HELSENORGE
Karriere i Nordlandssykehuset

Til deg som har fått jobb

Nordlandssykehuset skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt. Pasienten skal være i fokus ved alle våre valg, og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre våre tjenester.


Takk for at du har valgt Nordlandssykehuset som din arbeidsplass. Vi setter stor pris på å ha deg med på laget!

Vi er opptatt av at du skal få en så god start som mulig hos oss, samtidig har du også ansvar for å sette deg inn i temaer som er viktig for ditt arbeidsforhold. ​

Bo​​lig

Nordlandssykehuset bruker primært sin boligmasse i rekrutterings- og utdanningssammenheng. Vi har boliger av varierende størrelse og standard og prøver så langt som mulig å dekke opp for de behov vi har. Boligbehovet avklares og avtales med nærmeste leder, som i samarbeid med Senter for drift og eiendom sørger for å tilby tilfredsstillende boligløsning.

​Pensjon og fo​​rsikring

De fleste ansatte i Nordlandssykehuset er innmeldt i pensjonsordningen i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP tilbyr også bank og forsikringstjenester der du kan ha medlemsfordeler. Som ansatt har du rett til følgende ytelser fra KLP:
Alderspensjon 
Avtalefestet pensjon 
Uførepensjon
Etterlattepensjon

I tillegg har du som ansatt følgende personalforsikringer gjennom vår forsikringsmegler Waco:
Gruppelivsforsikring
Reiseforsikring for tjenestereiser 
Yrkes- og ulykkesforsikring 

Komp​​​etanseportalen

Kompetanseportalen skal hjelpe medarbeidere og ledere med å dokumentere kompetanse og identifisere behov for opplæring og videreutvikling.​​ I kompetanseportalen finner du en oversikt over obligatoriske kurs du er tildelt. 

Du får tilgang til Kompetanseportalen når det er opprettet et ansettelsesforhold i Personalportalen. Tilgangen aktiveres 30 dager før startdato slik at du kan ta i bruk Kompetanseportalen til opplæring hjemmefra. ​

Vaksin​asjon

Alle ansatte i Nordlandssykehuset må fylle ut Helseattest – egenerklæring om tuberkuloseundersøkelse og MRSA-testing. 

Klikk for å laste ned skjemaet (pdf-fil)

Nordlandssykehuset skal ha attesten i hende senest 10 dager før jobbstart. Side 1 gir kort informasjon om MRSA-screening og tuberkulosetesting. Side 2 er en egenerklæring som alle ansatte og vikarer skal fylle ut, signere og returnere.​

​Kart over syke​​huset

Kart fra alle lokasjoner?


Lø​nn

​Før lønnstilbud sendes ut skal det gjøres en vurdering av søkerens kompetanse og erfaring, samt tas hensyn til stillingens kompleksitet og arbeids- og ansvarsområde.​

Lønn utbetales den 12. i hver måned. Faller den 12. på en lørdag, søndag eller annen helligdag, utbetales lønnen siste hverdag forut for denne dagen.
Fastlønn utbetales delvis forskuddsvis/delvis etterskuddsvis, mens timelønn alltid blir utbetalt på etterskudd.

Eksempel:
En timelønnet ansatt jobber fra 01.01 til 31.01
Timene for 01.01 - 25.01 blir utbetalt 12.02.
Timene for 26.01 - 31.01 blir utbetalt 12.03

En fastlønnet ansatt jobber fra 01.01 til 31.01
Fastlønn blir utbetalt 12.01.

Ov​​erenskomster

Nordlandssykehust har overenskomster med følgende hovedsammenslutninger:
Akademikerne Den norske legeforening
Econa
Norsk Psykologforening
Samfunnsviterne
TEKNA
LO Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
EL & IT Forbundet
SAN Den norske jordmorforening
NITO
UNIO Akademikerforbundet
Det norske Maskinistforbund
Forskerforbundet
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk fysioterapeutforbund
Norsk radiografforbund
Norsk sykepleierforbund
Presteforeningen
Utdanningsforbundet
YS Delta
Parat

Ferie​​​penger

Alle ansatte med fastlønn blir trukket for full ferie på juni lønn, uavhengig av opptjening. Arbeidstaker uten full opptjening har rett til å motsette seg avvikling av feriefritid i den grad feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Arbeidstakere som har full opptjening har ikke mulighet til å motsette seg avvikling av full feriefritid.
Dersom du ikke skal ha trekk for full feriefritid på juni lønn, må du sende et eget skjema via Personalportalen. Frist for å melde dette til lønnsseksjonen er 10. mai

Mi​​​nGat

MinGat er ansattportalen som gjør det enkelt for deg å holde deg oppdatert på egen arbeidsplan. Her har du full oversikt over planlagt arbeidstid, avspasering, ferie og fravær. Her kan du også søke på ledige vakter og forespørre om fravær, merarbeid med mer.

(Kilde) Se Pulsen for mer informasjon om MinGat.

Docm​​ap

Docmap er Helse Nord sitt elektroniske system for styrende dokumenter og håndtering av uønskede hendelser, avvik og forbedringsforslag. 

Docmap består av tre moduler:
Dokumentmodulen: Inneholder styringsdokumenter for alle enheter, så som prosedyrer, retningslinjer, lover og forskrifter, beredskapsplaner, etc. Dokumentene skal være tilgjengelig for alle ansatte i foretaket.
Modul for uønskede hendelser og avvik: Benyttes til registrering og saksbehandling av uønskede hendelser, avvik og forbedringsforslag.
Systemverktøy: Tilgang til å oppdatere person og funksjon, samt tildele rettigheter i brukerprofiler. Denne tilgangen gis til dedikerte personer (avdelingsadministrator) i enhetene. 

​​Kompet​​anseutvikling

​​Årlig kartlegger vi foretakets kompetansebehov og utvikler planer og tiltak i henhold til dette. Behovene skal gjenspeile prioriteringer og tiltaksområder i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan og/eller strategisk kompetanseplan. Les om strategisk utviklingsplan

ID-ko​​rt

Alle medarbeidere i Nordlandssykehuset skal ha ID-kort med bilde. Du skal alltid ha på deg kortet synlig for andre. Bestilling av ID-kort må gjøres av leder eller noen som er gitt ansvar for dette. Bestillingen må inneholde:
Navn
Fødselsdato
Stillingsforhold
Stillingsvarighet
Klinikk/avdeling/enhet
Hvilken adgangssoner kortet skal gis

Åpni​​ngstider
Bodø: 1.etg. K-fløy (bak informasjonsskranken) 
Mandag: 09.00-11.00
Tirsdag: 09.00-11.00 
Onsdag: 12.00-15.00

Vesterålen: 1. etasje, fløy​ B v/Drift og vedlikehold
Mandag: 09.00-11.00
Fredag: 09.00-11.00

Lofoten: Kontakt 1. etg. Informasjonsskranken  
Onsdag og fredag kl. 09.00-11.00 oppmøte på teknisk i kjeller. Eller etter avtale.​

T​​ilganger

For å få tilganger til GAT, DIPS etc. må du snakke med din nærmeste leder.


Ta​​us​hetsplikt 

​​Les vår taushetserklæring


Arb​​eidsregl​ement

Les våre arbeidsreglement

Slik skal en ansatt væ​re kledd

bilde


​​

M​RS​​A

Helseattest – egenerklæring om tuberkuloseundersøkelse og MRSA-testing

Alle ansatte i Nordlandssykehuset må fylle ut ​. ​

​Politiat​test

Noen stillinger i Nordlandssykehuset krever politiattest.

Ka​​ntiner

​Alle våre lokasjoner har kantine. 

Bodø, Rønvik
I Rønvik er det to kantiner, den ene er lokalisert i bakgården til Akuttenhet Sør og den andre er på Mellomåsen. Åpningstider er kl. 11.00-13.00.

Bodø, sentrum
Panorama kafé er i 9. etasje og tilbyr blant annet salatbar, baguetter, suppe, kaker og varm/kald drikke. Se dagens meny på Facebook

Lofoten
Kantinen er lokalisert rett ved hovedinngangen.

Vesterålen
Kantinen er plassert rett ved hovedinngangen.

Fant du det du lette etter?