Samhandling

Samhandling beskriver premissene for et sammenhengende behandlingstilbud. Målet med samhandling er at pasientene skal bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

En økende del av befolkningen lever med sammensatte lidelser og har behov for tjenester fra flere spesialiteter og fra ulike nivå i både primær-og spesialisthelsetjenesten.

​Nordlandssykehuset HF  har signert forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene i opptaksområde, som skal understøtte samhandling knyttet til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

Fagdag for lofotleger

I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF v.samhandlingsavdelingen og Lofotens kommuner 2 årlige fagdager for leger ansatt i både spesialist-og primærhelsetjenesten. Programmet er satt sammen av representanter fra begge tjenestene. Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.
Fagdagen er godkjent som poeng givende 6 timer i almenmedisin.

Neste fagdag for Lofotleger arrangeres 29. november 14:00 - 20:00 i Vestvågøy Rådhus.

Se programinvitasjon

Meld deg på herVesterålskurset

I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF og Vesterålens kommuner en årlig fagdag for leger ansatt i både spesialist-og primærhelsetjenesten, Vesterålskurset.

Programmet er satt sammen av representanter fra begge tjenestene. Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.

Kurset er godkjent som poengivende 6 timer i almenmedisin.

Se programinvitasjon

Meld deg på her

Praksiskonsulent (PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger

(praksiskonsulenter) som skal bidra til optimalisering av pasientforløp ved å sikre god samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ved Nordlandssykehuset HF er PKO organisert etter en geografisk modell. PKO er lagt til Samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset HF. Se også www.pko.no

I samhandlingsavdelingen har vi 2 fast ansatte Praksiskoordinatorer:

Erik Martinsen (Praksiskonsulent Lofoten)
Erik.martinsen@nordlandssykehuset.no
90577952

​Magnus Fosen Skoglund (Praksiskonsulent Vesterålen)
Magnus.fosen.skoglund@nordlandssykehuset.no

Stilling ledig.

Vi leter nå etter praksiskonsulent i region Bodø.

Primært ønskes tilsetting i 20 % stilling, men også annen stillingsstørrelse kan diskuteres.

Vi søker fastleger i aktuelle områder med interesse for optimalisering av pasientforløp ved hjelp av effektiv

og god samhandling, fokus på pasientsikkerhet og systematisk kvalitetsutvikling.

Funksjonen vil bli lagt til kreftområdet med hensikt optimalisering av både pakkeforløp for kreft og generell behandling av kreft i sykehuset, samt oppfølging av pasientforløpet i kommunene.

Stillingen krever selvstendighet og evne til samarbeid i helsefaglige nettverk.

Det er ønskelig at begge kjønn er noenlunde likt fordelt innenfor PKO, og at både yngre og eldre leger

deltar, slik at PKO samlet kan være representativ for allmennmedisinen i Salten, Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset HF har praksiskonsulenter tilsatt i Lofoten og Vesterålen.

Dersom du synes dette høres spennende ut så ta gjerne kontakt med avdelingsleder

Steinar Pleym Pedersen på tlf. 91597550 eller e-post: steinar.pleym.pedersen@nordlandssykehuset.no .

Avdelingsleder Astrid Dalhaug på tlf 41237730 eller e-post: astrid.dalhaug@nordlandssykehuset.no kan også gi deg opplysninger om stillingens funksjon.

Søk på stilling som Praksiskonsulent

   

Dialogmøtet 2018

Det er bestemt at Dialogmøtet 2018 avlyses.

Regionrådsleder har bedt oss formidle følgende begrunnelse for avlysning:

 

«Dessverre må det planlagte dialogmøtet 3/9 nok en gang avlyses.

Dialogmøte skulle være et møte mellom styrets medlemmer og politisk ledelse i Nordlandssykehusets primærområde. Når det viser seg at det kun er to av styrets medlemmer som er påmeldt og at den politiske representasjon, med unntak av en representant fra Salten og en fra Lofoten, kun består av Vesterålspolitikere, så velger man å avlyse møtet.» 


 

​Samarbeidsavtaler

Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset HF, kommunene i vårt opptaksområde og andre samarbeidende kommuner.


Avtaler Andøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Andøy.pdfAvtaler Andøy.pdf
Avtaler Beiarn.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Beiarn.pdfAvtaler Beiarn.pdf
Avtaler Bodø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Bodø.pdfAvtaler Bodø.pdf
Avtaler Bø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Bø.pdfAvtaler Bø.pdf
Avtaler Fauske.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Fauske.pdfAvtaler Fauske.pdf
Avtaler Flakstad.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Flakstad.pdfAvtaler Flakstad.pdf
Avtaler Gildeskål.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Gildeskål.pdfAvtaler Gildeskål.pdf
Avtaler Hadsel.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Hadsel.pdfAvtaler Hadsel.pdf
Avtaler Hamarøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Hamarøy.pdfAvtaler Hamarøy.pdf
Avtaler Meløy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Meløy.pdfAvtaler Meløy.pdf
Avtaler Moskenes.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Moskenes.pdfAvtaler Moskenes.pdf
Avtaler Røst.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Røst.pdfAvtaler Røst.pdf
Avtaler Saltdal.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Saltdal.pdfAvtaler Saltdal.pdf
Avtaler Sortland.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Sortland.pdfAvtaler Sortland.pdf
Avtaler Steigen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Steigen.pdfAvtaler Steigen.pdf
Avtaler Sørfold.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Sørfold.pdfAvtaler Sørfold.pdf
Avtaler Tysfjord.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Tysfjord.pdfAvtaler Tysfjord.pdf
Avtaler Vestvågøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Vestvågøy.pdfAvtaler Vestvågøy.pdf
Avtaler Vågan.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Vågan.pdfAvtaler Vågan.pdf
Avtaler Værøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Værøy.pdfAvtaler Værøy.pdf
Avtaler Øksnes.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Øksnes.pdfAvtaler Øksnes.pdf

​​

 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Her er hjemmesiden til Overordnet samarbeidsorgan - OSO

Samarbeidsmøter med kommunene

Erfaringsmøter

Nordlandssykehuset arrangerer erfaringsmøter med kommunene 2 ganger i året, i 4 ulike regioner: Lofoten, Vesterålen, Indre Salten og Ytre Salten. Erfaringsmøtene er et møtepunkt for helsearbeidere som jobber ute i kommunene, og i avdelingene i sykehuset.

Det utveksles erfaringer knyttet til samhandling med henblikk på gode pasientforløp. Erfaringsmøtene er et ledd i kvalitetsarbeidet og må også sees i lys av forbedringsmeldingene som utveksles mellom Nordlandssykehuset og kommunene.

Kommende erfaringsmøter:

Indre Salten (Fauske,Hamarøy,Saltdal,Steigen,Hamarøy,Sørfold og Tysfjord) Fauske helsetun 20. nov. 13:00 - 15:30

Ytre Salten (Beiarn,Bodø,Gildeskål,Meløy,Røst og Værøy) Nlsh Adm, 4.etg 23. november kl. 11:00 - 14:00

Lofoten, Nlsh Lofoten Store møterom 3.etg, 12.desember 11:00 - 14:00

Vesterålen, Nlsh Vesterålen, Møterom 3.etg, 13. desember 11:30 - 14:30

Dialogmøter

Styret i Nordlandssykehuset HF har årlige dialogmøter med politisk og administrativ ledelse i kommunene i sykehusets opptaksområde. Nordlandssykehuset v/samhandlingsavdelingen er teknisk arrangør av møtene som ansees å være en viktig arena for samhandling.

Neste møte finner sted i 2019

Kontaktperson for dialogmøter: Steinar Pleym Pedersen, avd.leder samhandling.

Samhandlingsavvik

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene, skal meldes på skjema vedlagt overordnet samarbeidsavtale. Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Uønskede samhandlingshendelser

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig og sendes til Nordlandssykehuset (postmottak@nordlandssykehuset.no).

Innsendte samhandlingsavvik behandles av leder ved det aktuelle tjenestested hvor hendelsen er oppgitt å ha funnet sted. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir meldt og undersøkt, at sårbare områder kartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. Innsendte avvik skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.

Hva skal meldes?

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene skal meldes som samhandlingsavvik. I tillegg kan en også melde forslag til forbedringer. Samhandlingsavvikene meldes på skjema via e-post til Nordlandssykehusets postmottak og skal ikke inneholde informasjon som kan medføre at pasienten kan identifiseres.

Skjema for melding av samhandlingsavvik

  

Samhandlingskonferansen

Programarbeidet pågår kontinuerlig, og intensiveres over nyttår. Dersom du har innspill til tema i Samhandlingskonferansen 2019 kan disse sendes:

steinar.pleym.pedersen@nordlandssykehuset.no

lena.arntzen@nordlandssykehuset.no

Kontaktinformasjon

Steinar Pleym Pedersen (Avd.leder samhandling)
steinar.pleym.pedersen@nordlandssykehuset.no
91597550

Lena Arntzen (Rådgiver samhandling)
Lena.arntzen@nordlandssykehuset.no
75424120 / 95364472

​Anita Hagerup (Praksissykepleier)
Anita.hagerup@nordlandssykehuset.no
75424100 ( torsdager ) / 90695419

​Erik Martinsen (Praksiskonsulent Lofoten)
Erik.martinsen@nordlandssykehuset.no
90577952

​Magnus Fosen Skoglund (Praksiskonsulent Vesterålen)
Magnus.fosen.skoglund@nordlandssykehuset.no

Brukerutvalget i Nordlandssyke​huset

   Her er siden til vårt Brukerutvalg

Ungdomsrådet i Nordlandssyke​huset

Her er siden til Ungdomsrådet

Koordinerende enhet

​​Koordinerende enhet (KE)

Elektronisk rekvirering av laboriatorie- og røntgen-tjenester (ERL)

Her finner du nyttig informasjon om løsningen, brukermanualer og kontaktinfo for brukerstøtte. Ønsker du å bestille løsningen, finner du også kontaktinfo for dette.

Klikk her for å få mer informasjon om elektronisk rekvirering

Pasientforløp psykisk helse og rus - rapport

Nå foreligger rapporten som skal skissere pasientforløp i Psykisk helse- og rusklinikken. Rapporten skisserer hva som er gode pasientforløp, hva som kan være til hundre for gode pasientforløp og ansvarsavklaringer som må være på plass før pasienter skrives inn eller ut av Nordlandssykehuset.
Rapporten er initiert av Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) og utarbeidet av et Kvalitetssamarbeidsutvalg bestående av representanter fra både brukerorganisasjoner, kommunene og Nordlandssykehuset.

Klikk her for å laste ned rapporten


Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.