HELSENORGE
To portører triller sykeseng

Seksjon for pasientsikkerhet

Om seksjon for pasientsikkerhet

Seksjon for pasientsikkerhet ble opprettet i 2011 og er en av fire seksjoner i Fagavdelingen. Seksjonen koordinerer pasientsikkerhetstiltak på foretaksnivå og bistår klinikker og enheter i planlegging og gjennomføring av lokale prosjekter. 

I 2012 ble regional kompetansetjeneste ble etablert av Helse Nord. Kompetansetjenesten organiseres av seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset. Seksjonen har i underkant av fire årsverk, og har også knyttet til seg internasjonale rådgivere med særlig relevant kompetanse innenfor pasientsikkerhet, ledelse, strategi og kommunikasjon. 

Regional handlingsplan for pasientsikkerhet i Helse Nord 2019-2021

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Om pasientsikkerhet

Medisinsk behandling blir stadig mer spesialisert og avansert. Paradoksalt gjør det også at den blir potensielt farligere. Kravene til oppdatert kunnskap, kommunikasjon og samarbeid blir større, både for det enkelte helsearbeider, og for grupper av helsepersonell som samarbeider om pasient- og behandlingsforløp. Det er mange steder det kan gå galt.

Pasientskader er uunngåelige. Avansert kreftkirurgi redder liv, men pasientene kan få små og store plager resten av livet. Og i et system av og for mennesker vil det skje feil og misforståelser. Pasientsikkerhet som fag handler i stor grad om å lage gode rammer og systemer rundt medisinsk behandling og pleie. Systemene skal sikre at man unngår pasientskader i den grad det er mulig, men også at konsekvensene av skader som måtte oppstå blir så små som mulig. Seksjon for pasientsikkerhet jobber særlig med klinikkovergripende tiltak for å overvåke og forebygge skadene som skyldes at pasienten får feil behandling eller manglende behandling.

​Pasientsikkerhet dreier seg ofte om at noen rutiner ALLTID skal gjennomføres (sjekke at man har riktig pasient), og at noen ting ALDRI skal skje (skifte på sår uten å vaske hendene først). Systemene må legge til rette slik at det blir enkelt for den enkelte sykepleier eller lege å ta riktige beslutninger, også når det er mye å gjøre og tiden er knapp. For å kunne vite at vi gjør det vi skal, må tellinger og målinger være en viktig del av pasientsikkerhetsarbeidet. Eksempler på slike tellinger og målinger kan du blant annet se på kvalitetstavlene som henger rundt omkring på enhetene.

Nordlandssykehuset ønsker å være åpne om potensielle skader som medisinsk behandling kan medføre. Samtidig ønsker vi ikke å skremme folk unødvendig. Dette er en vanskelig balanse. Men åpenhet er viktig, for bare det man vet noe om, kan man gjøre noe med. Vi ønsker at ansatte skal se på det å si fra om forbedringspotensialet på egen arbeidsplass som en del av jobben. Da må de føle seg trygge på at bekymring blir tatt på alvor og gjort noe med. Pasienter som kjenner risikoen ved egen behandling kan sammen med sitt helsepersonell utgjøre det beste teamet for å oppdage og forebygge unngåelige pasientskader.

Innsatsområder

Lenke til I trygge hender, det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammets nettside for innsatsområder

Lokale innsatsområder:

Tidlig oppdagelse og respons ved klinisk forverring

I løpet av 2016 skal kurskonseptet proACT implementeres på alle sengeposter i somatikken. Konseptet skal gi helsepersonell økt kompetanse i å oppdage pasienter som får en forverret tilstand på sengepost, sette i gang riktig behandling og kommunisere presist og objektivt.

Målet er en mer systematisk oppfølging av pasientens sykdomsutvikling, og at riktig pasient skal få riktig respons til riktig tid.

Så langt har foretaket utdannet flere instruktører, som har gitt opplæring til pleiepersonell og leger tilknyttet utvalgte sengeposter.

I akutte situasjoner er det viktig at alle "snakker samme språk", nemlig ABC. Rutinemessig måling av alle vitale parametere er et solid løft for pasientsikkerheten.

Oppstart av læringsnettverk
I tillegg til utdanning av instruktører og opplæring av ansatte har Nordlandssykehuset også opprettet læringsnettverk hvor deltakerne får konkret opplæring i forbedringsarbeid.

Har du spørsmål om proACT?
Kontakt Pernille Aune ved seksjon for pasientsikkerhet – e-post: pasientsikkerhet@nlsh.no


Regional pasientsikkerhetskonferanse

Den regionale pasientsikkerhetskonferansen arrangeres årlig og har siden oppstarten i 2013 vært en viktig møteplass for helsepersonell i landsdelen. På konferansen kan du lære om praktisk forbedringsarbeid som skal bidra til å redusere antall pasientskader. Forelesere fra inn- og utland deler sine erfaringer og det legges opp til dialog, diskusjoner og kunnskapsdeling mellom helsepersonell og helseforetakene.

Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse arrangeres i Tromsø og på nett 15. og 16. februar 2022​

Kontakt oss

Telefon: 75 53 40 00 (sentralbord Nordlandssykehuset)
E-post: pasientsikkerhet@nlsh.no

OBS! Ikke send personopplysninger i epost til oss.

Ansatte

Beate Karlsen
Seksjonsleder.

Pernille Aune 
Ansvarsområde: Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis (blodforgiftning), proACT og Nordlandssykehusets forbedringsutdanning.

Berit Enoksen 
Ansvarsområde: NCAF/ GTT, hendelsesanalyse.

Ina Bjerknesli 
Ansvarsområde: Ivaretakelse av helsepersonell ved alvorlige hendelser (second victim),
forebygging av selvmord og Nordlandssykehusets forbedringsutdanning.

Tove Anita Pedersen 
Ansvarsområde: Koordinerer den regionale pasientsikkerhetskonferansen og Nordlandssykehusets forbedringsutdanning.

Stig Nymo
Ansvarsområde: proACT.

Ida Bakke
Ansvarsområde: Global Trigger Tool (GTT) og forbedringsveileder.

Hanne Kvarenes 
Ansvarsområde: Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis (blodforgiftning).

Ann-Kristin Guldvog
Ansvarsområde: proACT og regional simuleringskoordinator.

Aina Swensson
Ansvarsområde: Nordlandssykehusets forbedringsutdanning, proACT.

Kjetil Nilsen
Ansvarsområde: Regional simuleringskoordinator, samt systemansvarlig for hjerte- og lungeredningen ved Nordlandssykehuset.

Melding om uønskede hendelser

Gå her for å se 3-3-meldingene


 

Fant du det du lette etter?