Sykepleiere som smiler mot kamera
Nordlandssykehuset HF

Om oss

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner.

Prakt​​isk informasjo​​​​n​​​

​​Ko​rt om​ Nor​​​​dlands​​sykehuset

Norge er delt i fire helseregioner. Hver helseregion har et regionalt helseforetak som har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester.​
​Nordlandssykehuset HF er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus.

Nordlandssykehuset har over 4000 medarbeidere og betjener en befolkning på ca. 136 000 i 20 kommuner i regionene Salten, Lofoten og Vesterålen.
​​

K​​on​​​ta​​k​t oss

Har du behov for øyeblikkelig hjelp? Ring 113. 

Sentra​lbo​rdene

Vesterålen:75 42 40 00


Postadre​​sse

Det er felles postmottak for alle sykehus i Salten, Lofoten og Vesterålen. Adressen er:
Nordlandssykehuset HF
Navn/avdeling/enhet
8092 Bodø


Media og v​​​​aktel​​ef​​on

​​​Kommunikasjonsavdelingen ved Nordlandssykehuset tar imot henvendelser fra media. Det kan være knyttet til aktuelle nyhetssaker, daglige hendelser, forskning eller andre ting. 

Endri​​ng​​​/a​vb​​estilli​ng av ti​​me

​For endring/avbestilling av poliklinisk time, ta kontakt med Timeservice, telefon 75 57 10 00  eller e-post: timeservice@nordlandssykehuset.no​

Ka​​r​t/​​​​​p​a​​r​k​​​e​​​​​ri​​​​n​g

​Alle våre lokasjoner har parkering i umiddelbar nærhet til sykehuset, Bodø sentrum har avgiftsparkering (EasyPark-appen kan benyttes og har kode 8149). Klikk på bildet for fullversjon.

Bo​​dø, sentrum


Tegning av området til sykehuset i Bodø sentrum

Bodø, R​ønvik

Tegning av området til sykehuset i Rønvik, Bodø

Gravdal


Tegning av området til sykehuset i Gravdal, Lofoten

Stokmark​nes

Tegning av området til sykehuset i Stokmarknes, Vesterålen


​​Alle våre lokasjoner har handicap-parkering.​


​Klage p​​å​ ​​beh​an​​dl​​ing i psykisk he​​lsevern - Kontrollkommisjonen​​

Pasienten og pasientens nærmeste kan klage til Kontrollkommisjonen på forhold de mener er uriktige. Den som har begjært innleggelsen kan også i enkelte saker ha klagerett.

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Kommisjonene skal derfor føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes. De skal også behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal prøve om alle vilkårene for tvungent vern er oppfylt.

Kontrollkommisjonen ved Psykisk helse og rusklinikken i Nordlandssykehuset, har fra 26.09.12 følgende sammensetning:

  • Leder: Bjørn Kristian Storli, vaktmobil​ 957 96 224
  • Vara: Jens Kristian Hansen, vaktmobil 957 37 268

Post​​adre​sse:

Kontrollkommisjonen NLSH Psykiatri
Postboks 134
8001 Bod​ø​


Jo​​bb o​​g​​ ut​​da​​​n​​​​​​ning

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største arbeidsplass. Bli en del av oss, du også!
Grønt syk​ehus

​​Sykehus er komplekse organisasjoner med god pasientbehandling som det selvfølgelige mål for arbeidet. Vi i Nordlandsykehuset ønsker å gi god behandling og pleie med minst mulig påvirkning av klima og miljø.​​

​Vår målsetning er å redusere foretakets påvirkning på det ytre miljø. Vi praktiserer derfor miljøledelse som en systematisk del av vårt HMS-arbeid med oppfølging gjennom linjeledelsen i samarbeid med vernetjenesten. I 2014 ble Nordlandssykehuset miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden. 

Miljømålene bygger på Nordlandssykehusets miljøpolitikk. Målene er utarbeidet ut fra de områder hvor sykehuset har vesentlig miljøpåvirkning og som gir miljøforbedringer. Vår miljøpolitikk danner grunnlaget for hvilke overordnede miljømessige mål vi skal styre etter.

Nordlandssykehuset HF skal alltid drives lovlig med hensyn på ytre miljø, men vi skal i tillegg etterstrebe og sette oss strengere miljøkrav enn det myndighetene har vedtatt i lovverket der det er økonomisk og teknisk mulig for å bidra til et bedre klima og miljø. Vi skal kontinuerlig jobbe for å redusere og forebygge skadelige utslipp til jord, vann og luft. Vi skal sette oss miljømål og utarbeide handlingsplaner som støtter opp om Nordlandssykehusets miljøpolitikk. Det skal gjennomføres interne revisjoner for å vurdere hvordan Nordlandssykehusets miljøpolitikk blir etterlevd og om en kommer i mål med de miljømål som blir satt. På bakgrunn av Nordlandssykehusets miljøkartlegging og fastsettelse av vesentlige miljøaspekter, ønsker vårt foretak å ha hovedfokus på å redusere utslipp av klimagasser.

​​Alle ansatte skal motiveres til å utføre sine oppgaver på en mest mulig miljøvennlig måte. Denne miljøpolitikken og de miljømål vi setter skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte og interessenter​.​

​​Organ​​​isering

​​Ledel​se​n​​

Beate Sørslett, konstituert administrerende direktør, tlf.75 57 81 00

​Tonje Elisabeth Hansen, fagdirektør, tlf.75 57 08 93

Klini​​kksjefer

Lill Angelsen, diagnostisk klinikk, tlf.75 57 83 43

Gunn Hege Valøy, kirurgisk klinikk, tlf.75 57 01 17   

Anita Kvarsnes, barneklinikk, tlf.990 35 498

Gro-Marith Karlsen, medisinsk klinikk, tlf.75 57 26 84

Harald Stordahl, prehospital klinikk, tlf.75 53 46 46

Hedda Soløy-Nilsen, psykisk helse- og rusklinikk, tlf.75 50 15 28

St​​absledere

Gro Ankill, administrasjonen, direktør for stab, innkjøp og logistikk​

Marit Barosen, økonomisjef, økonomiavdelingen

Liss Eberg, HR-sjef, HR-avdeling
Telefon:  77 75 77 09
Randi Angelsen, kommunikasjonssjef, kommunikasjonsavdeling

Bernt Toldnes, drifts- og eiendomssjef, senter for drift og eiendom

Helge Vebjørn Antonsen, utbyggingssjef, senter for utbygging 

Lars Eirik Hansen, senterleder, senter for klinisk støtte og dokumentasjon
Telefon:412 48 516

Trude Kristin Kristensen, avdelingsleder, samhandlingsavdeling
Telefon:932 18 012

​Asbjørn Jørgensen, avdelingssjef, avdeling for kvalitet og e-helse


​​St​​y​r​​​​​​​et

​​Styret i Nordlandssykehuset består av administrerende direktør, styreleder, nestleder og styremedlemmer.Nordla​​n​​ds​​sykehuse​​​t​​ for fremtiden

​Nordlandssykehuset skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt. Pasienten skal være i fokus ved alle våre valg, og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre våre tjenester.


Bruke​​​​rut​​​​v​​a​lg

​Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket. 


Un​​g​​do​​​m​​​srå​​d​

Ungdomsrådet skal hjelpe Nordlandssykehuset med å arbeide for gode overganger fra ungdomsfasen mot voksenfasen på sykehus. Medlemmene i ungdomsrådet har erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer.​Me​​r o​m No​​​rdlandssykehuset​

Lof​​​ot​​e​​n, V​​e​​​st​​eråle​n og ​Salten

Nordlandssykehuset har et omfatte​nde tilbud både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus og er lokalisert både i Salten, Lofoten og Vesterålen. Den største delen av virksomheten er lokalisert til det somatiske og det psykiatriske sykehuset i Bodø. Foretaket har også lokalsykehus på Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen, samt flere distriktspsykiatriske sentre og ambulansestasjoner i Salten, Lofoten og Vesterålen. 

Nordlandssykehuset er klinikkorganisert med gjennomgående ledelse på tvers av lokalisasjonene. Foretaksadministrasjonen er lagt til det somatiske sykehuset i Bodø.​ ​​​I tillegg til spesialisthelsetjenester til befolkningen i vårt primærområde har foretaket flere fylkesdekkende funksjoner for hele Nordland og regionale funksjoner for hele Nord-Norge. ​Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon.

I samarbeid med Universitetet i Tromsø, tilbyr Nordlandssykehuset komplett studium for femte og sjette års medisinerstudenter. Forskningsaktiviteten er stor og voksende, både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. 


I løpet av de siste 15 årene har Nordlandssykehuset investert om lag 5,5 milliarder kroner i nye sykehusbygg. Nytt lokalsykehus på Stokmarknes ble tatt i bruk i 2014, og det moderniserte og utbygde somatiske sykehuset i Bodø ferdigstilles i 2021. Nordlandssykehuset HF har et budsjett på nærmere fem milliarder kroner.

Offe​​​​ntlig post​​jour​​na​l

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Nordlandssykehuset. ​Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene. Postjournalene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.​


​S​omme​​rfu​​glen ​​-​​ vår logo​​

En gul sommerfugl med et hjerte inni ble i 2002 valgt som Nordlandssykehusets logo. Et utradisjonelt valg til helseinstitusjon å være. Men et sterkt og tydelig valg for det fokus vi som sykehus vil ha: livet og omsorgen for det enkelte menneske.​

Te​​gn​​ing av sommerfugl

​Sommerfuglen er, til tross for sin skjørhet, et sterkt symbol på den styrke og livsvilje som ligger i selv det minste liv.


Inni sommerfuglen er det et hjerte. I det ligger vårt fokus på den omsorg vi har både for pasienter og pårørende.

Fargen gul er en parallell til solens farge, som kilde til alt liv.

Vi møter sykehuset i mange av livets faser. Det kan være ved fødselen, livets begynnelse eller ved døden, livets avslutning. Og det kan være i alle de mindre eller større forhold som gjør at sykehuset blir stedet for behandling og hjelp.

Nordlandssykehuset ble til 1. januar 2002 som et resultat av at staten overtok sykehusene. De tre tidligere sykehusene Nordland sentralsykehus, Nordland psykiatriske sykehus og Lofoten sykehus ble til én ny enhet, ikke bare på papiret, men også i det praktiske arbeid. Etter hvert ble også sykehuset i Vesterålen en del av Nordlandssykehuset. 

Vi er et helseforetak som med pasienten i sentrum vektlegger høy medisinsk kvalitet, trygghet og respekt for våre pasienter. På denne måten ønsker vi å skape et sykehus der det enkelte menneske blir ivaretatt på beste måte.

Og i dette arbeidet er den gule sommerfuglen med sitt hjerte vårt merke.​

Sosi​​a​​l​​e me​​di​​er

Nordlandssykehuset bruker sosiale medier for å kommunisere med alle våre målgrupper, slik som pasienter og pårørende, medier, helsepersonell og den øvrige befolkningen. Du finner oss på Facebook, Twitter, YouTube​, LinkedIn og Instagram​.​

​For ​​ansatte

​​ Samleside for innlogginger for deg som er utenfor nettverket

Nordlandssykehuset HF er stolte av å kunne presentere resultatet av vårt samarbeidsprosjekt med medielinja ved Hadsel videregående skole. Elevbedriften ”Clockwork Studios UB ” har på oppdrag, og i nært samarbeid med Nordlandssykehuset, produsert en presentasjonsfilm av helseforetaket.

 Fant du det du lette etter?