingen umiddelbare konsekvenser for pasienten, men pasienten ble operert på nytt senere for at alle komponentene skulle være av samme merke og passe til hverandre.

Vurdering og tiltak

Det er satt opp ytterligere merking på skap for å sikre at tilsvarende feil ikke skal skje. Protesene oppbevares fysisk adskilte og informasjon og opplæring av operasjonspersonalet gjennomført.
Publisert: 18.08.2015

Pasienten f​alt

Ved tilsyn på morgenen ble en alvorlig syk pasient funnet liggende på gulvet mellom senga og skapet. Undersøkelse av pasienten viser at fallet ikke har påført pasienten skader. På grunn av forhøyet fallrisiko var tilsynet med pasienten økt, men avdelingen klarte likevel ikke å forhindre fallet. Det ble etter fallet iverksatt tiltak i form av fastvakt (tilstedevakt hele tiden) for pasienten. Pasienten dør imidlertid allerede samme kveld, men dødsfallet skyldes pasientens alvorlige grunnsykdom og var ikke en konsekvens av at pasienten falt.

Vurdering og tiltak

Sengeposten har iverksatt tiltak som vil redusere risikoen for at tilsvarende hendelser skjer på nytt. Nordlandssykehuset HF deltar i det nasjonale pasientprogrammet hvor et av innsatsområdene er fallforebygging. Denne hendelsen er med på å vise at dette er et viktig fokusområde. Kvalitetsutvalget lukker saken med de tiltakene som er iverksatt på sengeposten.
Publisert: 17.07.2015

Nyfødt fikk forsin​​ket behandling mot HIV

En HIV-positiv mor kom inn til spontan fødsel seks dager før planlagt keisersnitt. Nyfødte av HIV-positive mødre, skal ha medisinsk behandling innen fire timer etter fødsel for å forhindre smitte. Medisinen var ikke lagervare i sykehuset slik at den måtte bestilles. Da kvinnen var til innskriving tre uker før hun gikk i fødsel, ble det ikke anmerket at medikamentet til barnet måtte bestilles. Medikamentet var derfor ikke tilgjengelig etter fødselen. Medikamentet måtte rekvireres med jettpakke fra apotek i Oslo og behandlingen startet opp åtte timer forsinket i forhold til prosedyre.

Vurdering og tiltak

Eksisterende prosedyre ikke fulgt. Det er også etablert ny praksis ved at medikamentet skal være tilgjengelig på fødeavdelingen til enhver tid.
Publisert: 17.07.2015

Pasienten fikk for h​øy stråledose

Pasienten var innlagt på sykehuset for å få satt inn en stent (et lite rør som sikrer god blodgjennomstrømming) i en blodåre. For å sikre at stenten plasseres riktig, tas røntgenbilder under prosedyren. Gammelt utstyr med dårlig bildekvalitet og komplisert prosedyre, gjorde at det måtte tas flere bilder for å sikre at plasseringen av stenten var korrekt. Dette medførte at pasienten fikk for høy stråledose. Pasienten observeres i etterkant for å fange opp eventuelle senskader forårsaket av den høye stråledosen.

Vurdering og tiltak

Strålefysiker, strålevernansvarlig og medisinsk ansvarlig har fulgt opp saken. Det skal ikke gjennomføres tilsvarende prosedyrer før nytt utstyr er på plass. Statens strålevern har gjennomført tilsyn etter hendelsen med påfølgende varsel om pålegg. Kvalitetsutvalget lukker saken med begrunnelse om at enheten har iverksatt tiltak som vil redusere risikoen for at tilsvarende hendelse skjer på nytt. Strålevernets pålegg skal lukkes.
Publisert: 15.04.2015

Dialysepasient ​feilbehandlet

Pasienten var til dialysebehandling på sykehuset. Da det i forbindelse med dialysen skulle trekkes væske av pasienten, ble væsketrekket satt 10 ganger høyere enn det skulle. I tillegg var alarminnstillingene på apparatet satt for lavt og det var ikke satt på automatisk kontroll for blodtrykk. Det for store væsketrekket medførte at pasienten ble blek, fikk kramper i fingre og lavt blodtrykk. Lege ble tilkalt, tiltak iverksatt og pasienten ble overvåket nøye resten av formiddagen til pasienten kunne reise hjem. På grunn av travelhet i avdelingen ble det ikke utført dobbeltkontroll av innstillingene, slik som rutinene krever.

Vurdering og tiltak

Dobbeltkontroll av innstillingene på dialysemaskinene skal gjennomføres, uansett hvor travelt det er. Rutine for dette skal utarbeides og signeres av alle. Medisinteknisk enhet har gjennomført kontroll av maskinen, som var feilinnstilt, og gått gjennom alle maskinene sammen med personalet. Det foreslås å innstille maskinene slik at det begrenses hvor høyt væsketrekk som kan innstilles. Leverandør av maskinene er varslet.
Publisert: 15.04.2015

Fikk for mye in​sulin

En pasient innlagt i sykehuset skulle ha insulin morgen og kveld for sin diabetes. Da pasienten skulle få sin kveldsdose med insulin, ble morgendosen trukket opp i stedet. Dette medførte at pasienten fikk en insulindose som var ni ganger høyere enn den han egentlig skulle ha. Medisinsk bakvakt ble kontaktet og pasienten ble overvåket hver time med sukkerkontroll og sukkerdrikke for å holde blodsukkeret innenfor normale verdier.

Vurdering og tiltak

Hendelsen kunne ført til alvorlig skade hos pasienten. I dette tilfellet ble ikke rutiner for legemiddelhåndtering og dobbeltkontroll fulgt. Hendelsen er diskutert i ansattgruppen og klinikken har innskjerpet rutinene for legemiddelhåndtering. Det er i tillegg utformet et informasjonsskriv til alle ansatte for å forhindre at lignende hendelser skjer på nytt.
Publisert: 15.04.2015

Feil pasient ble hjerteov​ervåket

Pasienten ble innlagt på medisinsk avdeling. Undersøkelse med EKG ved innkomst viste normal hjerterytme. På sengepost ble pasienten koplet til hjerteovervåkning (telemetri). Hjerteovervåkningen viste da en unormal hjerterytme i form av atrieflimmer. Pasienten ble derfor overført til hjerteovervåkningen for observasjon og behandling. Medisinering ble startet, men personell i avdelingen reagerte på at det ikke vistes effekt av behandlingen på skjermen for overvåkning. Det ble da utført en ny undersøkelse med EKG som viste normal hjerterytme og det ble klart at pasientens antatte hjerteovervåkning viste hjerterytmen til en annen pasient.

Vurdering og tiltak

Hendelsen førte ikke til uheldige konsekvenser for pasienten, selv om pasienten fikk medikamenter han ikke skulle ha hatt. Rutiner for bruk av telemetri er gjennomgått og samstemt med andre prosedyrer. Øvrige sengeposter som bruker telemetri er informert. Kvalitetsutvalget lukker saken og ber fagsjef/medisinsk direktør om å vurdere om det skal lages én felles prosedyre for hjerteovervåkning gjeldene for alle enheter for ytterligere å forsikre oss mot at slike hendelser skjer på nytt.
Publisert: 15.04.2015

Fikk konas medi​​sin

Pasienten legges inn i Nordlandssykehuset, og har med medisinliste fra henvisende lege. Etter utskrivelsen, oppdager pasientens pårørende at medisinlisten vist ved innkomst, er feil. Henvisende lege hadde sendt med medisinlisten til pasientens ektefelle. Feilen ble ikke oppdaget under oppholdet på sykehuset, og pasienten ble dermed gitt feil medisin. Hendelsen medførte ikke pasientskade.

Vurdering og tiltak

Samstemming av legemiddellister er et av tiltakene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltaket er nå innført i Nordlandssykehuset. Tiltaket innebærer blant annet at det skal foretas en kontroll av medisinliste ved ankomst i sykehuset og ved første legevisitt. Kilden til medisinliste skal sjekkes og det skal gjøres sammenligning mot tidligere epikriser (behandlingsrapporter). Tiltaket vil forhåpentligvis forhindre at lignende feilmedisinering skjer igjen.
Publisert: 15.04.2015

Pasienten fik​​k ikke medisin som var foreskrevet

Pasienten var innlagt sykehuset på grunn av blodpropp i lungene. Pasienten ble satt på medisin som skal forhindre at blodet koagulerer seg slik at nye blodpropper kan oppstå. Pasienten skulle hatt medisin på morgenen, men den ble fikk ikke gitt. Pasienten oppdager manglende medisinering selv og etterlyser den. Hendelsen fikk ingen konsekvens for pasienten, men kunne ført til betydelig skade.

Vurdering og tiltak

Enhetsleder har gjennomgått saken med alle de involverte. Eksiterende rutine for medisinering er gjennomgått. Det er i tillegg utarbeidet prosedyre for hvordan pasienter skal prioriteres når den ordinære rutinen må fravikes. Kvalitetsutvalget mener at enheten har iverksatt tiltak som vil redusere risikoen for at tilsvarende hendelse skjer på nytt.
Publisert: 09.03.2015

Fikk ikke nødvendig me​disin ved bekkenbrudd

Pasienten kom inn med brudd i bekkenet. Som følge av dette ble pasienten sengeliggende. For å forhindre blodpropp, skulle pasienten hatt blodfortynnende medikament. Dette er prosedyre ved bekkenbrudd. En sykepleier oppdager dette sju dager senere. Det er leger som er ansvarlig for å rekvirere medisiner, og sykepleier som har ansvar for å gi pasienten foreskrevet medisinen. Lege hadde ikke rekvirert medisin og sykepleier ved innkomst, hadde ikke etterspurt medikamentet. Avviket fikk i dette tilfellet ikke noen konsekvens for pasienten.

Vurdering og tiltak

Gjeldende prosedyre er ikke fulgt. Avviket er tatt opp med sykepleierne som hadde ansvar for pasienten ved innleggelse, på personalmøte for alle ansatte samt på legenes morgenmøte. Legene er bedt om å beskrive tiltak som sikrer at prosedyren blir fulgt hos alle pasienter med behov for blodfortynnende medisin.
Publisert: 20.01.2015

Pasienten falt og brak​​k lårhalsen

Pasient var inneliggende på en sengepost i Nordlandssykehuset. Ved innkomst var pasi​enten ”fallscreenet” og det ble avdekket at pasienten hadde høy risiko for fall. Pasienten var uklar og hadde ved egen hjelp forsøkt å komme ut av sengen. I forbindelse med dette, faller pasienten og pådrar seg lårhalsbrudd.

Vurdering og tiltak

Sengeposten hadde ikke i tilstrekkelig grad iverksatt tiltak som kunne forhindre pasienten fra å falle. Dette fikk alvorlige konsekvenser for pasienten. Sengeposten har innført tiltakspakken ”Forbygging av fall på helseinstitusjon”, som er ett av flere tiltak i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Innføring av denne skal sikre at pasienter med risiko for fall identifiseres, og at nødvendige sikkerhetstiltak blir iverksatt.
Publisert: 19.01.2015Fant du det du lette etter?