Jobb i Nordlandssykehuset

Kom og jobb hos oss! 


Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største arbeidsplass. Bli en del av oss, du også!Til jobbsøkeren

Slik søker du jobb

Alle som søker jobb må registere sin CV og søknad via rekrutteringsportalen WebCruiter. Webcruiter viser deg alle ledige stillinger i Nordlandssykehuset. Når du registrerer deg får du et brukernavn og passord, med dette kan du redigere, endre og søke på flere stillinger med samme CV. 

Når partneren skal ha jobb

Mange av våre nye medarbeidere har gjerne en partner som også trenger jobb. I tillegg til Finn og Webcruiterm sjekk ut de lokale sidene for ledige stillinger:

Bolig gjennom sykehuset

Nordlandssykehuset bruker primært sin boligmasse i rekrutterings- og utdanningssammenheng. Vi har boliger av varierende størrelse og standard og prøver så langt som mulig å dekke opp for de behov vi har. Noe av boligmassen er knyttet opp til utdanningsavtaler og noe brukes i vår rekruttering.

Boligbehovet skal først og fremst avklares og avtales med nærmeste leder, som i samarbeid med Senter for drift og eiendom sørger for å tilby tilfredsstillende boligløsning.


Sykehuset som arbeidssted

Vaksinasjon i Nordlandssykehuset

Alle ansatte i Nordlandssykehuset må fylle ut Helseattest – egenerklæring om tuberkuloseundersøkelse og MRSA-testing. 

Nordlandssykehuset skal ha attesten i hende senest 10 dager før jobbstart. Side 1 gir kort informasjon om MRSA-screening og tuberkulosetesting. Side 2 er en egenerklæring som alle ansatte og vikarer skal fylle ut, signere og returnere.
 

Pensjon og forsikring

De fleste ansatte i Nordlandssykehuset er innmeldt i pensjonsordningen i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP tilbyr også bank og forsikringstjenester der du kan ha medlemsfordeler. Som ansatt har du rett til følgende ytelser fra KLP:
 • Alderspensjon 
 • Avtalefestet pensjon 
 • Uførepensjon
 • Etterlattepensjon
Innmeldingsreglene i pensjonsordningen har endret seg flere ganger gjennom årene. Grenser for innmelding fra 01.01.2020 er som følger: 
 • Sykepleierordningen: 20 prosent stilling
 • Fellesordningen: Meldes inn fra første time. Fellesordningen omfatter alle ansatte som ikke er i sykepleie- eller legeordningen. 
 • Sykehusleger: Meldes inn fra første time. 

I tillegg har du som ansatt følgende personalforsikringer gjennom vår forsikringsmegler Waco:
 • Gruppelivsforsikring
 • Reiseforsikring for tjenestereiser 
 • Yrkes- og ulykkesforsikring 


 


Utenlandske medarbeidere

Vi arbeider for å knytte til oss de beste fagfolkene, og vil legge til rette for at alle ansatte skal trives og yte sitt beste. Nordlandssykehuset skal avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn. Nedenfor finner du noen forhold du må være oppmerksom på. Vær velkommen som søker hos oss!

 • Dokumentasjon på autorisasjon
 • Du må kunne vise fram gyldig oppholds- og arbeidstillatelse der dette er et krav
 • Du må framvise autorisasjon der dette er et krav
 • Politiattest til stillinger der dette er påkrevd, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede
 • Du må kunne kommunisere på norsk skriftlig og muntlig. Kravet til norsk kan variere fra stiling til stilling. Hvis dette ikke kommer klart frem i utlysningsteksten, kontakt oppgitt kontaktperson
 • Dokumentasjon på vaksinasjon

Hovedregel arbeids- og oppholdstillatelse:

 • EØS/EFTA/EU borgere trenger ikke søke om oppholdstillatelse (med unntak av Romania og Bulgaria) og nordiske borgere har arbeidstillatelse i Norge.
 • Faglærte arbeidstakere utenfor EØS får oppholdstillatelse i inntil 6 måneder (gjelder ikke visumpliktige land).
 • Har du midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse må du opplyse om dette til din arbeidsgiver. Arbeidstillatelse må fornyes senest innen en måned før det løper ut.
 • Alle har registreringsplikt – dette blir gjort via UDI sine hjemmesider. Skjemaer og avtaler for arbeid og opphold.
 • Opplysninger og registreringsskjema om dokumentasjon i forbindelse med skattekort, D-nummer, fødselsnummer etc. får du via Ny i Norge sine internettsider.
 • For å åpne bankkonto i Norge (krav for å få lønn) må du har norsk fødselsnummer, finn informasjon via Ny i Norge.
 • Skatteetaten har også god informasjon og rettledning.Muligheter hos oss

Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus. Undervisning og opplæring er en av sykehusets hovedoppgaver og vi bidrar til utdanningen av mange ulike yrkesgrupper. 

Leger i spesialisering (LIS) 

Utdanningen av legespesialister skal skje innen faglige forsvarlige rammer, og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet i utdanningsløpet. Se våre egne sider om Leger i spesialisering

Bemanningssenteret

Nordlandssykehuset jobber aktivt for å komme fremtidens behov for helsepersonell i møte. Bemanningssenteret har vært en viktig del av dette arbeidet siden etableringen i 2018, og jobber for å fremme heltidskultur i sykehuset ved å tilby 100 prosent-stillinger i ulike modeller. Noen jobber hele sin stilling i Bemanningssenteret, mens andre kombinerer deltidsstilling på moderpost med stilling i Bemanningssenteret, slik at de totalt jobber heltid. I begge variantene får du din egen arbeidsplan som sikrer deg forutsigbarhet. Bemanningssenteret er godt etablert ved Nordlandssykehuset Bodø, og samarbeider tett med de ulike klinikkene om heltidsstillinger i flere varianter. Nå ser vi frem til å videreutvikle dette samarbeidet med vårt sykehus i Vesterålen. 

Irene Flatvoll-Pedersen Greta Ingrid Hovde
Ta kontakt med Irene Flatvoll-PedersenCaroline Engmark-Scobie eller Greta Ingrid Hovde for å høre mer om hvilke muligheter som finnes i Bemanningssenteret!

Videreutdanning i sykepleie (ABIOK)

Nordlandssykehuset tilbyr utdanningsstillinger til sykepleiere som ønsker å ta videreutdanning i spesialsykepleiefagene: anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft (ABIOK). Se mer om dette på våre kompetansesider

Forbedringsutdanning (QI Nord)

Dette er en utdanning som setter ledere og nøkkelpersonell i stand til å lede forbedringsarbeid på sin arbeidsplass. Utdanningen er regional og har derfor avsatte plasser til alle foretak i Helse Nord. Les mer på våre kompetansesider


Kompetanseutvikling

Årlig kartlegger vi foretakets kompetansebehov og utvikler planer og tiltak i henhold til dette. Behovene skal gjenspeile prioriteringer og tiltaksområder i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan og/eller strategisk kompetanseplan. Les om strategisk utviklingsplan

Lærlinger

Nordlandssykehuset tilbyr spennende læreplasser i et lærerikt fagmiljø. Vi har læreplasser for både helsearbeiderfaget, ambulansearbeiderfaget, portørfaget, logistikkfaget og kokkefaget.

Stillingene som lærling i Nordlandssykehuset lyses ut årlig, som regel i månedsskiftet januar/februar med oppstart av læretid påfølgende høst.

Som lærling hos oss får du tildelt en eller flere veiledere. Veileder, faglig leder, fagutvikler og lærlingekoordinator vil sammen følge deg i læretiden, og i tett samarbeid med deg bidra til din faglige utvikling.Lederprogrammet

Nordlandssykehuset trenger mange dyktige ledere framover og det er derfor igangsatt en nasjonal satsning på et felles ledermobiliseringsprogram for å få flere kompetente og motiverte kandidater til lederstillinger. Det er ønskelig at flere av våre medarbeidere velger ledelse som karrierevei. Les mer om vårt lederprogram på kompetansesiden vår


Bo og leve

Bli kjent med oss!

Det er mye som skjer i regionen vår, hele veien fra Salten til Vesterålen via Lofoten. Bli kjent med regionen gjennom de som kan dette best!

Livet i Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?