Koordinerende enhet i Nordlandssykehuset (KE)

Funksjonen KE skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinator og Individuell Plan

Tre grunner til å be om koordinator og utarbeide individuell plan dersom du har langvarige og komplekse behov:

 • Hjelpeordningene i det offentlig er søylebaserte, ingen systemer understøtter brukerens/pasientens samlede behov
 • Mange får hjelp på et nivå som ikke gir god nok kvalitet, hjelpen er fragmentert og derfor ressurskrevende både for brukeren/pasienten og for systemene
 • Hjelpen kommer for sent i sykdomsforløpet, gode forløp forebygger forverring, forebygger andre plager og understøtter mestring

Helse Midt-Norge har utarbeidet et god e-læringsverktøy som kan være nyttig for brukere/pasienter, pårørende og helsepersonell. Dette finner du på helsekompetanse.no.


Om koordinerende enhet

KE har et overordnet ansvar for individuell plan og koordinator. Det betyr at KE skal legge til rette for at pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer får et tilbud som er helhetlig og koordinert.

I Nordlandssykehuset skal KE være en pådriver for at vi som jobber her, i fellesskap, lykkes i å sette dine behov i sentrum. Målet er at du som pasient/bruker har forutsigbarhet og forståelse for hva som skal skje, når det skal skje og hvorfor det skal skje. Og ikke minst jobbe mot at disse hendelsene skjer på tidspunkter og i en rekkefølge som skaper minst mulig belastninger for deg i din hverdag. God planlegging, forutsigbarhet og gode forløp er sentrale stikkord for arbeidet. Din oppfatning av hvilke behov du har og hvilke forventninger du har til ditt forløp er avgjørende for et godt resultat for deg.

I dette arbeidet skal Nordlandssykehuset ha særlig oppmerksomhet rettet mot pasient- og brukergrupper, både innen somatikk, psykisk helse og rus, som har behov for tjenester innen habilitering og rehabilitering i et livsløpsperspektiv.

Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, helsetjenesten i kommunene og tjenester regulert av lovverk utenom helsesektoren, foregår mellom deg som pasient/bruker og de hjelperne du har kontakt med. KE i helseforetak og kommuner er faste, gjensidige kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid. Samarbeidet omfatter informasjonsutveksling, kompetanseutvikling og dialog om sentrale utviklingsområder.

Både helseforetak og kommuner er store organisasjoner. KE har en sentral rolle i å «smøre» samhandlingen mellom enheter og tjenester innad i så vel helseforetak som kommuner. Og mot andre samarbeidsparter som for eksempel NAV, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle.

Meningsinnholdet i denne teksten er hentet fra Helsedirektoratets veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, kapittel 12. Du kan lese mer om retten til individuell plan og koordinator på helsenorge.no/rettigheter, her finner du også en god oversikt over andre rettigheter for brukere, pasienter og pårørende.

Oppsummert er dette hovedoppgavene til koordinerende enhet:

 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetaket
 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunene
 • Nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), som innebærer at KE skal sørge for at det blir utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for arbeidet med IP
 • Overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Nordlandssykehuset har etablert KE som er en lovpålagt tjeneste med hjemmel i  spesialisthelsetjenestelovens § 2-5. KE er en tjeneste for alle klinikker og lokasjoner i Nordlandssykehuset.

Kontaktinformasjon

Stian Molvik
nlsh.koordinerende.enhet@nordlandssykehuset.no | T 75 57 08 71

Koordinerende enheter i kommunene

Kontaktinformasjon for habilitering og rehabilitering i kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten. Kommunenavnet er lenket til aktuell sider om habilitering/rehabilitering eller Koordinerende Enhet, eller til kommunesiden for de kommunene som ikke har publisert konkret informasjon på internett.

Kontaktinformasjon til øvrige kommuner innen Helse Nord finnes hos Regional koordinerende enhet.

Feil eller endringer i listen meldes per e-post til nlsh.koordinerende.enhet@nordlandssykehuset.no.

Sist oppdatert 4. juli 2019

Kommunene i Lofoten

Flakstad
Beathe Dømbe
Rehabiliteringskontakten, Flakstad kommune, 8380 Ramberg
tilgjengelig mandager og onsdager
beathe.dombe@flakstad.kommune.no | M 958 77 766

Moskenes
Merethe B. Hanssen
Helsesenteret, 8390 Moskenes
merethe.hanssen@moskenes.kommune.no | M 980 17 065 

Vestvågøy
Brukerkontoret
Postboks 203, 8376 Leknes
tildelingsenheten@vestvagoy.kommune.no | T 76 05 60 00 | M 415 32 548
Vær oppmerksom på at du kan motta en feilmelding ved bruk av e-post. Dette skyldes en feil i kommunens distribusjonsliste, ditt notat kommer gjennom til tildelingsenheten

Vågan
Janne Thomassen
Koordinerende enhet
Vågan Kommune, 8300 Svolvær.
post.ke@vagan.kommune.no | T 75 42 02 21


Kommunene i Salten

Beiarn - Individuell Plan
Koordinerende enhet/Marit Moldjord
Hjemmetjenesten, 8110 Moldjord.
Marit Moldjordmarit.moldjord@beiarn.kommune.no | T 75 56 90 40 | M 481 19 259

Bodø - Individuell plan
Marit Larsen
Koordinerende enhet
Bodø kommune v/ Tildelingskontoret Postboks 319 8001 Bodø
Besøksadresse: Havnegata 9 (henvendelse Servicetorget)
Marit.Larsen@bodo.kommune.no | T 75 55 50 00 | M 977 11 099

Fauske - Individuell plan
Tildelingskontoret
Tonje Normann
Fauske kommune, boks 93, 8200 Fauske
tildelingskontoret@fauske.kommune.notonje.normann@fauske.kommune.no | T 75 60 41 06 | T 75 60 41 00

Gildeskål
Marthe Petra Vasset Størkersen
Elin Brattøy
Elin Therese Ellingsen 
Kommunehuset,  8140 Inndyr 
koordinerende.enhet@gildeskal.kommune.no| T 75 76 07 50 | M 905 04 088

Hamarøy
Enhetsleder pleie/omsorg/familie/helse
Oppeid, 8294 HAMARØY
postmottak@hamaroy.kommune.no | T 75 76 50 00

Meløy
Stine Otting
Koordinator hab/rehab
Chr. Tidemanns vei 20, 8150 Ørnes
stine.otting@meloy.kommune.no | T 75 71 00 00 | M 902 19 904

Røst
Elaine Isaksen
8064 Røst
elaine.isaksen@rost.kommune.no | T 76 05 05 32

Saltdal
Runar L. Jensen og Tor Helge Ramsvik
tildelingskontoret
runar.jensen@saltdal.kommune.no | T 75 68 22 32 | M 900 97 893
thr@saltdal.kommune.no| T 75 68 22 32 | M 959 38 764

Steigen
Tildelingskontoret
Steigentunet, 8283 Leinesfjord
postmottak@steigen.kommune.no | T 45 48 01 47

Sørfold
Kjell Eilertsen
Koordinerende enhet for rehabilitering
kjell.eilertsen@sorfold.kommune.no | T 75 68 50 00 | M 469 37 120

Tysfjord
Morten Aspaas og Ann-Karin Andorsen
morten.aspaas@tysfjord.kommune.no | T 75 77 55 00 | M 909 78 790
ann-karin.andorsen@tysfjord.kommune.no | T 75 77 55 00

Værøy
Elin Borkamo
Karin Henriksen
Værøy omsorgssenter, 8063 Værøy 
elin.borkamo@varoy.kommune.no |T 75 42 06 21 | M 902 19 759
karin.henriksen@varoy.kommune.no | T 75 42 06 22


Kommunene i Vesterålen

Andøy
Tone Schaug, konsulent
Judith Aa. Johansen, Fagleder
Tildelingskontoret, Rådhuset, Postboks 187, 8483 Andenes
tone.schaug@andoy.kommune.no | T 76 11 50 08
judith.johansen@andoy.kommune.no | T 76 11 54 33


Aina Olaisen
aina.olaisen@boe.kommune.no |T 76 11 42 45 | T 76 11 42 00.

Hadsel
Gry Brun
Tjenestekontoret, Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes
gry.brun@hadsel.kommune.no | T 76 16 41 04 | M 916 60 332

Sortland
Anita Fridholm, leder
Gøril Pettersen
Tjenestekontor omsorgstjenester, Koordinerende enhet, Postboks 117, 8401 Sortland
hlj@sortland.kommune.no | T 76 10 92 63
gorill.pettersen@sortland.kommune.no | T 76 10 85 55 | M 952 64 498 

Øksnes
Tove Rinde Johansen
Tjenestekontoret, Postboks 33, 8439 Myre
tjenestekontoret@oksnes.kommune.no | T 76 18 51 47 | M 953 02 080

Nyttige lenker

Nordlandssykehuset har avtaler med alle kommunene i opptaksområdet, det er de samme som har sine koordinerende enheter over. Samhandlingen mellom kommunen og helseforetaket er regulert av lover, forskrifter og veiledere, og av tjenesteavtalene. De viktigste avtalene for oppfølging av pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester er:

 • Tjenesteavtale 2 mellom kommunene og Nordlandssykehuset om helhetlige, sammenhengende og koordinerte tjenester
 • Tjenesteavtale 3+5 mellom kommunene og Nordlandssykehuset om samhandling for gode pasientforløp
 • Tjenesteavtale 10 mellom kommunene og Nordlandssykehuset om helsefremmende og forebyggende arbeid

Helsenorge.no om individuell plan og koordinator


Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Spesialisthelsetjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer

Helseforetaksloven

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.

Helsepersonelloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

Om pasient- og brukerrettigheter generelt på Helsenorge.no. Du finner også en kort oversikt over rettigheter om du ruller forsiden til nordlandssykehuset.no helt ned til bunnen.


Aktuelt

Informasjon om individuell plan og koordinator fra Helsedirektoratet. Direktoratet publiserte i februar 2019 en kort informasjonsfilm og en informasjonsbrosjyre om Individuell plan og koordinator. Brosjyren kan lastes ned her, og informasjonsfilmer kan du se nederst på denne siden.

Mestring av kroniske helseutfordringer er en bærebjelke i pasientens helsevesen. På mestring.no finnes en praktisk håndbok i for mestringstreff. Et slikt treff kan være et ledd i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og et treffpunkt med generell mestring som tema kan kombineres med diagnosespesifikk tilnærming for enkeltdeltakere eller mindre grupper. Ta gjerne kontakt med Lærings- og mestringssenteret i NLSH eller KE for en diskusjon om treff i din kommune.

KE NLSH årsmelding 2017

Det blir ikke utferdiget årsmelding for KE/NLSH 2018

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.