To som går i en gang. Opptrening

Koordinerende enhet i Nordlandssykehuset

Koordinerende enhet har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunene og spesialisthelsetjenesten.  Koordinerende enhet er også kontaktpunkt for samarbeid med kommunene, legger til rette for brukermedvirkning og har overordnet ansvar for individuell plan og koordinator.


Trenger du hjelp?  


Helsedirektoratet har laget en e-læring om individuell plan, koordinator og koordinerende enhetKurset gir en grundig innføring i rettigheter og plikter, og inneholder konkrete eksempler. Kurset er laget for pasienter og pårørende, helsepersonell og ledere i helsetjenesten.

Om koordinerende enhet


I Nordlandssykehuset skal Koordinerende enhet være en pådriver for at vi som jobber her, i fellesskap, lykkes i å sette dine behov i sentrum. Målet er at du som pasient/bruker har forutsigbarhet og forståelse for hva som skal skje, når det skal skje og hvorfor det skal skje. Og ikke minst jobbe mot at disse hendelsene skjer på tidspunkter og i en rekkefølge som skaper minst mulig belastninger for deg i din hverdag. God planlegging, forutsigbarhet og gode forløp er sentrale stikkord for arbeidet. Din oppfatning av hvilke behov du har og hvilke forventninger du har til ditt forløp er avgjørende for et godt resultat for deg.

I dette arbeidet skal Nordlandssykehuset ha særlig oppmerksomhet rettet mot pasient- og brukergrupper, både innen somatikk, psykisk helse og rus, som har behov for tjenester innen habilitering og rehabilitering i et livsløpsperspektiv.

Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, helsetjenesten i kommunene og tjenester regulert av lovverk utenom helsesektoren, foregår mellom deg som pasient/bruker og de hjelperne du har kontakt med. KE i helseforetak og kommuner er faste, gjensidige kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid. Samarbeidet omfatter informasjonsutveksling, kompetanseutvikling og dialog om sentrale utviklingsområder.

Både helseforetak og kommuner er store organisasjoner. KE har en sentral rolle i å «smøre» samhandlingen mellom enheter og tjenester innad i så vel helseforetak som kommuner. Og mot andre samarbeidsparter som for eksempel NAV, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle.

Informasjonen om Koordinerende enhet er hentet fra:

Helsedirektoratets veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Helsenorge.no/individuell-plan

Helsenorge-no/rettigheter/koordinator

Oppsummert er dette hovedoppgavene til koordinerende enhet:

 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetaket
 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunene
 • Nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), som innebærer at KE skal sørge for at det blir utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for arbeidet med IP
 • Overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Nordlandssykehuset har etablert KE som er en lovpålagt tjeneste med hjemmel i  spesialisthelsetjenestelovens § 2-5. KE er en tjeneste for alle klinikker og lokasjoner i Nordlandssykehuset.

Koordinator i spesialisthelsetjenesten – informasjon, e-læring og prosedyrer 

Er du pasient eller pårørende og lurer på om du skal be om koordinator? Kanskje lurer du på hva en koordinator kan bidra med? Er du helsepersonell og har blitt spurt om å være koordinator for en pasient? Eller kanskje du er leder og har fått spørsmål om en av dine ansatte kan gå inn i en koordinatorrolle?

Skal tilbys koordinator

Pasienter med komplekse eller langvarige behov for koordinerte tjenester skal tilbys koordinator. Koordinatoren skal følge opp pasienten og sikre samordning av tilbudet og framdrift i arbeidet med individuell plan.

 • Komplekse: innebærer at pasienten har behov for tjenester fra flere behandlingsenheter, fra ulike avdelinger i en behandlingsenhet og/eller fra flere profesjoner
 • Langvarige: en viss varighet men ikke noe minstetid
 • Koordinerte: to eller flere tjenester der det er behov for koordinering


Begrepene bør tolkes slik at man fanger opp de pasientene som har et reelt behov for en koordinator i spesialisthelsetjenesten.

Koordinatorrollen

Koordinatorens oppgaver og funksjoner er mer utdypende beskrevet i funksjonsbeskrivelsen for koordinator i spesialisthelsetjenesten, se lenke lenger ned på siden. Koordinator skal i samråd med leder avklare koordinatoransvaret skal ha overfor den aktuelle pasienten, pårørende og andre tjenesteytere.

Informasjon for brukere/pasienter 

Helsedirektoratet har gitt ut ny brukerbrosjyre og informasjonsfilm om koordinator og individuell plan. 

Informasjon for fagfolk og ledere

Høsten 2018 ble nye regionale retningslinjer for oppnevning av koordinator og funksjonsbeskrivelse for hvordan utføre koordinatorrollen ferdigstilt av de koordinerende enhetene i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Retningslinje for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene omkring koordinator og individuell plan for UNN og kommunene er også revidert. Det er lenke til disse nederst i artikkelen. 

Nytt e-læringskurs om koordinatorrollen og individuell plan er lansert i november 2019. 

Samarbeid, ansvars- og arbeidsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommune

Denne retningslinja omhandler samarbeid mellom Nordlandssykehuset og kommunene vedrørende utpeking av koordinator og  arbeidet med individuell plan og er basert nasjonale føringer og vedtatte samarbeidsavtaler mellom foretaket og kommunene. Det kan være at denne er aktuell også for andre helseforetak/kommuner. 

Koordinerende enhet i sykehuset

I sykehuset er det koordinerende enhet (KE) som bistår med informasjon, undervisning og veiledning når det gjelder koordinator og individuell plan (IP), se avsnittet "om koordinerende enhet" under. 
Ta kontakt med Koordinerende enhet ved Nordlandssykehuset 

Koordinerende enhet i kommunene
Hver kommune har en koordinerende enhet som kan kontaktes angående spørsmål om koordinator og individuell plan i kommunen. Se lenker i avsnittet "Koordinerende enheter i kommunene" nedenfor.

Relaterte vedlegg

Om individuell plan og koordinator på helsenorge.noNy film om koordinator og individuell plan (februar 2019)Ny brukerbrosjyre om koordinator og individuell plan (januar 2019)E-læringskurs om IP og koordinatorrollen (november 2019)


Koordinerende enheter i kommunene

Kontaktinformasjon for habilitering og rehabilitering i kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten. Kommunenavnet er lenket til aktuell sider om habilitering/rehabilitering eller Koordinerende Enhet, eller til kommunesiden for de kommunene som ikke har publisert konkret informasjon på internett.

Kontaktinformasjon til øvrige kommuner innen Helse Nord finnes hos Regional koordinerende enhet

Er det feil eller endringer i listen, send oss en e-post

Kommunene i Lofoten

Flakstad
Beathe Dømbe, beathe.dombe@flakstad.kommune.no
Rehabiliteringskontakten, Flakstad kommune, 8380 Ramberg
Tilgjengelig mandager og onsdager.
Telefon 958 77 766

Moskenes
Merethe B. Hanssen
Helsesenteret, 8390 Moskenes
merethe.hanssen@moskenes.kommune.no | M 980 17 065 

Vestvågøy
Brukerkontoret
Postboks 203, 8376 Leknes
tildelingsenheten@vestvagoy.kommune.no | T 76 05 60 00 | M 415 32 548
Vær oppmerksom på at du kan motta en feilmelding ved bruk av e-post. Dette skyldes en feil i kommunens distribusjonsliste, ditt notat kommer gjennom til tildelingsenheten

Vågan
Janne Thomassen
Koordinerende enhet
Vågan Kommune, 8300 Svolvær.
post.ke@vagan.kommune.no | T 75 42 02 21


Kommunene i Salten

Beiarn - Individuell Plan
Koordinerende enhet/Marit Moldjord
Hjemmetjenesten, 8110 Moldjord.
marit.moldjord@beiarn.kommune.no | T 75 56 90 40 | M 481 19 259

Bodø - Individuell plan
Marit Larsen
Koordinerende enhet
Bodø kommune v/ Tildelingskontoret Postboks 319 8001 Bodø
Besøksadresse: Havnegata 9 (henvendelse Servicetorget)
Marit.Larsen@bodo.kommune.no | T 75 55 50 00 | M 977 11 099

Fauske - Individuell plan
Tildelingskontoret
Tonje Normann
Fauske kommune, boks 93, 8200 Fauske
tildelingskontoret@fauske.kommune.notonje.normann@fauske.kommune.no | T 75 60 41 06 | T 75 60 41 00

Gildeskål
Elin Therese Ellingsen
Elin Brattøy
Trine Ågnes 

Sjømyra 7
Gildeskål bo og servicesenter
8140 Inndyr 

koordinerende.enhet@gildeskal.kommune.no| T 75 76 07 50 

Hamarøy
Enhetsleder pleie/omsorg/familie/helse
Oppeid, 8294 HAMARØY
postmottak@hamaroy.kommune.no | T 75 76 50 00

Meløy
Stine Otting
Koordinator hab/rehab
Chr. Tidemanns vei 20, 8150 Ørnes
stine.otting@meloy.kommune.no | T 75 71 00 00 | M 902 19 904

Røst
Elaine Isaksen
8064 Røst
elaine.isaksen@rost.kommune.no | T 76 05 05 32

Saltdal
Ingunn Vassbotn og Ingrid Olsen
tildelingskontoret
ingunn vassbotn@saltdal.kommune.no | M 907 21 158 
ingrid.olsen@saltdal.kommune.no | M 959 38 764

Steigen
Tildelingskontoret
Steigentunet, 8283 Leinesfjord
postmottak@steigen.kommune.no | T 45 48 01 47

Sørfold
Tildelingskontoret
Koordinerende enhet
tildelingskontoret@sorfold.kommune.no | T 75 68 50 00 | M 916 20 930

Værøy
Elin Borkamo
Karin Henriksen
Værøy omsorgssenter, 8063 Værøy 
elin.borkamo@varoy.kommune.no |T 75 42 06 21 | M 902 19 759
karin.henriksen@varoy.kommune.no | T 75 42 06 22


Kommunene i Vesterålen

Andøy
Tone Schaug, konsulent
Judith Aa. Johansen, Fagleder
Tildelingskontoret, Rådhuset, Postboks 187, 8483 Andenes
tone.schaug@andoy.kommune.no | T 76 11 50 08
judith.johansen@andoy.kommune.no | T 76 11 54 33


Aina Olaisen
aina.olaisen@boe.kommune.no |T 76 11 42 45 | T 76 11 42 00.

Hadsel
Gry Brun
Tjenestekontoret, Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes
gry.brun@hadsel.kommune.no | T 76 16 41 04 | M 916 60 332

Sortland
Lisbeth Anfeltmo, leder
Gøril Pettersen
Anita Fridholm

Tjenestekontor omsorgstjenester, Koordinerende enhet, Postboks 117, 8401 Sortland
lisbeth.anfeltmo@sortland.kommune.no | T 76 10 92 63 |M 952 64 438 
gorill.pettersen@sortland.kommune.no | T 76 10 85 55 | M 952 64 498 

Øksnes
Tove Rinde Johansen
Tjenestekontoret, Postboks 33, 8439 Myre
tjenestekontoret@oksnes.kommune.no | T 76 18 51 47 | M 953 02 080

Nyttige lenker

Nordlandssykehuset har avtaler med alle kommunene i opptaksområdet, det er de samme som har sine koordinerende enheter over. Samhandlingen mellom kommunen og helseforetaket er regulert av lover, forskrifter og veiledere, og av tjenesteavtalene. De viktigste avtalene for oppfølging av pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester er:

 • Tjenesteavtale 2 mellom kommunene og Nordlandssykehuset om helhetlige, sammenhengende og koordinerte tjenester
 • Tjenesteavtale 3+5 mellom kommunene og Nordlandssykehuset om samhandling for gode pasientforløp
 • Tjenesteavtale 10 mellom kommunene og Nordlandssykehuset om helsefremmende og forebyggende arbeid

Helsenorge.no om individuell plan og koordinator


Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Spesialisthelsetjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer

Helseforetaksloven

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.

Helsepersonelloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

Om pasient- og brukerrettigheter generelt på Helsenorge.no. Du finner også en kort oversikt over rettigheter om du ruller forsiden til nordlandssykehuset.no helt ned til bunnen.


Aktuelt

Informasjon om individuell plan og koordinator fra Helsedirektoratet. Direktoratet publiserte i februar 2019 en kort informasjonsfilm og en informasjonsbrosjyre om Individuell plan og koordinator. Brosjyren kan lastes ned her, og informasjonsfilmer kan du se nederst på denne siden.

Mestring av kroniske helseutfordringer er en bærebjelke i pasientens helsevesen. På mestring.no finnes en praktisk håndbok i for mestringstreff. Et slikt treff kan være et ledd i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og et treffpunkt med generell mestring som tema kan kombineres med diagnosespesifikk tilnærming for enkeltdeltakere eller mindre grupper. Ta gjerne kontakt med Lærings- og mestringssenteret i NLSH eller KE for en diskusjon om treff i din kommune.

Elektronisk individuell plan (IP) er et tema som har vært aktuelt i flere år. Sunnaas sykehus og Helseetaten i Oslo kommune har utarbeidet en rapport fra prosjektet "Min oversikt IP". Rapporten inneholder flere interessante perspektiver, og peker på mulige veier videre.

Pasient- og brukerombudene er en viktig ressurs for å realisere likeverdige helsetilbud til alle. Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen har laget et godt foredrag om Pasient- og brukerrettigheter som ligger på nettstedet erfaringskompetanse.no. Dette kan anbefales for både pasienter og pårørende, og ikke minst helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Informasjon om pasient- og brukerombudet i Nordland finner du her.

Fant du det du lette etter?