Samhandling

Samhandling beskriver premissene for et sammenhengende behandlingstilbud. Målet med samhandling er at pasientene skal bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

En økende del av befolkningen lever med sammensatte lidelser og har behov for tjenester fra flere spesialiteter og fra ulike nivå i både primær-og spesialisthelsetjenesten.

​Nordlandssykehuset HF  har signert forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene i opptaksområde, som skal understøtte samhandling knyttet til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

Samhandlingsbarometeret

Samhandlingsbarometeret er et nettsted som skal gjøre kunnskap tilgjengelig for kommuner, helseforetak, utdanningsinstitusjoner etc,  og styrke grunnlaget for samarbeid mellom tjenestenivåene.

Nettstedet er under kontinuerlig utvikling.

Gå til samhandlingsbarometeret

Fagdag for lofotleger

I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF v.samhandlingsavdelingen og Lofotens kommuner 2 årlige fagdager for leger ansatt i både spesialist-og primærhelsetjenesten. Programmet er satt sammen av representanter fra begge tjenestene. Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.
Fagdagen er godkjent som poeng givende 6 timer i almenmedisin.

Neste Fagdag for Lofotleger arrangeres 21. november 2019 på Rådhuset på Leknes. Programarbeidet har startet og vil bli lagt ut her sammen med lenke for påmelding når det er klart.

Vesterålskurset

I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF og Vesterålens kommuner en årlig fagdag for leger ansatt i både spesialist-og primærhelsetjenesten, Vesterålskurset.

Programmet er satt sammen av representanter fra begge tjenestene. Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.

Neste Vesterålskurs arrangeres 28. november 2019 på Vesterålen Kysthotell. Programarbeidet har startet og vil bli lagt ut her sammen med lenke for påmelding når det er klart.

Praksiskonsulent (PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger

(praksiskonsulenter) som skal bidra til optimalisering av pasientforløp ved å sikre god samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ved Nordlandssykehuset HF er PKO organisert etter en geografisk modell. PKO er lagt til Samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset HF. Se også www.pko.no

I samhandlingsavdelingen har vi 2 fast ansatte Praksiskoordinatorer:

Erik Martinsen (Praksiskonsulent Lofoten)
Erik.martinsen@nordlandssykehuset.no
90577952

​Magnus Fosen Skoglund (Praksiskonsulent Vesterålen)
Magnus.fosen.skoglund@nordlandssykehuset.no

Stilling ledig.

Vi leter nå etter praksiskonsulent i region Bodø.

Primært ønskes tilsetting i 20 % stilling, men også annen stillingsstørrelse kan diskuteres.

Vi søker fastleger i aktuelle områder med interesse for optimalisering av pasientforløp ved hjelp av effektiv

og god samhandling, fokus på pasientsikkerhet og systematisk kvalitetsutvikling.

Funksjonen vil bli lagt til kreftområdet med hensikt optimalisering av både pakkeforløp for kreft og generell behandling av kreft i sykehuset, samt oppfølging av pasientforløpet i kommunene.

Stillingen krever selvstendighet og evne til samarbeid i helsefaglige nettverk.

Det er ønskelig at begge kjønn er noenlunde likt fordelt innenfor PKO, og at både yngre og eldre leger

deltar, slik at PKO samlet kan være representativ for allmennmedisinen i Salten, Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset HF har praksiskonsulenter tilsatt i Lofoten og Vesterålen.

Dersom du synes dette høres spennende ut så ta gjerne kontakt med avdelingsleder

Steinar Pleym Pedersen på tlf. 91597550 eller e-post: steinar.pleym.pedersen@nordlandssykehuset.no .

Avdelingsleder Astrid Dalhaug på tlf 41237730 eller e-post: astrid.dalhaug@nordlandssykehuset.no kan også gi deg opplysninger om stillingens funksjon.

   

Dialogmøtet 2019

Det arrangeres et årlig dialogmøte mellom administrativ og politisk ledelse i kommunene og administrativ ledelse og styreledelsen i Nordlandssykehuset. Nylig ble det avholdt dialogmøte i Vesterålen, hvor 9 av 21 kommuner var representerte. Møtet hadde i overkant av 40 påmeldte. Det er viktig for både Nordlandssykehuset og kommunene å evaluere slike treffpunkter i etterkant.

​Samarbeidsavtaler

Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset HF, kommunene i vårt opptaksområde og andre samarbeidende kommuner.

Avtaler Andøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Andøy.pdfAvtaler Andøy.pdf
Avtaler Beiarn.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Beiarn.pdfAvtaler Beiarn.pdf
Avtaler Bodø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Bodø.pdfAvtaler Bodø.pdf
Avtaler Bø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Bø.pdfAvtaler Bø.pdf
Avtaler Fauske.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Fauske.pdfAvtaler Fauske.pdf
Avtaler Gildeskål.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Gildeskål.pdfAvtaler Gildeskål.pdf
Avtaler Hadsel.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Hadsel.pdfAvtaler Hadsel.pdf
Avtaler Hamarøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Hamarøy.pdfAvtaler Hamarøy.pdf
Avtaler Meløy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Meløy.pdfAvtaler Meløy.pdf
Avtaler Saltdal.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Saltdal.pdfAvtaler Saltdal.pdf
Avtaler Sortland.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Sortland.pdfAvtaler Sortland.pdf
Avtaler Sørfold.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Sørfold.pdfAvtaler Sørfold.pdf
Avtaler Vestvågøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Vestvågøy.pdfAvtaler Vestvågøy.pdf
Avtaler Vågan.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Vågan.pdfAvtaler Vågan.pdf
Avtaler Værøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Værøy.pdfAvtaler Værøy.pdf
Avtaler Øksnes.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Øksnes.pdfAvtaler Øksnes.pdf
Tillegsavtale om ledsager vurderingstjeneste for fødende.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Tillegsavtale om ledsager vurderingstjeneste for fødende.pdfTillegsavtale om ledsager vurderingstjeneste for fødende.pdf

​​Tilleggsavtale om ledsager/vurderingstjeneste for fødende. Gjelder: Hamarøy, Steigen og Tysfjord

 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Her er hjemmesiden til Overordnet samarbeidsorgan - OSO

Her er hjemmesiden til Overordnet samarbeidsorgan - OSO

Samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer respekterer ikke grenser - Dagsseminar

Vi har gleden av å invitere til et spennende seminar med fokus på blålysetatenes nøkkelrolle.

Se program HER

Meld deg på HER allerede nå 

Samarbeidsmøter med kommunene

Erfaringsmøter

Nordlandssykehuset arrangerer erfaringsmøter med kommunene 2 ganger i året, i 4 ulike regioner: Lofoten, Vesterålen, Indre Salten og Ytre Salten. Erfaringsmøtene er et møtepunkt for helsearbeidere som jobber ute i kommunene, og i avdelingene i sykehuset.

Det utveksles erfaringer knyttet til samhandling med henblikk på gode pasientforløp. Erfaringsmøtene er et ledd i kvalitetsarbeidet og må også sees i lys av forbedringsmeldingene som utveksles mellom Nordlandssykehuset og kommunene.

Kommende erfaringsmøter:

Vesterålen - 29. November 11.30 - 14.30, Nordlandssykehuset Vesterålen 3. etg

Lofoten - 2. desember 11.00 - 14.00, Nordlandssykehuset Lofoten 3.etg (Store møterom)

Ytre Salten - ny dato kommer

Indre Salten - ny dato kommer

Referat fra erfaringsmøter Høst 2018:


Referat fra erfaringsmøte i Indre Salten- høsten 2018

Referat fra erfaringsmøte i Lofoten - høsten 2018

Referat fra erfaringsmøte i Vesterålen - høsten 2018

Referat fra erfaringsmøter Våren 2019:

Referat fra erfaringsmøtet i Vesterålen 29. mai 2019

Dialogmøter og Fastlegerådet

Styret i Nordlandssykehuset HF har årlige dialogmøter med politisk og administrativ ledelse i kommunene i sykehusets opptaksområde. Nordlandssykehuset v/samhandlingsavdelingen er teknisk arrangør av møtene som ansees å være en viktig arena for samhandling.

Neste møte finner sted i 2020

Kontaktperson for dialogmøter: Steinar Pleym Pedersen, avd.leder samhandling.

Fastlegerådet er et organ som kom på plass i 2019, og består av  leger i sykehuset, kommuneoverleger som representerer regionene samt fagsjef og medisinsk direktør i Nordlandssykehuset.

Neste møte i Fastlegerådet: 4 desember 2019 10.30. - 14.15 på Nordlandssykehuset Bodø, 4.etg

Innkalling og saksdokumenter til fastlegerådet 24.04.19

Referat fra møte i fastlegerådet 24.04.19

Innkalling og saksdokumenter til fastlegerådet 16.09.19

Samhandlingsavvik

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene, skal meldes på skjema vedlagt overordnet samarbeidsavtale. Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Uønskede samhandlingshendelser

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig og sendes til postmottak@nordlandssykehuset.no

Innsendte samhandlingsavvik behandles av leder ved det aktuelle tjenestested hvor hendelsen er oppgitt å ha funnet sted. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir meldt og undersøkt, at sårbare områder kartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. Innsendte avvik skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.

Hva skal meldes?

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene skal meldes som samhandlingsavvik. I tillegg kan en også melde forslag til forbedringer. Samhandlingsavvikene meldes på skjema via e-post til Nordlandssykehusets postmottak og skal ikke inneholde informasjon som kan medføre at pasienten kan identifiseres.

Skjema for melding av samhandlingsavvik

  

Samhandlingskonferansen

Kontaktinformasjon

Steinar Pleym Pedersen (Avd.leder samhandling)
steinar.pleym.pedersen@nordlandssykehuset.no
91597550

Lena Arntzen (Rådgiver samhandling)
Lena.arntzen@nordlandssykehuset.no
75424120 / 95364472

​Erik Martinsen (Praksiskonsulent Lofoten)
Erik.martinsen@nordlandssykehuset.no
90577952

​Magnus Fosen Skoglund (Praksiskonsulent Vesterålen)
Magnus.fosen.skoglund@nordlandssykehuset.no

Brukerutvalget i Nordlandssyke​huset

   Her er siden til vårt Brukerutvalg

Ungdomsrådet i Nordlandssyke​huset

Her er siden til Ungdomsrådet

Koordinerende enhet

​​Koordinerende enhet (KE)

Elektronisk rekvirering av laboriatorie- og røntgen-tjenester (ERL)

Her finner du nyttig informasjon om løsningen, brukermanualer og kontaktinfo for brukerstøtte. Ønsker du å bestille løsningen, finner du også kontaktinfo for dette.

Klikk her for å få mer informasjon om elektronisk rekvirering

Pasientforløp psykisk helse og rus - rapport

Nå foreligger rapporten som skal skissere pasientforløp i Psykisk helse- og rusklinikken. Rapporten skisserer hva som er gode pasientforløp, hva som kan være til hundre for gode pasientforløp og ansvarsavklaringer som må være på plass før pasienter skrives inn eller ut av Nordlandssykehuset.
Rapporten er initiert av Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) og utarbeidet av et Kvalitetssamarbeidsutvalg bestående av representanter fra både brukerorganisasjoner, kommunene og Nordlandssykehuset.

Klikk her for å laste ned rapportenArrangementer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.