HELSENORGE

Samarbeidsavtaler mellom kommunene og Nordlandssykehuset

Partene skal i tjenesteavtaler og retningslinjer gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons og veiledningsansvar, finansiering, organisering, og om eventuelt behov for avklaring av arbeidsgiveransvar.

​​Overordnet samarbeidsavtale med tilhørende tjenesteavtaler 

Overordnet samarbeidsavtale har en rekke vedlegg, kalt tjenesteavtaler. Disse er på samme måte som overordnet samarbeidsavtale bindende m​ellom partene med mindre annet fremgår. Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2​ regulerer hvilke elementer som skal avtales mellom kommunene og helseforetaket.

I tilfelle motstrid mellom overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale(r) skal Overordnet samarbeidsavtale ha forrang.


​Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene i 2023

Overordnet samarbeidsavtale​ og tjenesteavtalene mellom kommunene i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 6. 

Strategisk samarbeidsutvalg har behandlet revisjonen i sakene 38-2022 - Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler​ og sak 05-2023 med samme tittel. Utvalget oppnevnte følgende arbeidsgruppe:

 • Mona Karlsen, Bodø kommune, arbeidsgruppens leder 
 • Tove Yndestad, Vestvågøy kommune
 • Hans Arne Norbakk, ​RKK Vesterålen
 • Eystein Præsteng Larsen, Nordlandssykehuset
 • Tove Beyer, Nordlandssykehuset
 • Desiree Høgmo, Nordlandssykehuset 
 • Gunn Strand Hutchinson, brukerrepresentant 

Utganspunktet for revisjonen er de foreliggende avtalene og utkast til nasjonal veileder for Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak​​. Eventuelle innspill til revisjonen av avtalene kan sendes samhandlingsavdelingen; Trude.Kristin.Kristensen@nordlandssykehuset.no​.

Arbeidsgruppens mandat​ ble endelig godkjet av strategisk samarbeidsutvalg i møtet 12. april 2023. 

Referat fra arbeidsgruppemøte 1​, 10. mars 2023

Brev fra arbeidsgruppen med kartleggingsspørsmål​ 23. mars 2023

Referat fra arbeidsgruppemøte 2​, 23. mars 2023

Referat fra arbeidsgruppemøte 3, ​​13. april 2023

Referat fra arbeidsgruppemøte 4​, 27. april 2023

Referat fra arbeidsgruppemøte 5, 4. mai 2023

Referat fra arbeidsgruppemøte 6​, 1. juni 2023

Referat fra arbeidsgruppemøte 7, 8. juni 2023, venter på godkjenning

​Retningslin​​​je for kommunalt ansatt ledsager for pasienter i sykehuset

Hovedregelen er at sykehuset ivaretar pasientens behov for omsorg, bistand, mat, medisiner med mer i forbindelse med innleggelse.

I særskilte tilfeller har pasienter behov for bistand fra for eksempel kommunale tjenester under opphold i sykehus. Dette kan skyldes kommunikasjonsvansker, kognitive vansker, og/eller der det ikke er aktuelt at pårørende bistår. I slike tilfeller skal det inngås avtale mellom helseforetaket og kommunen.

Dokumenter og skjemaer til nedl​asting

Skjemaer for avtale, fakturering og timeføring kan lastes ned her og skal brukes i forbindelse med krav om dekning av kostnader knyttet til ledsager ved innleggelser i Nordlandssykehuset. Sist oppdaterte versjon finnes til en hver tid i Nordlandssykehusets kvalitetssystem Docmap. Dokumentene her er gyldig fra og med 24. september 2021. Ledere i Nordlandssykehuset bes være oppmerksom på at alle kostnader til kommunal ledsager skal konteres på Art. 4592 slik at sykehuset får en samlet oversikt over utgiftene.

 • Avtaleskjema for beskrivelse av omfang og organisering av ledsagelse i det enkelte tilfelle (nødvendig som grunnlag for at kommunen kan fakturere Nordlandssykehuset for sine kostnader).
 • Løpende føring og signering av timeliste for kommunale ledsagere mens de følger pasienten i sykehuset (grunnlag for godkjenning av kommunens faktura).
 • Skjema for fakturering der kommunen gjør rede for lønn og andre kostnader som forventes dekket av helseforetaket.
 • Ansvarlig behandler skal dokumentere behovet for ledsager i DIPS. Slik dokumentasjon gjøres i et vanlig journalnotat (Notat SO eller Notat PS).  


Mal for avtale om s​​pesialisthelsetjenesteoppgaver i kommunen

Når spesialisthelsetjenester skal utføres utenfor sykehuset skal det utarbeides avtaler mellom kommunen og Nordlandssykehuset som klargjør oppgavedeling, faglige-, økonomiske- og juridiske forhold. Vedlagte avtalemal, AV0946 spesialisthelsetjeneste i kommunene, er et nyttig verktøy i arbeidet med slike avtaler. 

Fant du det du lette etter?