Praksiskonsulent (PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger med målsetting å legge til rette for gode pasientforløp ved å sikre god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. PKO har en aktiv rolle i arrangementer som samhandlingsmøter og fagdager. 

​​​​PKO er ment å være et lavterskel bindeledd mellom legene i fastlegeordningen, kommuneoverlegene og spesialisthelsetjenesten. Hensikten er å bidra til å finne løsninger som legger til rette for helhetlige og koordinerte tjenester, også der pasienten er avhengig av bistand fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen er navet i pasientens helsetjeneste, PKO skal bidra til at fastlegen får mulighet til å bidra i pasientforløp der mye skjer utenfor fastlegekontoret.

I Nordlandssykehuset er PKO organisert i samhandlingssavdelingen. Se også pko.no 
 
Det er for tiden ingen tilsatt i stillingene som PKO i Nordlandssykehuset.Fant du det du lette etter?