Samhandling

Samhandling beskriver premissene for et sammenhengende behandlingstilbud. Målet med samhandling er at pasientene skal bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

En økende del av befolkningen lever med sammensatte lidelser og har behov for tjenester fra flere spesialiteter og fra ulike nivå i både primær-og spesialisthelsetjenesten.
​Nordlandssykehuset HF  har signert forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene i opptaksområde, som skal understøtte samhandling knyttet til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

​Samarbeidsavtaler

Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset HF, kommunene i vårt opptaksområde og andre samarbeidende kommuner.

Avtaler Andøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Andøy.pdfAvtaler Andøy.pdf
Avtaler Beiarn.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Beiarn.pdfAvtaler Beiarn.pdf
Avtaler Bodø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Bodø.pdfAvtaler Bodø.pdf
Avtaler Bø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Bø.pdfAvtaler Bø.pdf
Avtaler Fauske.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Fauske.pdfAvtaler Fauske.pdf
Avtaler Flakstad.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Flakstad.pdfAvtaler Flakstad.pdf
Avtaler Gildeskål.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Gildeskål.pdfAvtaler Gildeskål.pdf
Avtaler Hadsel.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Hadsel.pdfAvtaler Hadsel.pdf
Avtaler Hamarøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Hamarøy.pdfAvtaler Hamarøy.pdf
Avtaler Meløy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Meløy.pdfAvtaler Meløy.pdf
Avtaler Moskenes.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Moskenes.pdfAvtaler Moskenes.pdf
Avtaler Røst.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Røst.pdfAvtaler Røst.pdf
Avtaler Sortland.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Sortland.pdfAvtaler Sortland.pdf
Avtaler Steigen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Steigen.pdfAvtaler Steigen.pdf
Avtaler Sørfold.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Sørfold.pdfAvtaler Sørfold.pdf
Avtaler Tysfjord.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Tysfjord.pdfAvtaler Tysfjord.pdf
Avtaler Vestvågøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Vestvågøy.pdfAvtaler Vestvågøy.pdf
Avtaler Vågan.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Vågan.pdfAvtaler Vågan.pdf
Avtaler Værøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Værøy.pdfAvtaler Værøy.pdf
Avtaler Øksnes.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Øksnes.pdfAvtaler Øksnes.pdf

​​

 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Referat_fra_OSO_motet_130217.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/Referat_fra_OSO_motet_130217.pdfReferat_fra_OSO_motet_130217.pdf
Protokoll møte i OSO 15.02.16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/Protokoll møte i OSO 15.02.16.pdfProtokoll møte i OSO 15.02.16.pdf
Protokoll møte i OSO 14.06.16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/Protokoll møte i OSO 14.06.16.pdfProtokoll møte i OSO 14.06.16.pdf
Protokoll møte i OSO 13.04.16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/Protokoll møte i OSO 13.04.16.pdfProtokoll møte i OSO 13.04.16.pdf
Protokoll møte i OSO 13.02.17.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/Protokoll møte i OSO 13.02.17.pdfProtokoll møte i OSO 13.02.17.pdf
Protokoll møte i OSO 12.09.16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/Protokoll møte i OSO 12.09.16.pdfProtokoll møte i OSO 12.09.16.pdf
23.11.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/23.11.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdf23.11.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdf
19.04.17 Sakspapirer møte i OSO.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/19.04.17 Sakspapirer møte i OSO.pdf19.04.17 Sakspapirer møte i OSO.pdf
15.02.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/15.02.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdf15.02.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdf
14.06.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/14.06.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdf14.06.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdf
13.04.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/13.04.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdf13.04.2016 Sakspapirer møte i OSO.pdf
13.02.17 Sakspapirer møte i OSO.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/13.02.17 Sakspapirer møte i OSO.pdf13.02.17 Sakspapirer møte i OSO.pdf
12.09.2016 Sakspapirer møte i OSO .pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/12.09.2016 Sakspapirer møte i OSO .pdf12.09.2016 Sakspapirer møte i OSO .pdf

Samarbeidsmøter med kommunene

Erfaringsmøter

Nordlandssykehuset arrangerer erfaringsmøter med kommunene 2 ganger i året, i 4 ulike regioner: Lofoten, Vesterålen, Indre Salten og Ytre Salten. Erfaringsmøtene er et møtepunkt for helsearbeidere som jobber ute i kommunene, og i avdelingene i sykehuset.

Det utveksles erfaringer knyttet til samhandling med henblikk på gode pasientforløp. Erfaringsmøtene er et ledd i kvalitetsarbeidet og må også sees i lys av forbedringsmeldingene som utveksles mellom Nordlandssykehuset og kommunene.

Dialogmøter

Styret i Nordlandssykehuset HF har årlige dialogmøter med politisk og administrativ ledelse i kommunene i sykehusets opptaksområde. Nordlandssykehuset v/samhandlingsavdelingen er teknisk arrangør av møtene som ansees å være en viktig arena for samhandling.

Kontaktperson for dialogmøter: Steinar Pleym Pedersen, avd.leder samhandling.

Samhandlingsavvik


Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene, skal meldes på skjema vedlagt overordnet samarbeidsavtale. Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Uønskede samhandlingshendelser

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig og sendes til Nordlandssykehuset v/ samahndlingsavdelingen (se adresse i skjema). Samhandlingsavdelingen videresender dette til det aktuelle tjenestested. Deretter behandles meldingen av leder ved det aktuelle tjenestested. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet, at sårbare områder kartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. Innsendte avvik skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.

Hva skal meldes?

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene skal meldes som samhandlingsavvik. I tillegg kan en også melde forslag til forbedringer. Samhandlingsavvikene meldes på skjema via e-post til samhandlingsavdelingen og skal ikke inneholde informasjon som kan medføre at pasienten kan identifiseres.

Skjema for samhandlingsavvik, word-fil.

Melding av samhandlingsavvik for Vesterålskommunene (2017)

Melding av samhandlingsavvik for Hadsel og Øksnes (pilot 19.09.16 – 31.12.16)

Her kan du lese mer om pilotprosjektet om samhandlingsavvik for Vesterålen:

Det ble i september 2016 opprettet en pilot for testing av melding av samhandlingsavvik via questback-system mellom Nordlandssykehuset og to kommuner i Vesterålen.

Piloten har gitt positive resultater, og er nå utvidet til å gjelde alle kommunene i Vesterålen.

Bakgrunn for piloten

Det er bred enighet mellom Nordlandssykehuset og kommunene om at systemet må forbedres og effektiviseres.

En av utfordringene i dagens meldesystem er identifisering av pasienten som avviket omhandler. Videre er det enighet om at det er mye byråkrati knyttet til at skjema i wordformat ( som ligger på nettet ) må fylles ut for hvert avvik, og sendes samhandlingsavdelingen via e-post. Kommunene har ulike rutiner for dette og dette kommer særlig til utrykk ved at det er store variasjoner i kvaliteten på avvikene som mottas ved samhandlingsavdelingen.

Hvorfor har vi landet på en questbackløsning ?

Samhandlingsavdelingen har hatt mange interne gjennomganger av avvikshandteringen, både i egen avdeling og i stab/støttefunksjoner, samt kliniske miljøer i Nordlandssykehuset. Videre har det vært ført drøftinger med e-helsedirektoratet, Helse Nord, Samhandlingsavdelingen hos UNN og med samhandlingsavdelingens praksissykepleier i Vesterålen, Anita Hagerup.

På bakgrunn av disse grundige gjennomgangene har man landet på å gjennomføre en pilot på melding av samhandlingsavvik via en åpen questbackløsning.

Hva ønsker vi å oppnå?

Ved å melde avvik via questbackløsningen ser vi følgende kortsiktige gevinster:

- Enklere for kommunene å melde når man slipper å laste ned word-dokument fra nettet

- Enklere for kommunene å fylle ut ettersom det er lagt inn presise alternativer ( årsaker ) for hva avviket omhandler

- Enklere for sykehuset å legge inn avviket i sykehusets kvalitetssystem på bakgrunn av at det nå blir lagt inn obligatoriske punkter i skjema som MÅ besvares før skjema kan sendes inn

- Enklere for sykehuset å lage gode statistikker ettersom presise årsaker til avvik er lagt inn som avkrysningsalternativer

Vi får i denne piloten ikke løst dagens utfordring knyttet til identifisering av pasienten avviket omhandler. Dette er noe vi fremdeles er nødt til å jobbe med. Inntil videre opprettholdes avtalt praksis i Vesterålen, ved at melder kontakter Nordlandssykehuset for info om NPR-nummer som legges inn i den elektroniske meldingen.

Ved å gjennomføre denne piloten vil vi høste verdifulle erfaringer som vi tar med oss i det videre arbeidet med å forbedre avvikssystemet og kvalitetsarbeidet. Piloten vil bli evaluert både via en questback, og via samtaler med enhetsledere / meldere. Første runde med evaluering er allerede gjennomført, og forbedringsforslagene er hensyntatt i skjemaet fra 01.01.17.

Hva er et samhandlingsavvik?

Et samhandlingsavvik er et systemavvik som brudd på rutiner / retningslinjer i samhandlingskjeden mellom Nordlandssykehuset HF og kommunen, samt avtalebrudd i forhold til tjenesteavtaler inngått mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i Nordlandssykehusets opptaksområde.

Stikkordet er gode og sømløse pasientforløp.

Det er viktig å skille kliniske avvik fra systemavvik. Samhandlingsavdelingen handterer ikke kliniske avvik som går på faglige uenigheter eller feilbehandling av pasienter og lignende.Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen - PKO - er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten.

Kontaktinformasjon

Epost-adressen til oss: samhandling@nordlandssykehuset.no

Steinar Pleym Pedersen
steinar.pleym.pedersen@nordlandssykehuset.no
91597550

Lena Arntzen
Lena.arntzen@nordlandssykehuset.no
75424120 / 95364472

​Katrine Brovoll Svendsen
Katrine.brovoll.svendsen@nordlandssykehuset.no
41120962

​Anita Hagerup
Anita.hagerup@nordlandssykehuset.no
75424100 ( torsdager ) / 90695419

​Erik Martinsen
Erik.martinsen@nordlandssykehuset.no
90577952​

Brukerutvalget i Nordlandssyke​huset

Her er siden til vårt br​ukerutvalg

Samhandlingskonferansen 2017

Nordlandssykehuset arrangerer femte samhandlingskonferanse i rekken, og har fått på plass et tidsriktig program med gode innledere sammen med en programkomite nedsatt av OSO

Klikk her for å se programinvitasjonen

Klikk her for å melde deg på Samhandlingskonferansen 2017


Koordinerende enhet

​​Koordinerende enhet (KE)


Arrangementer

Tidligere OSO-møter: