Rett kunnskap, riktig behandling

Utdanning og kompetanseutvikling

Gjennom kunnskap og utvikling skal Nordlandssykehuset sikre riktige og trygge behandlingstilbud til våre pasienter, og gi gode utviklingsmulighet for alle våre ansatte.

I Nordlandssykehuset skal vi ha kompetente medarbeidere som er oppdaterte på det siste innen fag og forskning.

 
Administrasjon av kompetansekartlegging, støtteordninger og kurs/utdanningsforløp er samlet i Seksjon for kunnskapsbygging. Seksjonen er en del av foretakets Fagavdeling og er tverrfaglig sammensatt av rådgivere som ivaretar kunnskapsbygging for alle faggrupper. 

 
Vi har et godt fagbibliotek og gir et omfattende opplæringstilbud til pasienter og pårørende

 
Prosjekter er en viktig del av Nordlandssykehusets virksomhet, og vi er aktivt medvirkende i lokale, nasjonale og internasjonale faglige nettverk.

 
Vi ønsker studenter, elever og lærlinger velkommen som framtidige kollegaer og medarbeidere. 

 

Kontaktinformasjon Fagavdelingen - Seksjon for kunnskapsbygging

Har du spørsmål om utdanning, kompetanseutvikling eller praksisplasser kontakt
Seksjon for kunnskapsbygging: kunnskapsbygging@nlsh.no  Telefon: 755 01100

Leger og psykologer i spesialiseringsløp

Nordlandssykehuset tilbyr 33 spesialiseringsløp for leger innen somatikk, og psykologer har avtalefestet rett til å starte sitt spesialiseringsløp som ansatt i Nordlandssykehuset  

 
Nordlandssykehuset tilbyr alle nyansatte LIS1 en introduksjonsuke før en skal i klinisk praksis. Introduksjonsuka består av en helhetlig kurspakke med teori og praksis, og LIS1 får i løpet denne uka godkjent mange av sine obligatoriske læringsmål som inngår i de nasjonale kompetanseplanene. Introduksjonskurset gir også et godt innblikk i foretakets rutiner, plikter og forventninger. 

Utdanningsstillinger i spesialsykepleie (ABIOK)

Nordlandssykehuset tilbyr utdanningsstillinger til sykepleiere som ønsker å ta videreutdanning i spesialsykepleiefagene: anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft (ABIOK). Utdanningsstillinger lyses ut hvert 2. år.  Som student i utdanningsstilling vil en få 80 % tarifflønn i studieperioden. 

 
Tilsvarende støtteordning tilbys også andre faggrupper med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning i videreutdanning i Psykisk helsearbeid

 

Videreutdanning og kompetanseutvikling

Nordlandssykehuset utfører årlig kartlegging av kompetansebehov i foretaket og gir økonomisk støtte til tverrfaglige videreutdanninger og et bredt spekter av spesialistutdanninger for leger og psykologer. 

 
Årlig gir vi tilbud om praksisplasser til mange hundre studenter, med praksistid fra noen uker til flere måneder.

 
Alle vedtak om støtte gjøres i samråd med de ulike klinikkene og er i samsvar med sykehusets kompetansebehov og strategiske plan.

Teknologistøttet opplæring

Nordlandssykehuset tilbyr sine ansatte, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere kunnskapsheving via digitale plattformer. Dette innebærer tilstedeværelse på sosiale plattformer, video, streaming, e-læring og podcast.

Pasient- og pårørendeopplæring 

Pasient- og pårørendeopplæring er en av Nordlandssykehusets fire hovedoppgaver og foregår før, under og etter behandling i sykehuset. På Lærings- og mestringssenteret (LMS) arrangeres det opplæring i grupper for barn, ungdom og voksne i forskjellige diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri.

 
Lærings- og mestringssenteret er også et helsepedagogisk ressurssenter. Her tilbys helsepersonell og brukerrepresentanter opplæring og veiledning i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy. 

 
Senteret er en del av sykehusets Fagavdeling og Seksjon for kunnskapsbygging.

Bibliotektjenester 

Hoveddelen av somatikkfilialens samling er medisinsk faglitteratur om somatiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. En egen samling med tilpasset faglitteratur beregnet på pasienter og pårørende finnes også. Hoveddelen av psykiatrifilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger.

Biblioteket bistår med litteratursøk – og opplæring i dette - for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek, lesesalsplasser og kunde-pc’er.
 ​​Fant du det du lette etter?