HELSENORGE

Hjertesykdommer

Hjertemedisinsks avdeling er en avdeling i Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset HF (NLSH), Bodø bestående av sengepost, poliklinikk, dagbehandling og PCI senter. Hjerteavdelingen har akuttfunksjon for lokalsykehusområdet til Nordlandssyekhuset Bodø samt fylkesfunksjon for deler av virksomheten som Pacemaker implantasjon og PCI virksomhet. Det er eget hjertevaktsjikt 24/7 i klinikken.

To leger som ser på skjerm og analyserer røntgenbilder

Om utdanningsvirksomheten

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller Twitter.
Om klinikken

Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.

Medisinsk klinikk Bodø

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket. For de indremedisinske fagene er det tilstedevakt hele døgnet for LIS, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktssjiktet. Overlegevakt for generell indremedisin betjenes av grenspesialister fra flere fagområder. Overlegevakten har tilstedevakt til kl 2100 og går deretter over på hjemmevakt. Det er etablert egne bakvaktordninger for nyresykdommer og for hjertesykdommer. Det er eget nevrologisk vaktordning som ivaretar mottak av slagalarm. På dagtid er det etablert lege i front i akuttmottaket.

Klinikken har utstrakt dag og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 72000 konsultasjoner.

Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset har utdanningsansvar for de siste to studieårene for ca ¼ av de medisinske studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT), dvs 24 studenter på hvert av studieårene. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse i henhold til plan som samsvarer med den undervisningen som gis i Tromsø. Sjette års medisinerstudenter avlegger embetseksamen i Bodø. En rekke leger ved Klinikken har bistilling ved UiT og har ansvar for gjennomføringen av undervisning og eksamen.

Medisinsk klinikk Vesterålen

Vesterålen er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Medisinsk klinikk har her en sengepost med 25 sengeplasser, en akutt slag og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk. Det er bred kompetanse i generell indremedisin, og det gjennomføres utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Avdelingen har spesialister innenfor generell indremedisin, lunge, og gastroenterologi, samt kompetanse på endokrinologi. Det er også spesialistkompetanse innen nevrologi. Avdelingen har utstrakt poliklinisk virksomhet (Ca. 10.000 konsultasjoner per år) i ulike driftsområder, bl.a. akuttpoliklinikk, diabetes, sykelig overvekt, hjerte, lunge, gastroenterologi og hjerneslag. Medisinsk avdeling Vesterålen har tre vaktsjikt, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktsjiktet og har aktiv vakt til kl 21. LIS 2 3 går deretter over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt til kl. 16.00, er deretter hjemmevakt.

Medisinsk klinikk Lofoten

Lofoten er et lokalsykehus med akuttfunksjon, hvor medisinsk klinikk har sengepost med 23 sengeplasser fordelt på to poster og en overvåkningsenhet. Slagenheten med fire øremerkede senger og 1 psykiatrisk kriseseng, er en del av sengepostene i Lofoten. Her er det også en hemodialyseenhet med 9 plasser. Medisinsk klinikk har nært samarbeid med kreftpoliklinikk, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressurser ved behov. I Lofoten drives det med utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Her er det er det spesialistkompetanse innen generell indremedisin og kardiologi. I tillegg er det kompetanse innen gastroenterologi. Det er årlig om lag 4500 polikliniske konsultasjoner. LIS 2 og 3 går i mellomvaksjikt og har tilstedevakt til kl. 22.00 på hverdager og kl. 21.00 på helg, deretter går de over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt frem til kl 2100 og går da over på hjemmevakt.

Avdelingen

Kardiologisk avdeling disponerer 21 senger. Det finnes medisinsk overvåkning med 6-8 i umiddelbar tilknytning til kardiologisk sengepost. De resterende 13 sengene er belagt med pasienter med hovedsakelig kardiologiske problemstillinger som ikke trenger intensiv overvåkning. Det er 16 telemetrienheter.

Det er en egen invasiv enhet med koronar angiografi og PCI virksomhet knyttet til avdelingen (se under). 

Kardiologisk avdeling har 7 overleger som er spesialist i kardiologi. I tillegg er overlege spesialist i indremedisin i 80% stilling og 20% som professor II (UiT).  Det er 6 LIS 2/3 stillinger knyttet til kardiologisk avdeling, og 2 LIS knyttet til medisinsk overvåkning. Fire overleger har Dr.grad./ PhD, hvorav den ene er professor II ved Universitetet i Tromsø og har 40% professor II knyttet til UiT. Avdelingsoverlegen har 1. amanuensisstilling tilknyttet UiT. En av overlegene er erfaren invasiv kardiolog, og er tilknyttet PCI-senteret. I tillegg er en av overlegene i opplæring i koronar angiografi/PCI, og planlegges å gå inn i denne virksomheten på heltid.

PCI-enheten

Det er en aktiv invasiv virksomhet. Koronar angiografi/PCI enheten ble etablert i februar 2020 etter vedtak i Helse Nord i 2017. Det er en integrert virksomhet i avdelingen. Det er etablert to egne PCI-laber med topp moderne utstyr, hvorav den ene laben også brukes til pacemaker-implantasjoner.

Senteret mottar elektive og subakutte pasienter fra både Nordlandssykehuset sitt lokalsykehusområde (Salten) fra og Helgeland. I 2022 ble det utført over 1000 invasive prosedyrer hvorav noe over 400 PCI-prosedyrer. 

Det er per nå et dagtilbud ukedager kl. 08.00-16.00. Senteret er bemannet med to erfarne invasive kardiologer ansatt ved Nordlandssykehuset, samt to nyutdannede invasive kardiologer i 100 prosent stilling. Bemanningen planlegges utvidet. Det er 7 PCI sykepleiere ansatt ved enheten, som også betjener pacemakervirksomheten.

PCI-virksomhet har tett samarbeid med invasiv avdeling ved UNN med bla. regelmessige nettbaserte møter, samt «ad hock» møter på lab. 

Kardiologisk avdeling har ansvar for all kardiologisk virksomhet og tilbud i det lokale Helseforetaksområdet, NLSH, HF Bodø.  Det tas også imot henvisninger til ekkokardiografi/transoesofagus ekkokardiografi og pacemakerinnleggelser fra hele Nordland fylke. I løpet av året behandles vel 2660 innlagte pasienter ved kardiologisk seksjon herav ca 300 får diagnosen akutt hjerteinfarkt. I tillegg foregår det stor poliklinisk aktivitet med ca. 4500 konsultasjoner, samt en rekke vurderinger av pasienter ved andre seksjoner og avdelinger (interne poliklinikk). Hjertepoliklinikken er utstyrt med 6 fullverdig ekkomaskiner (GE 4 VIVID og 2 S70 maskiner). Det er etablert egen virksomhet for elektiv elektrokonvertering av atrieflimmer, som dag pasienter. Det er etablert en godt organisert hjertesvikt poliklinikk.

Avdelingen utreder og behandler alle former for hjertesykdommer og utdanningskandidaten får opplæring i og ansvar for pasienter med: koronar hjertesykdom, klaffesykdom, ulike former for hjertetsvikt, takyarytmier, bradyarytmier, indikasjon for pacemaker behandling, ulike former for kardiomyopatier, infeksiøs endokarditt. Det er også egne nettbaserte endokarditt møter med UNN etter behov.


Om utdanningsløpet

Læringsarena for de felles indremedisinske læringsmålene for LIS 2 kan gjennomføres ved alle våre lokalisasjoner Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Ved lokasjonen vår i Bodø vil LIS 2 ha rotasjoner på 6 måneders varighet ved ulike indremedisinske fagområder. På grunn av rotasjoner til de ulike fagområdene vil LIS 2 erfaringsvis ha en varighet på minimum 36 måneder, hvorav at det forventes at 24 av disse er tilknyttet vakttjeneste.

For Lofoten og Vesterålen vil LIS 2 tiden i sin helhet kunne gjennomføres ved medisinsk avdeling ved sykehuset.

Fordypningsdager legges inn i arbeidsplanen til LIS. Det er også satt av tid i arbeidsplanen for at LIS skal kunne delta på interne kurs og simuleringsøvelser
For LIS 2 i rotasjon vil arbeidet fordele seg imellom sengepost, vakt og poliklinikk.


Som LIS 3 i kardiologi vil tjenesten være tilknyttet avdeling for kardiologi. Læringsarena for spesialisering i kardiologi er i Bodø. Utdanningen kan gjennomføres ved Nordlandssykehuset Bodø foruten om fagområder som ikke dekkes av tjenesten i Bodø som ablasjonsvirsomhet, hjertekirurgi, barnekardiologi.

Nordlandssykehuset har fagavtaler for spesialiseringsperioder ved:
 • Universitetssykehuset Nord Norge, 18 mnd.
 • St. Olavs Hospital, 24 mnd.
 • Oslo Universitetssykehus, 24 mnd.
Det er læringsarena for koronar angiografi med rotasjon til PCI-enheten. Kandidaten vil presentere invasive undersøkelser både på morgenmøtene og møter med UNN.
LIS 3 vil i sin tjeneste også rotere mellom sengepost, poliklinikk/dagbehandling og pacemaker virksomhet.

Det er i dag 10-delt kardiologvakt som ivaretar døgnkontinuerlig beredskap. Deltagelse i hjertevakt er aktuelt for LIS 3 etter vurdering.


Introduksjon av nye LIS

Ved oppstart er det oppmøte på kontoret til rådgiverne i medisinsk klinikk, K3. Rådgiverne vil ta godt imot LIS og hjelpe med praktiske ting som ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor, datatilganger og tilgang til det elektroniske journalsystemet vårt. Deretter vil en erfaren LIS vise den nytilsatte rundt og introdusere ansatt til aktuell seksjon og kollegaer. Nye LIS vil bli presentert for det øvrige legekollegiet ved første morgenmøte. De to første ukene er satt av til opplæring, som består av tre følgevakter, tre dager på medisinsk overvåkning, samt opplæringsdager ved observasjonsposten og egen sengepost. 

LIS vil i løpet av de fire første ukene få tildelt veileder, individuell utdanningsplan og det vil bli utarbeidet en individuell gjennomføringsplan for ditt utdanningsforløp.

løpet av det første halvåret som LIS vil alle få kursdag som vil inneholde følgende tema:
 • Vanlige vakttemaer 2 timer
  • Plassprioriteringer
  • Hvem skal til OVA
  • NEWS
  • Logistikk 
  • Tvang
  • Sedasjon/akutt delir/rus
 • Mottaksteam - teamlederrollen (1,5 time)
 • BiPAP og OVA intensivmedisin (1,5 time) 
 • Ultralyd intro - 2 time
 • Pacing og prehospitale EKG 1 time


Internundervisning og kurs

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i Nordlandssykehuset og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Det er internundervsning for de indremedisinske fagene i tilknytting til felles morgenmøte alle ukedager foruten tirsdager. Undervisningen har en varighet på 30 minutter. Ansvar for undervisning på morgenmøtene fordeles mellom de ulike fagområdene. Hver tirsdag er internundervisningen ved de ulike fagseksjonene

Ved kardiologisk avdeling er det internundervisning hver mandag og tirsdag av 45 minutters varighet. Leger i spesialisering deltar i undervisningen. I tillegg er det 30 minutters ekkokardiografi undervisning hver torsdag. Det er hjerte morgenmøtet hver dag hvor invasiv kardiolog presenterer koronar angiografi og PCI prosedyrer på pasienter fra dagen før. Plan for internundervisning utarbeides på bakgrunn av en emneplan som over 18 måneder, som dekker sentrale deler i kardiologien fagfeltet. I avdelingens arbeidsplaner og i tjenesteplan er det satt av tid til forberedelse av undervisning.  Det forutsettes at LIS 2/3 legene også bidrar i internundervisningen med egne innlegg. Det er regelmessig gjennomgang av faglitteratur.

Det legges til rette for at LIS 2/3 får delta på 2-3 obligatoriske kurs per år.


Simulering og ferdighetstrening

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

I medisinsk klinikk er det fast månedlig simulering for LIS 2/3 i:
• Mottaksteam
• Akutt tilstander
• Teamlederfunksjon

Forskning

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019


I Medisinsk klinikk er det per oktober 2022 23 stk. med doktorgrader og 8 stk. som er i ph.d.-løp. Av pågående ph.d-løp er flere av disse LIS 2/3, som gjennomfører dette parallelt med sin stilling som LIS. Klinikken har også fire professorater, fire førsteamanuensiser og det er flere leger som underviser 5. og 6. års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø, som er her gjennom «Bodøpakken».

Hjerteavdelingen driver en utstrakt forskningsaktivitet. Det er en professor II og to 1. amanuensis blant overlegene i avdelingen. Det drives veiledning til PhD, samt at vi har flere stud. med. med mastergradsprosjekter tilknyttet avdelingen.


Felles kompetansemål (FKM)

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.Organisering av supervisjon

Supervisjon vil foregå vet at lege i spesialisering løpende følges opp av spesialist i fagområdet. Lege i spesialisering vil ha supervisør tilstede ved innlæring av ferdigheter, prosedyrer og kunne møte supervisør umiddelbart ved behov. Supervisør vil også være tilgjengelig under selvstendig tjeneste som poliklinikk og vil alltid være tilgjengelig per telefon eller annen elektronisk kommunikasjon. Det er et nært samarbeid mellom legene ved de ulike spesialitetene i foretaket, noe som gjør det enkelt for lege i spesialisering også å konferere med andre spesialiteter ved behov.

Ved Kardiologisk avdeling tilstrebes det god daglig supervisjon, og at det skapes rom for faglige diskusjoner når det er behov for det i hverdagen.  Det er egne morgenmøter ved hjerteavdelingen hver dag, der overleger og LIS-leger er tilstede. Kliniske problemstillinger på innlagte pasienter gjennomgås, og det er mulighet for å demonstrere ekkokardiografi, samt koronar angiografi og PCI av invasiv kardiolog og LIS 3. Vi har også jevnlige hjertemøter med UNN der pasientkasus legges frem for å diskutere vedr CABG/PCI. Pasienter med infeksiøs endokarditt diskuteres også med endokarditt-team ved UNN på disse møtene. LIS-leger er invitert til å være med på møtene og fremlegge egne pasienter og undersøkelser.

Previsitt på sengepost gjennomføres hver dag under supervisjon av overlege og man går visitt sammen til utvalgte pasienter. Overlege er alltid tilgjengelig for supervisjon når LIS har poliklinikk og det er satt av god tid til hver pasient slik at man kan rådspørre ved behov.

Den daglige supervisjonen gis av de leger LIS jobber sammen med på et hvert tidspunkt. Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, previsitter og samarbeid om pasienter og prosedyrer.Veiledning og faglig utvikling

Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.


I medisinsk klinikk vil du få tildelt veileder snarlig etter tilsetting. Veiledning gjennomføres hver fjerde tirsdag kl. 08.00-08.30. Som LIS 3 vil du få tildelt veileder som er spesialist i hjertesykdommer.

Avdelingsoverlege møter kandidat og veileder to ganger i året.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs. planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste).

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

LIS legger inn læringsaktiviteter fortløpende inn kompetansemodulen, som sendes til veileder for godkjenning. 

Det er avdelingsoverlege som er leder og som har det overordnede ansvaret for at læringsmålene vurderes og godkjennes. I de fagområder hvor leder er spesialist i et annet fagområde, delegeres denne myndigheten til fagansvarlig overlege. Det blir gjort en helhetlig vurdering av progresjon hos LIS og oppnådde læringsmål gjennom et evalueringskollegium. 

For de indremedisinske fagene gjennomføres det evalueringskollegium to ganger per år.

Individuell utdanningsplan

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Les mer om individuell plan


Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.


Tillitsvalgte

Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.
Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege Hanne Bjørnstad, hanne.bjornstad@nordlandssykehuset.noMøt våre ansatte

Fant du det du lette etter?