Helsenorge
Rett kunnskap, riktig behandling

Utdanning og kompetanseutvikling

Gjennom kunnskap og utvikling skal Nordlandssykehuset sikre riktige og trygge behandlingstilbud til våre pasienter, og gi gode utviklingsmulighet for alle våre ansatte.

I Nordlandssykehuset skal vi ha kompetente medarbeidere som er oppdaterte på det siste innen fag og forskning.

 
Administrasjon av kompetansekartlegging, støtteordninger og kurs/utdanningsforløp er samlet i Seksjon for kunnskapsbygging. Seksjonen er en del av foretakets Fagavdeling og er tverrfaglig sammensatt av rådgivere som ivaretar kunnskapsbygging for alle faggrupper. 

 
Vi har et godt fagbibliotek og gir et omfattende opplæringstilbud til pasienter og pårørende

 
Prosjekter er en viktig del av Nordlandssykehusets virksomhet, og vi er aktivt medvirkende i lokale, nasjonale og internasjonale faglige nettverk.

 
Vi ønsker studenter, elever og lærlinger velkommen som framtidige kollegaer og medarbeidere. 

 

Kontaktinformasjon Fagavdelingen - Seksjon for kunnskapsbyg​​​​​​​​ging

Har du spørsmål om utdanning, kompetanseutvikling eller praksisplasser kontakt
Seksjon for kunnskapsbygging: kunnskapsbygging@nlsh.no  Telefon: 755 01100

Leger og psykologer i spesialiseringsløp

Nordlandssykehuset tilbyr 33 spesialiseringsløp for leger innen somatikk, og psykologer har avtalefestet rett til å starte sitt spesialiseringsløp som ansatt i Nordlandssykehuset  

 
Nordlandssykehuset tilbyr alle nyansatte LIS1 en introduksjonsuke før en skal i klinisk praksis. Introduksjonsuka består av en helhetlig kurspakke med teori og praksis, og LIS1 får i løpet denne uka godkjent mange av sine obligatoriske læringsmål som inngår i de nasjonale kompetanseplanene. Introduksjonskurset gir også et godt innblikk i foretakets rutiner, plikter og forventninger. 

Utdanningsstillinger i spesialsykepleie (ABIOK)

Nordlandssykehuset tilbyr utdanningsstillinger til sykepleiere som ønsker å ta videreutdanning i spesialsykepleiefagene: anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft (ABIOK). Utdanningsstillinger lyses ut hvert 2. år. Som student i utdanningsstilling vil en få 80 % tarifflønn i studieperioden. 

Tilsvarende støtteordning tilbys også andre faggrupper med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning i videreutdanning i Psykisk helsearbei.Kontinuerlig forbedri​​ng (QI Nord og Forbedringsveileder)

QI Nord​​

Dette er en utdanning som setter ledere og nøkkelpersonell i stand til å lede forbedringsarbeid på sin arbeidsplass.  Utdanningen er regional og har derfor avsatte plasser til alle foretak i Helse Nord. Det er totalt 96 studieplasser fordelt på Helse Nords foretak, 48 plasser i Bodø og 48 plasser i Tromsø. Utdanningen arrangeres to ganger i året. 

LIS-leger har et krav i sin utdanning innen forbedringsarbeid. I Nordlandssykehuset er dette blitt definert som gjennomføring av QI Nord. Dermed er 10 av Nordlandssykehusets plasser satt av til LIS-leger for hvert kull. LIS-legene må også gå via leder og klinikksjef for påmelding innen fristen. 

Forb​edringsveileder

Dette er også en regional utdanning med plasser fordelt på foretakene i regionen, for de som har fått forbedringskunnskap gjennom QI Nord eller annen relevant forbedringsutdanning. Forbedringsveiledere anses som en nødvendig ressurs og et viktig element i vellykket forbedringsarbeid.

Alle som har gått QI Nord eller tilsvarende kan melde seg på. Klinikksjef prioriterer deltakere fra sin klinikk.

Har du spørsmål? Send gjerne en e-post til kontinuerligforbedring@nordlandssykehuset.noLeder​​u​​​​tvikling

Det er ulike nivåer og ulike behov i sykehuset, lederutvikling i Nordlandssykehuset har opplæring- og utviklingstilbud til ledere på forskjellige nivå. 

Lederm​​obilisering

Ledermobilisering er et nasjonalt/regionalt program – også kalt veien til ledelse.
Målgruppen er ansatte som ønsker å finne ut om ledelse er noe for dem. For oss som foretak handler det blant annet om å identifisere og utvikle talenter – slik at man har et tilfang av interne søkere som er forberedt til å søke ledige lederstillinger.
Programmet tar kandidatene gjennom et forløp på 8 måneder hvor de får informasjon, teori innen ledelse og muligheter til å trene på lederoppgaver. I Nordlandssykehuset har vi siden 2016 gjennomført programmet tre ganger og 44 kandidater har fullført. Av dem er nå mer enn halvparten i ulike lederstillinger.

Tilbudet til l​​edere som leder medarbeidere 

Lederprogram for ledere som leder medarbeidere slik som enhetsledere og ass. enhetsledere og seksjonsledere.
For disse er det 3 obligatoriske opplæringer:
  • Kompetanseplan NLSH-alle ledere, i kompetanseportalen (Personalportalen) har til sammen 31 kompetansekrav som alle ledere i NLSH skal fullføre innen 3 mnd etter oppstart i lederstilling
  • HMS-grunnkurs med varighet på til sammen 5 arbeidsdager skal gjennomføres i løpet av første året i lederstilling. Programansvaret ligger i HR HMS-seksjonen
  • NLSH lederprogram med 4 samlinger à 2 dager hver samt arbeidsoppgaver mellom samlingene skal påbegynnes i løpet av første året i lederstilling. Programansvaret ligger hos HR-sjefen. Programmet er under revisjon og nytt kull starter januar/februar 2022

I tillegg kommer opplæring og veiledning fra nærmeste leder og ulike temakurs i for eksempel GAT – turnus og arbeidstid, rekruttering, sykefraværsoppfølging, økonomi osv.

Det er også enhetsledere som ønsker å ta formell utdanning og deltar i ulike studier eller masterprogram

Tilbud til ledere som le​der ledere 

Lederprogram for ledere som leder ledere (i seksjon og avdeling) som leder deler av organisasjonen (klinikk, stab, senter)

Nasjonal ledelsesutvikling har over en årrekke gjennomført Nasjonalt topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten. Programmet er når revidert og gjennomføres fra høsten 2021 i regi av BI. Målgruppen i nytt program er toppledere i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

Masterprogram (over 2 år) i helseledelse gjennomføres ved Nord Universitet. Nordlandssykehuset har med fire kandidater i hvert kull.

Har du spørsmål til lederutvikling ved Nordlandssykehuset, kontakt


 

Videreutdanning og kompetanseutvikling

Nordlandssykehuset utfører årlig kartlegging av kompetansebehov i foretaket og gir økonomisk støtte til tverrfaglige videreutdanninger og et bredt spekter av spesialistutdanninger for leger og psykologer. 

 
Årlig gir vi tilbud om praksisplasser til mange hundre studenter, med praksistid fra noen uker til flere måneder.

 
Alle vedtak om støtte gjøres i samråd med de ulike klinikkene og er i samsvar med sykehusets kompetansebehov og strategiske plan.

Teknologistøttet opplæring

Nordlandssykehuset tilbyr sine ansatte, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere kunnskapsheving via digitale plattformer. Dette innebærer tilstedeværelse på sosiale plattformer, video, streaming, e-læring og podcast.

Pasient- og pårørendeopplæring 

Pasient- og pårørendeopplæring er en av Nordlandssykehusets fire hovedoppgaver og foregår før, under og etter behandling i sykehuset. På Lærings- og mestringssenteret (LMS) arrangeres det opplæring i grupper for barn, ungdom og voksne i forskjellige diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri.

 
Lærings- og mestringssenteret er også et helsepedagogisk ressurssenter. Her tilbys helsepersonell og brukerrepresentanter opplæring og veiledning i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy. 

 
Senteret er en del av sykehusets Fagavdeling og Seksjon for kunnskapsbygging.

Bibliotektjenester 

Hoveddelen av somatikkfilialens samling er medisinsk faglitteratur om somatiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. En egen samling med tilpasset faglitteratur beregnet på pasienter og pårørende finnes også. Hoveddelen av psykiatrifilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger.

Biblioteket bistår med litteratursøk – og opplæring i dette - for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek, lesesalsplasser og kunde-pc’er.
 ​​
Fant du det du lette etter?