HELSENORGE

Forskningsgrupper

​Klinis​​k Nevrologi ​​Fo​​​​rskningsgruppe (Clinical Neurology Research Group)

​​Gruppen er tilknyttet Nevrologisk avdeling, og ledes av professor Karl Bjørnar Alstadhaug. Den ble etablert i 2011 for å bidra til akademisk virksomhet, og for å tilby deltagelse i både større og mindre forskningsprosjekter. Årlig har gruppen publisert 5-10 vitenskapelige artikler. Alle lokale prosjektmedarbeidere i studier der avdelingen er involvert, er også medlemmer av forskningsgruppen.​

Gru​​​ppens medlemmer

Francis Odeh (MD, PhD), Britt Normann (Professor, PT, PhD), Ellen Arntzen (PT, PhD), Espen Benjaminsen (MD), Nina Øksendal (MD), Hilde Karen Ofte (MD, PhD), Marianne Sivertsen (PT), Ane Sjulstad (MD), Ida Bakke (MD), Maria Carlsson (MD), Charlotte Mack (MD) og Petter Bøckmann (MD).

Gruppen driver bred klinisk forskning, men spesielt innenfor hjerneslag, multippel sklerose, migrene og andre hodepinetilstander. 

Følgen​de studier pågår:

 • GAIN - kartlegge monogene varianter og risikofaktorer ved gener som har blitt assosiert med amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
 • CandMig3 - undersøke den migreneforebyggende effekten av candesartan
 • MiBlock - undersøke den migreneforebyggende effekten av botoxinjeksjoner i ganglion sphenopalatine
 • NORTEST-2 - undersøke effekten av intravenøs trombolyse med tenecteplase sammenlignet med alteplase i akuttbehandlingen av hjerneslag 
 • OVERLORD - vise non-inferiority for rituksimab sammenlignet med ocrelizumab i behandlingen av multippel sklerose
 • CoreDISTparticipation – undersøke og evaluere et nytt multidisiplinært tjenestetilbud til pasienter med multippel sklerose.

Pågående doktorgradsp​rosjekt:

 • ​StrokeCoreDIST - undersøke effekten av I-CoreDIST vs. standard fysikalsk oppfølging av slagpasienter i den subakutte rehabiliteringsfasen (Marianne Sivertsen)​
 • Multiple Sclerosis and Comorbidity (Espen Benjaminsen)
 • Prehospital minutes count during a stroke (Ida Bakke)
 • Tidstrender i insidens av intracerebral blødning (Maria Carlsson)

Doktorgradsprosjekt​er fra 2021/22:

 • ​Endogenous and exogenous hormone exposure and its relation to Migraine in women (Nora Stensland Bugge)
 • Pre- and post-lumbar puncture headache (Ane Sjulstad)

​​Prosjekt knytt​​et til D-stilling 

 • 50 år med multippel sklerose i Nordland - trend og risikofaktorer (Petter Bøckmann, Charlotte Mack)

Bøker og bokkapitl​er:

 • Alstadhaug KB. Chapter V: Periodicity of Migraine, Clarke LB - Migraine Disorder Research Trend. Nova Science 2007
 • Alstadhaug KB & Stovner LJ. Migreneboken. Fagbokforlaget 2011
 • Simonsen A, Charalampos H, Alstadhaug KB. Chapter 45: Beverages, caffeine and Parkinson’s disease, Martin, Patel, and Preedy - Diet and Nutrition in Neurological Disorders. Elsevier (Utgis 2021/2022)
 • Alstadhaug KB. Den Nevrologiske Pasient. Fagbokforlaget (Utgis i 2022)

Kontaktinformasjon:


​​

​Fo​​​rs​​k​ningsgruppe​n ​for Akuttmedisin og Pasientsikkerhet (AMPS)

​​Fo​​​r​skningsgruppen for Akuttmedisin og Pasientsikkerhet (AMPS) ble startet ved Nordlandssykehuset i 2020. Forskningsgruppen ble til for å samle forskningskrefter innen akuttmedisin og pasientsikkerhet ved sykehuset og består av leger og forskere fra mange forskjellige spesialiteter. Gjennom å etablere en forskningsgruppe har vi fått et felles samlingspunkt hvor prosjekter i alle faser viderearbeides, forskningsideer deles og utvikles og felles kompetanseheving innen forskningsmetode, etikk og personvern står sentralt. 

Gruppen har månedlige møter på møterommet for akuttmottak/observasjonspost ved Nordlandssykehuset (B124).

Gruppen led​​es av

Eirik Hugaas Ofstad, MD, PhD, avdelingsoverlege i akuttmottak og observasjonspost, Nordlandssykehuset, postdoc, spesialist i akutt og mottaksmedisin, og generell indremedisin og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, med stedlig leder ansvar for medisinstudentene (48 stk) som gjør ferdig de to siste studieårene ved Nordlandssykehuset.

Øvrige medle​​​mmer

 • Stig Nymo, MD, PhD, LIS3 i akutt og mottaksmedisin, Nordlandssykehuset og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. 
 • Ståle Haugset Nymo, MD, PhD, LIS3 i kardiologi, Nordlandssykehuset
 • Marianne Ask Torvik, MD, PhD stipendiat og LIS2 ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset
 • Kjersti Mevik, MD, PhD, overlege ved kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset
 • Anne Marie Dalby Landmark, PhD, lingvist, forsker og postdoc ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset
 • Nora Miller, MD, psykiater ved Klinikk for psykisk helse og rus, Nordlandssykehuset

Forskningspro​​​sjekter ledet av grupper eller hvor gruppen er delaktig

 • PhD-prosjekt ”Identifying patients at risk - how well does existing clinical prediction tools identify patients in need of intensified care”, stipendiat Marianne Torvik, veiledere E. Ofstad, S. Nymo og SH. Nymo. 
 • Regionalt forskningsprosjekt ”Integrating clinical pharmacists in the Emergency Department”. E Ofstad lokal studieleder ved Nordlandssykehuset. Prosjektet ledes av R. Elenjord, Sykehusapotek Nord.
 • Postdocprosjekt "Improving diagnostic precision and management for patients with acute chest pain – a multidisciplinary conversation analytic intervention". Postdoc AMD Landmark, veileder E Ofstad.
 • Postdocprosjekt "Patient involvement in medical decisions in 372 hospital encounters". Postdoc E Ofstad.
 • Nordisk samarbeidsprosjekt "GUESSED - Grappling with Uncertainty in Environments Signaling Spurious
 • Experiential Decisions". Ledes av Audun Hetland, UiT. E. Ofstad lokal studieleder ved Nordlandssykehuset. 

​Assos​ierte medlemmer

 • Knut Tore Lappegård, MD, PhD, overlege ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset og professor ved UiT
 • Anders Hovland, MD, PhD, kardiolog ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset og førsteamanuensis ved UiT
 • Ida Bakke, MD, PhD stipendiat og konst.overlege ved nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset
 • Hanne Winge Kvarenes, MD, overlege ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset 
 • Markus Reuber – MD PhD FRCP, Professor of Clinical Neurology and Honorary Consultant Neurologist at Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust. 
 • Merran Toerien – PhD, Senior Lecturer at the University of York 
 • Pål Gulbrandsen - MD, PhD, Professor at the University of Oslo/Akershus University Hospital. 
 • Jennifer Gerwing - MA psychology, PhD, University of Victoria, Canada/the research centre at Akershus University Hospital 
 • Rein Ove Sikveland – PhD, linguist and conversation analyst, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
 • Lars Petter Bjørnsen, MD, PhD, chief consultant, Department of Emergency Medicine, St. Olavs hospital, Trondheim/assoc. professor at NTNU

Kontaktinfo


Fo​​​rskn​​​​ing​​sgr​uppe ​​for kreft​

Forskningsgruppen for kreft ble startet ved Nordlandssykehuset i 2020 med formål om å samle forskning innen kreftområdet ved foretaket. Gruppen består av sykepleiere og leger fra mange forskjellige spesialiteter ved foretaket, men er også åpen for andre forskere i region med interesse innen kreftforskning. 

Forskningsgruppe tilbyr et felles samlingspunkt for kreftforskere der forskning i alle faser kan deles og videreutvikle for å stimulere og fremme forskning av god kvalitet. Kompetanseheving og veiledning til unge forskere innen forskningsmetode, etikk og personvern er også viktig. Gruppen deltar i en rekke kliniske studier og publiserer et betydelig antall publikasjoner. 

Gruppen møtes cirka seks ganger i året på møterommet for kreft/stråle ved Nordlandssykehuset.

Gruppen l​​edes av

Ellinor Christin Haukland, MD onkologi Nordlandssykehuset, PhD. Post doktor ved Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE) ved Universitetet i Stavanger.  

Kontaktinfor​masjon

Telefon: 92 26 73 28

Andre ​medlemmer

 • Carsten Nieder, MD onkolog Nordlandssykehuset, Professor ved Norges arktiske Universitet Tromsø.
 • Khalid Al-Shibli, MD patologi Nordlandssykehuset, PhD 
 • Heinrich Backmann, MD radiologi Nordlandssykehuset
 • Bård Mannsåker, MD onkologi Nordlandssykehuset
 • Luka Stanisavljevic, MD onkologi Nordlandssykehuset, PhD
 • Rosalba Yobuta, MD onkologi Nordlandssykehuset
 • Siv-Gyda Aanes, MD onkologi Nordlandssykehuset
 • Astrid Dalhaug, MD onkologi Nordlandssykehuset, Universitetslektor II ved Norges arktiske Universitet Tromsø
 • Randi Fykse Hallstensen, MD hematologi Nordlandssykehuset
 • Nora Ness, LIS onkologi Nordlandssykehuset, PhD stipendiat ved Norges arktiske Universitet Tromsø
 • Silje Solberg-Antonsen, Kreftsykepleier og studiesykepleier kreft Nordlandssykehuset

​Egne​ forskningsprosjekter

 • Prognostiske faktorer og verktøy relatert til strålebehandling. Carsten Nieder, PI.
 • Immunological biomarkers in prostate cancer. A retrospective cohort study utilizing immunohistochemistry on tissue microarrays for evaluation of immune biomarker expression and experimental in vitro assays. Nora Ness, PhD 
 • Reducing adverse events and enhancing resilience in cancer care by implementing digital symptom management. Ellinor Haukland, PI.
 • Radiologist performance interpreting mammography screening images in Norway. A cancer registry study. Heinrich Backmann, PI
 • Implementering av digital symptomoppfølging for kreftpasienter som får behandling med immunterapi for å redusere alvorlige skader. Siv-Gyda Aanes og Ellinor Haukland, PI.
 • Måling av pasientskader som følge av kreftbehandling. PhD prosjekt under utvikling. Siv-Gyda Aanes, Ellinor Haukland, PI.

Deltakelse nasjonale pr​osjekter

 • PALLION. Palliative care integrated in oncology. Ellinor Haukland, lokal PI.
 • Natural trial. Partial breast versus no irradiation for women ≥ 60 years operated with breast conservation for early breast cancer, a clinically controlled randomized phase III trial, DBCG RT. Bård Mannsåker, lokal PI
 • EMIT-1. Establishment of Molecular profiling for Individual clinical routine Treatment decision in Early Breast Cancer. Bård Mannsåker, lokal PI
 • EMIT-2. Optimal Personalised Treatment of early breast cancer using Multi-parameter Analysis (OPTIMA). Bård Mannsåker, lokal PI
 • REMNANT. Does early treatment of relapse increase survival in myeloma? Randi Hallstensen, lokal PI
 • IMPRESS Norway. Improving public cancer care by implementing precision medicine in Norway. Astrid Dalhaug, lokal PI
 • Ipi 4. Phase IV ipilimumab in melanoma. Astrid Dalhaug, lokal PI
 • Geografisk variasjon i kreftbehandling av eldre – omfang og forklaringer. Nasjonal register studie. Ellinor Haukland, prosjektdeltaker SKDE Helse-Nord. 

​​​Deltakelse internasjonale prosjekter

THE PLATFORM FOR RADIOTHERAPY E²-RADIatE (EORTC 1811 study) is a platform that collects real-world data through prospective data registries in radiotherapy. Carsten Nieder, International PI for ESTRO. 

Antolog​ier under produksjon

 • Target Volume Definition in Radiation Oncology, 2nd Edition. A.L. Grosu, C. Nieder, Springer forlag.
 • Medication safety in municipal health and care services. Ellinor Haukland m.f., NOASP forlag
​​​​


Kardio​logisk forskningsgrup​​pe

Egne forskningsprosjekter: «Pasienters opplevelser etter utblokking av kransårer (PCI)​»​​


Fant du det du lette etter?